Werken - 251676-2018

12/06/2018    S110    - - Werken - Concessieovereenkomst voor werken - Procedure voor de gunning van een concessie 

België-De Haan: Bouwen van multifunctionele gebouwen

2018/S 110-251676

Aankondiging van een concessieovereenkomst

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
De Haan
0216.770.848_29765
Leopoldlaan 24
De Haan
8420
België
Contactpersoon: Franky Museeuw
Telefoon: +32 59242124
E-mail: franky.museeuw@dehaan.be
Fax: +32 59242123
NUTS-code: BE255

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dehaan.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311210

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311210
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DH-506.81%2FAE-F24
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concessie voor het bouwen en exploiteren van een watersportclub op het strand van Wenduine

Referentienummer: DH-506.81/AE-F24_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45211350
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Concessie voor het bouwen en exploiteren van een watersportclub op het strand van Wenduine.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE255
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wenduine.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze Concessie omvat het bouwen en exploiteren van een watersportclub op het strand van Wenduine, meer bepaald in de Concessiezone.

De Concessiehouder staat in voor de oprichting van een nieuwe permanente constructie, zijnde het Clubhuis, ten behoeve van de waterrecreatie of watersport in deze Concessiezone. De Concessiehouder exploiteert binnen de Concessiezone een watersportclub en organiseert in deze hoedanigheid diverse watersporten. Tevens wordt in het Clubhuis een cafetaria uitgebaat. De Concessiehouder staat in voor het het kwaliteitsvolle beheer en uitbating van de Concessiezone.

De Concessiehouder kan binnen de Concessiezone ook een botenparking aanleggen. De insteekzone voor vaartuigen maakt geen deel uit van deze Concessie.

De uitbating van de waterclub kan niet in onderaanneming gebeuren. De architect, aannemer en uitbater van de cafetaria kunnen wel in onderaanneming optreden.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de in de aanbestedingsstukken vermelde criteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Aanvang: 01/10/2018
Einde: 30/09/2045
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Geef een lijst van de voorwaarden en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

De Inschrijver mag niet vallen onder:

(*) de uitsluitingsgronden van de.

— artikelen 50-52 van de wet van 17.06.2016 inzake de concessieovereenkomsten,

— artikelen 31-33 van het KB van 25.06.2017 betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten.

De Inschrijver voegt bij zijn Offerte:

(*) - Het ingevulde en ondertekende Document van Voorlopig Bewijs (DVB), zoals opgenomen als BIJLAGE 10 van dit Bestek.

Een DVB, in de zin van artikel 2, 13o van het KB van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten, is een officiële verklaring, opgesteld overeenkomstig voormeld model, waarin de Inschrijver:

(a) verklaart dat de uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn of dat corrigerende maatregelen zijn genomen;

(b) verklaart dat voldaan is aan de betrokken selectievoorwaarde(n);

(c) de informatie verstrekt die de Opdrachtgevende Overheid toegang verleent tot de gratis beschikbare databanken om na te gaan of er uitsluitingsgronden zijn en of voldaan is aan de selectievoorwaarden;

(d) zich ertoe verbindt de bewijsstukken te verstrekken indien geen gratis beschikbare databanken bestaan.

In het geval dat de Inschrijver een Combinatie is, dient dit DVB voor alle deelnemers van de Combinatie ingevuld te worden en bij de Offerte gevoegd te worden. Dit document dient niet door de onderaannemers ingevuld te worden. De onderaannemers vullen immers het model van verklaring van onderaannemer in (zie BIJLAGE 9).

Dit DVB wordt door de Opdrachtgevende Overheid als voorlopig bewijs aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken Inschrijver aan alle voorwaarden voldoet.

(*) - Een uittreksel uit het centraal strafregister (maximum 1 maand oud) of bij gebreke daarvan, een gelijkwaardig document dat is afgeleverd door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het land van oorsprong of het land waar de ondernemer is gevestigd, waaruit blijkt dat de Inschrijver niet veroordeeld werd voor de hoger genoemde feiten.

In het geval dat de Inschrijver een Combinatie is, dient dit attest voor alle deelnemers van de Combinatie bij de Offerte gevoegd te worden.

Indien de Inschrijver / deelgenoot van een Combinatie een rechtspersoon is, dient dit attest van het centraal strafregister betrekking te hebben op de rechtspersoon, en niet op de natuurlijke persoon – zaakvoerder/bestuurder/.... Indien de architect, aannemer en uitbater van de cafetaria in onderaanneming optreden, dient dit document ook voor hen gevoegd te worden.

M.b.t. de Verantwoordelijke Persoon dient ook een bewijs van goed gedrag en zeden (maximum 1 maand oud) voorgelegd te worden.

(zie voor verdere toelichting: "het bestek", pagina 17-24).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Geef een lijst van de selectiecriteria en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

— De Inschrijver dient voldoende financieel en economisch draagkrachtig te zijn voor de uitvoering van de Concessie en over de nodige financieringsmogelijkheden te beschikken.

Indien de Inschrijver geen voldoende financiële en economische draagkracht aantoont, zal de Opdrachtgevende Overheid in de mate dat de Inschrijver een rechtspersoon is, ook rekening houden met de omzet van de voorbije drie jaar.

De Inschrijver voegt bij zijn Offerte:

— Bewijs / verklaring dat de Inschrijver voldoende solvabel is voor de uitvoering van de Concessie en waarin de Inschrijver opgave doet van eigen middelen, geleend kapitaal en externe financieringsmogelijkheiden, .... De verklaring wordt ondersteund door een bevestiging van de boekhouder, financiële instelling, ....

Zie voor verdere toelichting en precisering van de criteria: het bestek.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Geef een lijst van de selectiecriteria en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

De Inschrijver moet voldoende eigen ervaring hebben met één of meer vergelijkbare opdrachten, d.w.z. zowel m.b.t. de uitbating van een watersportvereniging als m.b.t. de uitbating van een cafetaria (dit laatste kan in onderaanneming).

De Inschrijver dient een Verantwoordelijke Persoon aan te duiden.

De Inschrijver voegt bij zijn Offerte volgende documenten m.b.t.:

(a) Ervaring inzake de uitbating van een watersportvereniging

— Bewijs dat de Inschrijver een watersportvereniging is, die aangesloten is bij een watersportfederatie van de Vlaamse Sportfederatie,

— Nota met toelichting van de ervaring van de Inschrijver inzake het uitbaten van een watersportvereniging,

— Nota met toelichting van de ervaring van de Inschrijver inzake het organiseren van opleiding en lessen m.b.t. ‘zeedisciplines’,

— Lijst van de door de Inschrijver georganiseerde wedstrijden in de laatste drie jaar.

(b) Ervaring inzake de uitbating van de cafetaria-infrastructuur

— Nota met toelichting van de ervaring van de Inschrijver inzake het uitbaten van cafetaria-infrastructuur, ondergeschikt aan een sportclub.

(c) Ervaring van de Verantwoordelijke Persoon

— Voorstelling en CV van de Verantwoordelijke Persoon, met gegevens, opleiding en diploma, ervaring en referenties, waaruit zijn ervaring met het uitbaten van watersportvereniging blijkt,

— Kopie van de diploma’s en brevetten van de Verantwoordelijke Persoon.

(d) Over de nodige lesgevers binnen de watersportclub beschikken om de watersportopleidingen te kunnen aanbieden en de watersportwedstrijden te kunnen organiseren

— cv’s, diploma’s en brevetten van zijn lesgevers binnen zijn watersportclub.

(zie voor verdere toelichting en precisering van de criteria: het bestek.).

III.1.5)Informatie over voorbehouden concessieovereenkomsten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de concessieovereenkomst
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de concessieovereenkomst:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de concessieovereenkomst
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de concessieovereenkomst wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: 03/08/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Inschrijvers kunnen vragen stellen en/of opmerkingen over dit Bestek maken. Deze vragen en opmerkingen kunnen uitsluitend schriftelijk per mail worden ingediend bij dhr. Franky Museeuw, algemeen directeur, en dit tot uiterlijk 13.07.2018.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2018