Práce - 258541-2013

02/08/2013    S149    - - Práce - Oznámenia o zadaní zákazky - Verejná súťaž 

Slovensko-Bratislava: Stavebné práce

2013/S 149-258541

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
Mlynské nivy 45
Kontaktné miesto (miesta): Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45
Kontaktná osoba: JUDr. Andrej Záhorec
821 09 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Telefón: +421 258311111
E-mail: andrej.zahorec@ndsas.sk
Fax: +421 258311701

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.3)Hlavná činnosť
Iné: príprava, výstavba a prevádzaka diaľnic a rýchlostných komunikácií
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke
Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Práce
Projekt a uskutočnenie prác
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Predmetná stavba je uskotočňovaná v Žilinskom kraji, v okrese Čadca. Na jeho území prechádza katastrálnymi územiami obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité.

Kód NUTS SK031

II.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
II.1.4)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité. Táto stavba sa bude realizovať v polovičnom profile. Celková dĺžka úseku stavby D3 Svrčinovec – Skalité je 12,282 37 km (merané v osi diaľnice). Predmetná stavba je umiestnená v Žilinskom kraji, v okrese Čadca. Na jeho území prechádza katastrálnymi územiami obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité.
Stavba začína tesne pred križovatkou Svrčinovec, kde sa napojí na úsek D3 Čadca (Bukov) – Svrčinovec. V križovatke Svrčinovec bude napojená na existujúcu cestnú sieť – cestu I/11 útvarovou križovatkou, v ktorej bude riešené prepojenie križujúcich sa komunikácií vo všetkých smeroch. Za križovatkou vstupuje do tunela Svrčinovec dĺžky cca 435 m. Úsek k nasledujúcemu tunelu Poľana je vedený na svahoch údolia Čierňanky na okraji zástavby obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité, pričom v katastri Čierne je diaľnica čiastočne vytlačená až na hrebeň masívu Valy. V celom úseku diaľnica križuje hlboké údolia miestnych tokov – z významnejších sú to Markov potok, Čierny a Gorilov potok, Čadečka a Rieka. V Skalitom do masívu Poľana vstupuje diaľnica tunelom Poľana dĺžky cca 895 m a na konci sa napája na rozostavaný úsek D3 Skalité – hranica SR/PR.
Diaľnica je vedená na svahoch údolia Čierňanky, v ktorom sú umiestnené výrazné územné líniové prvky rieka Čierňanka, cesta I/12 a železničná trať Čadca – Zwardoň, v počiatočnom úseku aj elektrifikovaná trať Čadca – Bohumín a cesta I/11. Celé údolie je zastavané temer súvislou obytnou zástavbou, vybiehajúcou až do priľahlých údolí prítokov rieky Čierňanka, resp. na priľahlé svahy. Okrem ciest I. triedy sú obce vybavené hustou sieťou miestnych účelových komunikácií, z ktorých hlavné tvoria os zástavby obcí a rozvetvované sú do bočných údolí k rozptýlenej zástavbe umiestnenej na svahoch. Poľnohospodárska a lesná pôda, väčšinou patriaca súkromným vlastníkom (a vo veľkej časti v užívaní PD Čierne) je sprístupnená sieťou poľných a lesných ciest.
II.1.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45000000, 45233100, 71320000

II.1.6)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.2)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
Hodnota: 329 879 543,40 EUR
Bez DPH

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Predbežné oznámenie

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2012/S 95-156375 z 19.5.2012

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2012/S 115-190027 z 19.6.2012

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1 - Názov: Združenie D3 Svrčinovec Skalité, Váhostav SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
28.6.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Váhostav – SK
31 356 648
Hlinská 40
011 18 Žilina
Slovensko
Telefón: +421 258311111

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 365 610 508 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 329 879 543,40 EUR
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: áno
Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami:
Nie je známe

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Kohézny fond, OPD 2007-2013, Prioritná os 2 – Cestná infraštruktúra (TEN-T).
VI.2)Doplňujúce informácie:
Združenie D3 Svrčinovec – Skalité,
Váhostav SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, SLOVENSKO.
Strabag, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava , SLOVENSKO.
Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, SLOVENSKO.
Metrostav, a.s., Koželužská 2246. 180 00, Praha 8, Česká republika; podnikajúca na území SR prostredníctvom Metrostav, a.s. organizačná zložka Bratislava, Košická 56, 821 08 Bratislava, SLOVENSKO.
Komisia:
— JUDr. Lukáš Vitek,
— JUDr. Andrej Záhorec,
— Mgr. Denisa Jevčáková,
— Ing. Antónia Minárová,
— Ing. Milan Majerčík,
— Ing. Marek Jašíček,
— Ing. Radoslava Rajská,
— Ing. Jozef Kúdela,
— Ing. Ján Kovalčík
VI.3)Odvolacie konanie
VI.3.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

VI.3.2)Podanie odvolania
VI.3.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
1.8.2013