Dodávky - 303071-2014

06/09/2014    S171    - - Dodávky - Oznámenia o zadaní zákazky - Verejná súťaž 

Slovensko-Martin: Katétre

2014/S 171-303071

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Univerzitná nemocnica Martin
00365327
Kollárova 2
Kontaktné miesto (miesta): Kollárova 2, 036 59 Martin
Kontaktná osoba: Dagmar Kuricová, Ing. Monika Klobušická
036 59 Martin
Slovensko
Telefón: +421 434203483 / 434203597
E-mail: kuricova@unm.sk
Fax: +421 434131620

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.unm.sk

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.3)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke
Zdravotnícke pomôcky pre intervenčnú a invazívnu kardiológiu vrátane príslušenstva.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Univerzitná nemocnica Martin, Nemocničná lekáreň, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika.

Kód NUTS SK031

II.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
II.1.4)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckych pomôcok pre intervenčnú a invazívnu kardiológiu vrátane príslušenstva.
II.1.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

33141200

II.1.6)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.2)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
Hodnota: 3 823 176 EUR
Bez DPH

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: áno
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
50/VS/OVO/07/13Ku
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Predbežné oznámenie

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 151-262318 z 6.8.2013

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 229-397444 z 26.11.2013

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1 - Názov: Časť 1 Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na intrakoronárne chromkobaltové carbostenty z lekárskej ocele potiahnuté sirolimom s organickým acidom, polymer free, s postupným uvoľňovaním, zabraňujúcim nadmernej reparačnej odpovedi cievnej steny po implantácii stentu
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
28.8.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Biomedica Slovakia, s.r.o.
35849258
Drobného 27
841 01 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 911750208

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 181 196 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 177 967,70 EUR
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 2 - Názov: Časť 2 Špeciálny zdravotný materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na intrakoronárne bifurkačné stenty uvolňujúce biolimus
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
28.8.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

A care, s.r.o.
35724609
Sládkovičova 10
921 01 Piešťany
Slovensko
Telefón: +421 327773070

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 616 960 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 565 780 EUR
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 3 - Názov: Časť 3 Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu so zameraním na rúškovacie sety s možnosťou individuálnej konfigurácie pre intervenčné výkony v kardiológii, umožňujúce prístup cez a. femoralis, a. radialis a pri akútnej PCI
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
28.8.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

B. Braun Medical, s.r.o.
31350780
Hlučínska 3
831 03 Bratislava
Slovensko
Telefón: +420 271091111

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 700 355 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 671 610 EUR
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 4 - Názov: Časť 5 Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu so zameraním na atrombogénne intrakoronárne stenty s dobrou flexibilitou a radiálnou silou so zliatiny Co-Cr, so špeciálne upraveným povrchom s vrstvou amorfného silikón karbidu, vhodných na implantáciu do vinutých koronárnych artérií s maximálnou hrúbkou strutu 0,0024" (pri max. diametri stentu 3,5 mm)
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
28.8.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Biotronik Slovensko, s.r.o.
35761059
Pri Suchom Mlyne 34
811 04 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 254793230

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 191 112 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 175 311,60 EUR
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 5 - Názov: Časť 6 Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu so zameraním na sety pre katetrizačné výkony a uzatváranie punkčných kanálov vrátane príslušenstva pre PCI
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
28.8.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

TransMedica, s.r.o.
35843683
Bárdošova 33
833 12 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 254793644

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 183 710 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 183 670 EUR
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 6 - Názov: Časť 7 Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu so zameraním na intrakoronárne nástroje vhodné na ošetrenie problematických lézií vrátane bifurkačných
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
28.8.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

TransMedica, s.r.o.
35843683
Bárdošova 33
833 12 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 254793644

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 143 990 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 121 821,80 EUR
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 7 - Názov: Časť 8 Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na intrakoronárne stentgrafty v šírkach minimálne od 3 do 5 mm, a v dĺžkach minimálne od 9 do 26 mm
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
28.8.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Meditrade, spol. s r. o.
17312001
Levočská 1
851 01 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 250109516

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 307 172 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 310 777,32 EUR
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 8 - Názov: Časť 9 Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu, najmä so zameraním na kompresiu používanú v koronárnej angiografii a počas angioplastických postupov uskutočňovaných u radiálneho prístupu pre dosiahnutie kompresie v mieste punkcie, tak v pravom ako aj v ľavom zápästí s dobou aplikácie pomôcky nastavenou na časovom indikátore a upínacou prackou zaisteným tvarovo upraviteľným a skrátiteľným zápästným remienkom vrátane príslušenstva
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
28.8.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Slovakia Medical, s.r.o.
31385265
L. Dérera 3
831 01 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 254777829

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 399 036 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 371 189 EUR
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 9 - Názov: Časť 10 Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na intrakoronárne stenty s aktívným karbónovým povrchom upraveným inertnou technológiou zabraňujúcou restenóze cievy
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
28.8.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Ing. Juraj Pisch – JUPI
17911460
Oremburská 8
974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Telefón: +421 484285544

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 264 210 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 260 936,70 EUR
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 10 - Názov: Časť 13 Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu so zameraním na intrakoronárne stenty s chrómkobaltovou technológiou, potiahnuté zotarolimom s postupným uvoľňovaním a s čo najmenšou hodnotou rizika trombózy v stente i late lumen loss, 5F kompatibilitou, hrúbka stratu 0,036 inch., s profilom stentov od 2,25 mm do 4,0 mm a teflonovým coatingom shaftu
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
28.8.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

MED – ART, spol. s r.o.
34113924
Hornočermánska 4
949 01 Nitra
Slovensko
Telefón: +421 377753228

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 319 120 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 236 033,63 EUR
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 11 - Názov: Časť 14 Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu so zameraním na intrakoronárne stenty zo zliatiny chrómu a platiny (PtCr), potiahnuté everolimom s postupným uvoľňovaním liečiva
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
28.8.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

InterMedical, spol. s r.o.
36547263
Radlinského 10
949 01 Nitra
Slovensko
Telefón: +421 377723158

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 338 040 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 331 836,50 EUR
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 12 - Názov: Časť 15 Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu so zameraním na vstrebateľné cievne uzávery s obsahom kolagénu až do veľkosti punkcie 8F na uzavretie punkčného kanála po katetrizácii
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
28.8.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Operatíva, medicínska spoločnosť, s.r.o.
35757329
Donská 61
841 06 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 265456111

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 279 580 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 248 380 EUR
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 13 - Názov: Časť 16 Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu na liečbu hypertenzie pomocou rádiofrekvenčnej ablácie renálnych artérií za účelom renálnej denervácie systémom s jednorázovým katétrom a generátorom s ovládacím pedálom. Katéter je ohybný, otočný, 5F 108 cm dlhý, s RF monopolárnou platinovo (90 %) – irídiovou (10 %) elektródou ukončenou tepelnou koncovkou, generátor produkuje RF energiu vopred naprogramovanú a ovládanú pomocou nožného pedálu, s maximálnym výkonom do 8 W, s impedanciou 20-500 pri napätí 100-240 V a prúde 50-60 Hz frekvencie
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
28.8.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Medtronic Slovakia, s.r.o.
46410759
Karadžičova 16/A
821 08 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 268206911

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 167 252 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 150 543,50 EUR
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 14 - Názov: Časť 17 Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na intrakoronárne nízko profilové stenty zo zliatiny Co-Cr potiahnuté mriežkou z micronpolyetylénteraftalátu
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
28.8.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

GlobalMed, a.s.
46630759
Moyzesova 2
900 28 Ivanka pri Dunaji
Slovensko
Telefón: +421 908725406

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 18 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 17 318,25 EUR
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)Doplňujúce informácie:
V častiach 4/, 11/ a 12/ neboli kúpne zmluvy uzavreté, pretože v týchto častiach bola verejná súťaž zrušená. K Oddielu V.: Zadanie zákazky, bodu V.2: Informácie o ponukách – počet predložených ponúk v časti 1/ – 1, počet predložených ponúk v časti 2/ – 1, počet predložených ponúk v časti 3/ – 1, počet predložených ponúk v časti 5/ – 1, počet predložených ponúk v časti 6/ – 1, počet predložených ponúk v časti 7/ – 1, počet predložených ponúk v časti 8/ – 1, počet predložených ponúk v časti 9/ – 1, počet predložených ponúk v časti 10/ – 1, počet predložených ponúk v časti 13/ – 3, počet predložených ponúk v časti 14/ – 1, počet predložených ponúk v časti 15/ – 1, počet predložených ponúk v časti 16/ – 1, počet predložených ponúk v časti 17/ – 1.
Mená a priezviská členov komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky: Prim. MUDr. František Kovář, PhD., MUDr. Miloš Kňazeje, Mgr. Miriam Kocholová, Dagmar Kuricová, Žaneta Chybová.
VI.3)Odvolacie konanie
VI.3.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

VI.3.2)Podanie odvolania
VI.3.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
3.9.2014