Leveringen - 236293-2014

12/07/2014    S132    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Nederland-Amsterdam: Gedrukte boeken

2014/S 132-236293

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Benefit Inkoopadviesgroep BV
Hullenbergweg 367
Contactpunt(en): Benefit inkoopadviesgroep BV
Ter attentie van: Mirella Drentje
1101 CP Amsterdam
Nederland
Telefoon: +31 623544632
E-mail: mirella.drentje@benefit.nl

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.benefit.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=13085

I.2)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.3)Hoofdactiviteit
Onderwijs
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: ja

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
EA_Intern Boekenfonds_2014_Veluwse Onderwijsgroep.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Apeldoorn.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen

De Veluwse Onderwijsgroep is voornemens Leermiddelen voor een Intern Boekenfonds aan te schaffen. Het doel van deze Europese aanbesteding is te komen tot een Overeenkomst met 1 Opdrachtnemer voor de Levering van Leermiddelen ten behoeve van een Intern Boekenfonds aan de Veluwse Onderwijsgroep. Deze opdracht wordt gegund aan de Inschrijver die, de economische meest voordelige inschrijving heeft uitgebracht. Meer informatie over deze Europese aanbesteding treft Inschrijver aan in de Gunningsleidraad, Vragenlijsten en prijslijst (www.negometrix.com).

II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

22110000, 22111000, 48930000

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Zie aanbestedingsdocumenten. Weging 100
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
S/2012/...
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2014/S 52-086546 van 14.3.2014

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
13.5.2014
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Van Dijk Educatie
Dieselstraat 1
8263 AE Kampen

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:

Deze aanbesteding verloopt volledig via het platform Negometrix te bereiken via www.negometrix.com Na kosteloze registratie op Negometrix zult u de benodigde toegang krijgen tot relevantie informatie van deze aanbesteding.

VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Zie platform Negometrix (www.negometrix.com)

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Zie platform Negometrix (www.negometrix.com)

VI.3.2)Instellen van beroep

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: Zie platform Negometrix (www.negometrix.com).

VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Zie platform Negometrix (www.negometrix.com)

VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
10.7.2014