Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 209875-2016

21/06/2016    S118

Denemarken-Kopenhagen: Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen

2016/S 118-209875

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Markedsmodningsfonden v/Erhvervsstyrelsen
Postadres: Langelinie Allé 17
Plaats: København Ø
NUTS-code: DK01 Hovedstaden
Postcode: 2100
Land: Denemarken
Contactpersoon: Pernille Munk Nielsen
E-mail: permun@erst.dk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://permalink.mercell.com/59454430.aspx
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Albertslund Kommune
Postadres: Nordmarks Allé 1
Plaats: Albertslund
NUTS-code: DK012 Københavns omegn
Postcode: 2620
Land: Denemarken
E-mail: jakob.sidenius@albertslund.dk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://permalink.mercell.com/59454430.aspx
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Esbjerg Kommune
Postadres: Torvegade 74
Plaats: Esbjerg
NUTS-code: DK032 Sydjylland
Postcode: 6700
Land: Denemarken
E-mail: sanha@esbjergkommune.dk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://permalink.mercell.com/59454430.aspx
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Frederikssund Kommune
Postadres: Torvet 2
Plaats: Frederikssund
NUTS-code: DK013 Nordsjælland
Postcode: 3600
Land: Denemarken
E-mail: michj@frederikssund.dk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://permalink.mercell.com/59454430.aspx
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://permalink.mercell.com/59454430.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://permalink.mercell.com/59454430.aspx
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Innovationspartnerskaber vedrørende udvikling og eventuelt køb af nye, innovative løsninger, der kan forebygge eller afhjælpe dehydrering og eventuelt tillige følger af dehydrering hos ældre over 65.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hvert år er der ca. 67 000 indlæggelser af borgere over 65 år, der er defineret som »forebyggelige«, det vil sige indlæggelser, der skyldes faktorer, som kan forhindres, hvis der sættes ind i rette tid og med den rigtige form for hjælp. Kunne man sætte ind over for dehydrering blandt borgere over 65 år med simple, innovative løsninger, kunne antallet af indlæggelser nedbringes — med en betydelig økonomisk og velfærdsmæssig gevinst til følge. Innovationspartnerskabet har derfor til formål at udvikle nye, innovative løsninger, der kan forebygge eller afhjælpe dehydrering og eventuelt tillige følger af dehydrering blandt borgere over 65 år. Ordregiverne forventer at indgå partnerskabskontrakter med op til 3 tilbudsgivere vedrørende udvikling af sådanne nye løsninger. Når udviklingsforløbet er afsluttet, kan de 3 kommuner, der sammen med Markedsmodningsfonden udgør ordregiverne, hver for sig vælge at købe (købsoption) den/de udviklede løsninger (eksemplarer heraf).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 79 000 000.00 DKK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK01 Hovedstaden
NUTS-code: DK032 Sydjylland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Esbjerg, Frederikssund og Albertslund.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Se ovenfor i pkt. II.1.4).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret den bedste kapacitet på området udvikling og gennemførelse af innovative løsninger baseret på de tilbudte nøglemedarbejderes uddannelsesmæssige- og faglige kvalifikationer (CV'er).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Når innovationsforløbet er afsluttet efter højst 24 måneder, har de kommuner, der sammen med Markedsmodningsfonden udgør Ordregiverne, hver især ret — men ikke pligt — til at købe den udviklede løsning (eksemplarer af den) som nærmere anført i Bilag 6 til Partnerskabskontrakten. Optionen kan udnyttes i en periode på 12 måneder fra innovationsforløbets afslutning. Såfremt en kommune udnytter købsoptionen ved at bestille eksemplarer af løsningen indenfor 12 måneder efter innovationsforløbets afslutning, forlænges købsoptionen for denne kommune, således at kommunen kan udnytte købsoptionen til at bestille yderligere eksemplarer i indtil 24 måneder efter innovationsforløbets afslutning.

Såfremt købsoptionen udnyttes, kan der leveres eksemplarer af løsningen i op til 4 år efter afgivelse af en bestilling.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

For så vidt angår den anslåede værdi af kontrakten i pkt. II.1.5) udgør denne summen af det til Innovationsforløbet maksimalt afsatte beløb for op til tre parallelle forløb (12 000 000 DKK) plus den maksimumomkostning,

der må være forbundet med eventuelt efterfølgende køb af eksemplarer af den/de udviklede løsninger (ca. 67 000 000 DKK jf. nærmere i Bilag 1).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ansøger skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

1) Ansøgers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Soliditetsgraden angives som forholdet mellem ansøgerens samlede egenkapital og ansøgerens samlede aktiver. Oplysningerne skal angives i det fælleseuropæiske udbudsdokument, Del IV, afsnit B — »Finansielle nøgletal«. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

2) Ansøgers samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Oplysningerne skal angives i det fælleseuropæiske udbudsdokument, Del IV, afsnit B, — »Samlet årsomsætning«. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

Ad 1) og 2) Ved »det seneste disponible regnskabsår« forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for ansøgerens regnskabsaflæggelse.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælleseuropæiske udbudsdokument, Del II, afsnit C, jf. i øvrigt punkt. VI.3) Yderligere oplysninger nedenfor, og den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælleseuropæiske udbudsdokument, Del II, afsnit A, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Eventuele minimumeisen:

1) Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på minimum 10 % i det seneste disponible regnskabsår.

Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad.

Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.

Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.

Ordregiver beregner soliditetsgraden ud fra de afgivne oplysninger i de modtagne ESPD, Del IV, afsnit — »Finansielle nøgletal«. Selvom oplysningerne fremgår af separate ESPD'er, vurderes de således samlet.

2) Som mindstekrav kræves endvidere en samlet årlig omsætning på mindst 3 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår.

Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som virksomhedens og disse enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Ordregiver beregner omsætningen ud fra de afgivne oplysninger i de modtagne ESPD, Del IV, afsnit B, — »Samlet årsomsætning«. Selvom oplysningerne fremgår af separate ESPD'er, vurderes de således samlet.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument med angivelse af følgende oplysninger:

De uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos ansøger på området udvikling og gennemførelse af innovative løsninger. Oplysningerne skal angives i det fælleseuropæiske udbudsdokument, Del IV, afsnit C — » Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer«.

Ordregiver ser gerne, at oversigten indeholder CV'er for hver nøglemedarbejder som skal deltage i udviklingsprojektet. Der henvises desuden til kontraktens bilag 7. Nøglemedarbejderne kan ikke udskiftes uden samtykke fra ordregiver. Se desuden kontraktens punkt 4.5. Oplysningerne angives i det fælleseuropæiske udbudsdokument, Del IV, afsnit C. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælleseuropæiske udbudsdokument, del II, afsnit C, jf. i øvrigt punkt VI.3) Yderligere oplysninger nedenfor, og den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælleseuropæiske udbudsdokument, Del II, afsnit A, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

I partnerskabskontrakten inddrages i relevant omfang hensynet til samfundsansvar som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder. Det er desuden et kontraktmæssigt krav, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, sikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Ved »medvirker til at opfylde kontrakten« forstås arbejde udført i Danmark med henblik på kontraktens opfyldelse. Der stilles i udbudsmaterialet krav om overholdelse af persondatalovgivningen ligesom partnerskabskontrakten indeholder en databehandleraftale.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Innovatiepartnerschap
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/08/2016
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Vedrørende ESPD:

Ansøger skal udfylde og vedlægge sin ansøgning det fælleseuropæiske udbudsdokument som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold: Der er tale om foreløbigt bevis for:

1) at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor og i udbudsbetingelserne

2) at ansøgeren opfylder de mindstekrav til egnethed (økonomisk og finansiel kapacitet), der er fastsat ovenfor i punkt III.1.2), og

3) hvordan ansøgeren eller tilbudsgiveren opfylder de objektive og ikke-diskriminerende kriterier for udvælgelsen, jf. punkt II.2.9) og punkt III.1.3) (teknisk og faglig kapacitet) ovenfor.

Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælleseuropæiske udbudsdokument.

Vedrørende støttende enheder (punkt III.1.2) og punkt III.1.3))

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) enten angående økonomisk og finansiel kapacitet eller angående teknisk og faglig kapacitet, skal ansøger fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen. Støtteerklæringen eller dokumentationen skal godtgøre, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren jf. udbudslovens § 144, stk. 2.

Ordregiver har udarbejdet en skabelon for en støtteerklæring, som kan hentes på http://permalink.mercell.com/59454430.aspx og som ansøger kan benytte. Den udfyldte skabelon eller anden dokumentation indleveres som del af prækvalifikationsansøgningen udover det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD).

Vedrørende udelukkelsesgrundene:

Ordregiveren skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde.

Oplysningerne herom anføres i det fælleseuropæiske udbudsdokument Del III, afsnit A, B og C. Der gøres særligt opmærksom på, at visse af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsdirektivet er gjort obligatoriske i udbudsloven § 136. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælleseuropæiske udbudsdokument om korrekt udfyldelse af formularen.

Ordregiver vil herudover udelukke ansøgere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af en udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 eller nr. 6. Ansøger skal anføre oplysningerne herom i det fælleseuropæiske udbudsdokument, del III, afsnit C.

— Yderligere oplysninger:

Eventuelle spørgsmål og svar i forbindelse med afgivelse af anmodninger om prækvalifikation vil blive offentliggjort på: http://permalink.mercell.com/59454430.aspx Interesserede opfordres til løbende at holde sig orienteret på hjemmesiden. Der kan ikke forventes svar på spørgsmål i juli.

Ordregiver ser gerne, at spørgsmål til udbudsmaterialet forud for fristen for aflevering af prækvalifikationsanmodningen stilles senest den 9.8.2016. Hvis ordregiver modtager spørgsmål efter denne dato, vil ordregiver besvare sådanne spørgsmål, hvis ordregiverne kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svaret senest 6 dage inden udløbet af prækvalifikationsfristen. Der vil torsdag den 30.6.2016, kl. 14:00-16:00 blive afholdt et orienteringsmøde hos Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes interesserede senest 3 dage inden mødet tilmelde sig med angivelse af firmatilknytning og antal deltagere hos permun@erst.dk. Ordregiver tager forbehold for at reducere antallet af deltagere pr. firma. Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra orienteringsmødet, som efterfølgende vil blive offentliggjort på Mercell.

Forud for denne udbudsforretning er der gennemført en teknisk dialog. Relevant materiale herfra findes på Markedsmodningsfondens hjemmeside: http://markedsmodningsfonden.dk/markedsdialog_innovationspartnerskab

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klagenævnet for Udbud
Postadres: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
Plaats: København Ø
Postcode: 2100
Land: Denemarken
E-mail: klfu@erst.dk
Telefoon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadres: www.klfu.dk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.(loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder

følgende frister for indgivelse af klager:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende

om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er

blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere

om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem

er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor

ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med,

at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage

indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3 stk.

1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres

opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1)

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsens Vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefoon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadres: www.kfst.dk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/06/2016