Dodávky - 282518-2013

22/08/2013    S162    - - Dodávky - Oznámenia o zadaní zákazky - Verejná súťaž 

Slovensko-Bratislava: Chirurgické implantáty

2013/S 162-282518

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
35971126
Pod Krásnou hôrkou 1
Kontaktné miesto (miesta): Oddelenie pre verejné obstarávanie, prízemie, číslo miestnosti 01423107
Kontaktná osoba: Elena Lukáčová
833 48 Bratislava-Nové mesto
Slovensko
Telefón: +421 232321829
E-mail: elena.lukacova@nusch.sk
Fax: +421 254788736

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.3)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na periférne vaskulárne intervencie
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.

Kód NUTS SK01

II.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
II.1.4)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexné končatinové periférne vaskulárne intervencie.
II.1.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

33184100, 33141200, 33141240

II.1.6)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.2)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
Hodnota: 7 655 041 055 EUR
Bez DPH

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: áno
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
344/2013/VO/La
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Predbežné oznámenie

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2012/S 235-386779 z 6.12.2012

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 95-161838 z 17.5.2013

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1 - Názov: Rúškovacie sety
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
12.8.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

B.Braun Medical s.r.o.
31350780
Handlovská 19
851 01 Bratislava
Slovensko
E-mail: marcela.palencarova@bbraun.com
Telefón: +420 271091783
Fax: +420 271091112

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 315 412 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 457 525 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 2 - Názov: Mechanická trombektómia v periférnej cirkulácii
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
12.8.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Adyton medical devices SK s.r.o.
45849765
Osloboditeľská 21
831 07 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 905477431

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 214 400 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 315 000 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 3 - Názov: Komplexné periférne vaskulárne intervencie
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
2.8.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Meditrade, spol. s r.o.
17312001
Levočská 1
851 01 Bratislava
Slovensko
E-mail: meditrade@meditrade.sk
Telefón: +421 250109510
Fax: +421 255648925

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 3 329 434 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 4 831 312 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 4 - Názov: Končatinové a renálne intervencie
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
12.8.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Biotronik Slovensko, s.r.o.
35761059
Pri Suchom Mlyne 31
811 04 Bratislava
Slovensko
E-mail: office@biotronik.sk
Telefón: +421 254793230
Fax: +421 54793232

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 77 410 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 172 784,25 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 5 - Názov: Aortokončatinové intervencie
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
2.8.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Unotech, s.r.o.
31424562
Zlatovská 2211
911 01 Trenčín
Slovensko
E-mail: pulpanova@unotech.sk
Telefón: +421 326582367
Fax: +421 326520131

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 142 930 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 292 704,10 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 6 - Názov: Hemostáza po katetrizačnej punkcii
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
12.8.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Operatíva, medicínska spoločnosť s r.o.
35757329
Donská 61
841 06 Bratislava
Slovensko
E-mail: obstaravanie@operativa.sk
Telefón: +421 265456111
Fax: +421 265956504

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 559 400 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 505 715 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 7 - Názov: Renálna denervácia
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
12.8.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Medtronic Slovakia, s.r.o.
46410759
Karadžičova 16
821 08 Bratislava
Slovensko
E-mail: jana.vadovicova@medtronic.com
Telefón: +421 268206911
Fax: +421 268206999

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 401 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 831 501 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 8 - Názov: Dilatovanie rezistetných lézií a AV shuntov
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
13.8.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

MSM Slovakia s.r.o.
31440479
Lesná 880
908 51 Holíč
Slovensko
E-mail: msmslovakia@msmslovakia.sk
Telefón: +421 346684990
Fax: +421 346602301

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 70 700 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 125 200 EUR
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 9 - Názov: Rádiofrekvenčná ablácia
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
19.8.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

S.A.B. s.r.o.
44674201
Vilová 15
851 01 Bratislava
Slovensko
Telefón: +420 515917511
Internetová adresa: http://www.sab-medical.com
Fax: +420 515917510

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 64 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 64 000 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 10 - Názov: Hemostáza trombínom
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
2.8.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Ravika, spol. s r.o.
17321859
Na Revíne 29/D
837 21 Bratislava
Slovensko
E-mail: ravika@ravika.sl
Telefón: +421 254776152
Fax: +421 254776170

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 43 490 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 59 800,20 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)Doplňujúce informácie:
Mená a priezviská členov komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky: MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, MUDr. Tibor Balázs, MUDr. Rastislav Bažík, RNDr. Katarína Machajová.
VI.3)Odvolacie konanie
VI.3.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

Orgán zodpovedný za mediáciu

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
35971126
Pod Krásnou Hôrkou 1
833 48 Bratislava
Slovensko
E-mail: elena.lukacova@nusch.sk
Telefón: +421 232321829
Internetová adresa: http://www.nusch.sk

VI.3.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: V lehotách v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
VI.3.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
21.8.2013