Werken - 150145-2017

21/04/2017    S78    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Almere: Bouwrijp maken van terreinen

2017/S 078-150145

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Almere
Stadhuisplein 1
Almere
1300 AE
Nederland
Contactpersoon: Peter van den Pol
Telefoon: +31 14036
E-mail: aanbestedingen-dsa@almere.nl
NUTS-code: NL23

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.almere.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DSO-20-16-019-B01 Amoveren, ophogen en inrichten Floriade terrein te Almere Stad.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45100000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Amoveren, ophogen en inrichten Floriade terrein gebied 2N te Almere Stad.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111240
45112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL23
Voornaamste plaats van uitvoering:

Almere.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Besteknr DSO-20-16-019-B01 Amoveren, ophogen en inrichten Floriade terrein, Werk+Optie gebied 2N te Almere Stad in Almere.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 55
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

A. Een uitgevoerd werk inzake verrichten van grondwerkzaamheden met een

aanneemsom of een gefactureerd bedrag gelijk of groter dan 400 000 EUR (excl.

btw)".

b. 1 uitgevoerd werk inzake aanbrengen oeverbescherming i.c.m.

damwandconstructie met een aanneemsom of een gefactureerd bedrag gelijk of

groter dan 150 000 EUR (excl. btw)".

c. 1 uitgevoerd werk inzake aanbrengen asfaltverhardingen met een

aanneemsom of een gefactureerd bedrag gelijk of groter dan 50 000 EUR (excl.

btw)".

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zoals in het bestek/ leidraad is vermeld.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2017
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 18/07/2017
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/05/2017
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Almere.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Geen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Inschrijvers kunnen uitsluitend via Aanbestedingskalender.nl, tot uiterlijk maandag 8.5.2017 12:00 uur, vragen

indienen naar aanleiding van de ontvangen stukken. De vragen inclusief de antwoorden zullen vervolgens

uiterlijk woensdag 17.5.2017 — geanonimiseerd- als Nota van Inlichtingen op www.aanbestedingskalender.nl

worden geplaatst.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
Telefoon: +31 302233000

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/04/2017