Diensten - 183942-2017

17/05/2017    S94    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-Bussum: Maatschappelijke en aanverwante diensten

2017/S 094-183942

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Regio Gooi en Vechtstreek
Postbus 251
Bussum
1400 AG
Nederland
Contactpersoon: Mark Uittenbogaard
E-mail: m.uittenbogaard@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Blaricum
Postbus 71
Eemnes
3755 ZH
Nederland
E-mail: info@blaricum.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.blaricum.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Eemnes
Postbus 71
Eemnes
3755 ZH
Nederland
E-mail: info@eemnes.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eemnes.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
Bussum
1400 HA
Nederland
E-mail: info@gooisemeren.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gooisemeren.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Hilversum
Postbus 9900
Hilversum
1201 GM
Nederland
E-mail: info@hilversum.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hilversum.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Huizen
Postbus 71
Eemnes
3755 ZH
Nederland
E-mail: info@huizen.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.huizen.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Laren
Postbus 71
Eemnes
3755 ZH
Nederland
E-mail: info@laren.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.laren.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Weesp
Postbus 5099
Weesp
1380 GB
Nederland
E-mail: info@weesp.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.weesp.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Wijdemeren
Postbus 190
Loosdrecht
1231 KB
Nederland
E-mail: info@wijdemeren.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wijdemeren.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vooraankondiging contractering bescherming en opvang 2018.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Vanaf 1.1.2017 is de beleidscoördinatie voor bescherming en opvang (verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg, crisis-, daklozenopvang) van de centrumgemeente Hilversum overgegaan naar de gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek. De aanbieders van bescherming en opvang ontvangen tot 1.1.2018 een door de centrumgemeente verleende subsidie. De subsidierelatie wordt per 1.1.2018 beëindigd, en het voornemen is de relatie om te zetten naar een contractuele relatie tussen aanbieders en de gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek. Het gaat in hoofdlijnen om 2 pakketten: preventie en maatschappelijke opvang.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL327
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio Gooi en Vechtstreek.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie bijlage 'Vooraankondiging contractering bescherming en opvang 2018' voor verdere informatie.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
12/06/2017

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/05/2017