Dodávky - 283994-2013

23/08/2013    S163    - - Dodávky - Oznámenia o zadaní zákazky - Verejná súťaž 

Slovensko-Bratislava: Katétre

2013/S 163-283994

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
35971126
Pod Krásnou hôrkou 1
Kontaktné miesto (miesta): Oddelenie pre verejné obstarávanie, prízemie, číslo miestnosti 01423107
Kontaktná osoba: Elena Lukáčová
833 48 Bratislava-Nové Mesto
Slovensko
Telefón: +421 232321829
E-mail: elena.lukacova@nusch.sk

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.3)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na intrakoronárne balóniky
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.

Kód NUTS SK01

II.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
II.1.4)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Špeciálny zdravotnícky materiál nevyhnutný na zabezpečenie perkutánnych intervenčných výkonov na koronárnych arétiách.
II.1.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

33141200, 33141240, 33184100

II.1.6)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.2)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
Hodnota: 2 784 880 EUR
Bez DPH

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: áno
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
346/2013/VO/La
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Predbežné oznámenie

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2012/S 235-386779 z 6.12.2012

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 82-137181 z 26.4.2013

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1 - Názov: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na intrakoronárne balóniky – časť 01, kúpna zmluva č. 137/2013
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
12.8.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Tatra-Alpine, a.s.
00680885
Trnavská cesta 66
821 01 Bratislava
Slovensko
E-mail: zdravotnictvo@tatraalpine.sk
Telefón: +421 244453311
Fax: +421 244456272

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 1 420 944 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 1 326 985 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 2 - Názov: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na intrakoronárne balóniky – časť 02, kúpna zmluva č. 138/2013
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
12.8.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Johnson&Johnson s.r.o.
31345182
Karadžičova 12
821 08 Bratislava
Slovensko
E-mail: mstitnic@its.jnj.com
Telefón: +421 227012452
Fax: +421 257279512

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 126 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 86 000 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 3 - Názov: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na intrakoronárne balóniky – časť 03, kúpna zmluva č. 139/2013
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
20.8.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Biotronik Slovensko, s.r.o.
35761059
Pri Suchom Mlyne 31
811 04 Bratislava
Slovensko
E-mail: office@biotronik.sk
Telefón: +421 254793230
Fax: +421 254793232

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 35 850 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 35 849 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 4 - Názov: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na intrakoronárne balóniky – časť 04, kúpna zmluva č. 140/2013
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
12.8.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

B. Braun Medical s.r.o.
31350780
Handlovská 19
851 01 Bratislava
Slovensko
E-mail: marcela.palencarova@bbraun.com
Telefón: +420 271091783
Fax: +420 271091112

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 1 022 425 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 992 320 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 5 - Názov: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na intrakoronárne balóniky – časť 05, kúpna zmluva č. 141/2013
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
20.8.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Biotronik Slovensko, s.r.o.
35761059
Pri Suchom Mlyne 31
811 04 Bratislava
Slovensko
E-mail: office@biotronik.sk
Telefón: +421 254793230
Fax: +421 254793232

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 74 900 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 74 864 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 6 - Názov: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na intrakoronárne balóniky – časť 06, kúpna zmluva č. 142/2013
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
12.8.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Biomedica Slovakia s.r.o.
35849258
Drobného 27
841 01 Bratislava
Slovensko
E-mail: crm@biomedica.sk
Telefón: +421 264530174
Fax: +421 269309908

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 32 850 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 25 891,50 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 7 - Názov: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na intrakoronárne balóniky – časť 07, kúpna zmluva č. 143/2013
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
2.8.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Unomed, spol. s r.o.
00612791
Zlatovská 221
911 01 Trenčín
Slovensko
E-mail: pulpanova@unomed.sk
Telefón: +421 326505025

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 246 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 242 971 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)Doplňujúce informácie:
Mená a priezviská členov komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky: h.Doc.MUDr. Viliam Fridrich, PhD., MUDr. Stanislav Mizera, MUDr. Martin Gočár, RNDr. Katarína Machajová.
VI.3)Odvolacie konanie
VI.3.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

Orgán zodpovedný za mediáciu

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
35971126
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
Slovensko
E-mail: elena.lukacova@nusch.sk
Telefón: +421 232321829
Internetová adresa: http://www.nusch.sk

VI.3.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: V lehotách v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
VI.3.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22.8.2013