Leveringen - 69030-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Noorwegen-Oslo: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2018/S 031-069030

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Oslo universitetssykehus HF
993 467 049
Postboks 4950 Nydalen
Oslo
0424
Noorwegen
Contactpersoon: Kirsti Jakobsen
Telefoon: +47 41444462
E-mail: UXJAKB@ous-hf.no
NUTS-code: NO011

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.oslo-universitetssykehus.no

Adres van het kopersprofiel: https://kgv.doffin.no/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2903

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

1662 AS KLM Department of Medical Biochemistry, the Hormone Laboratory, sample distributing robot

Referentienummer: 1662
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The hormone laboratory receives 200,000 patient samples per annum. The hormone laboratory has a regional and national function but is also receives samples from abroad. Before they are analysed the samples must be aliquoted to secondary tubes and sorted into different analysis lines. The department would like a system that is flexible and that handles a large selection of primary tubes and a minimum of 5 secondary tubes.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO011
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The hormone laboratory receives 200,000 patient samples per annum. The hormone laboratory has a regional and national function but is also receives samples from abroad. Before they are analysed, the samples must be aliquoted to secondary tubes and sorted into different analysis lines.

— the instrument must be able to handle a large selection of primary tubes with different dimensions and corks without any particular need for prior manual sorting,

— the instrument must be able to take the corks of primary tubes,

— the instrument must be able to distribute to a minimum of 5 secondary tubes,

— the instrument ought to be able to handle aliquots of approx. 200 – 1500 μL,

— the instrument must be able to be connected to LIMS (possibly via middleware) and mark secondary tubes with a barcode label from LIMS.

In addition, the presentation is to include information on the following:

— size,

— noise,

— capacity,

— options for several samples per patient, sample number with a suffix,

— option for putting corks on secondary tubes,

— the dimension of the secondary tubes,

— presentation of the software,

— references,

— necessary consumables, instrument specific and others,

— maintenance.

II.2.14)Nadere inlichtingen

OUS would like to invite tenderers to a product presentation of sample distributors on 07.3.18 from 0830-1600.

We will put aside 30 minutes for a presentation and 15 minutes for questions.

Register with Kirsti Jakobsen via:

— email: uxjakb@ous-hf.no

— Tel: 41444462.

The meeting will be held at the Hormone Laboratory, Aker Hospital.

Address:

Aker Hospital,

Trondheimsveien 235, 0586

Oslo.

Building 23.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/05/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

OUS would like to invite tenderers to a product presentation of sample distributers on 07.03.18 from 0830-1600.

We will put aside 30 minutes for a presentation and 15 minutes for questions.

Register with Kirsti Jakobsen via email:

uxjakb@ous-hf.no

Tel: 41444462.

The meeting will be held at the Hormone Laboratory, Aker Hospital.

Address: Aker Hospital, Trondheimsveien 235, 0586 Oslo. Building 23.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018