Diensten - 269526-2019

10/06/2019    S110

België-Brussel: Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten

2019/S 110-269526

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Departement Landbouw en Visserij
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_16724
Postadres: Ellipsgebouw – Koning Albert II-laan 35, bus 40
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1030
Land: België
Contactpersoon: Maxime Bolle
E-mail: maxime.bolle@Lv.vlaanderen.Be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vlaanderen.be/landbouw/kratos
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343777
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Landbouw en visserij

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst “Bedrijfsadviessysteem KRATOS – Raad op maat voor land- en tuinbouwers”

Referentienummer: Departement Landbouw en Visserij-2018/AOO/01 -F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht betreft de raamovereenkomst “Bedrijfsadviessysteem KRATOS – Raad op maat voor land- en tuinbouwers” en wordt uitgewerkt in kader van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In de horizontale verordening (verordening (EU) nr. 1306/2013) is bepaald dat de lidstaten een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers uitwerken. In de plattelandsverordening (art. 15 van verordening (EU) nr. 1305/2013) wordt de mogelijkheid geboden dit te doen via Europese cofinanciering. In Vlaanderen is als gevolg daarvan het bedrijfsadviessysteem in het PDPO III-programma opgenomen. Land- en tuinbouwers kunnen via dit adviessysteem bij een bedrijfsadviesdienst terecht om advies in te winnen over een of meerdere adviesmodules.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 985 831.12 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Module 1: Ondernemingsplan

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
79210000 Boekhoudkundige en auditdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht betreft de raamovereenkomst “Bedrijfsadviessysteem KRATOS – Raad op maat voor land- en tuinbouwers” en wordt uitgewerkt in kader van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In de horizontale verordening (verordening (EU) nr. 1306/2013) is bepaald dat de lidstaten een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers uitwerken. In de plattelandsverordening (art. 15 van verordening (EU) nr. 1305/2013) wordt de mogelijkheid geboden dit te doen via Europese cofinanciering. In Vlaanderen is als gevolg daarvan het bedrijfsadviessysteem in het PDPO III-programma opgenomen. Land- en tuinbouwers kunnen via dit adviessysteem bij een bedrijfsadviesdienst terecht om advies in te winnen over een of meerdere adviesmodules.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling

2014-2020 (PDPO III)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bestek.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Module 2: Bedrijfseconomisch advies

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
79210000 Boekhoudkundige en auditdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht betreft de raamovereenkomst “Bedrijfsadviessysteem KRATOS – Raad op maat voor land- en tuinbouwers” en wordt uitgewerkt in kader van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In de horizontale verordening (verordening (EU) nr. 1306/2013) is bepaald dat de lidstaten een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers uitwerken. In de plattelandsverordening (art. 15 van verordening (EU) nr. 1305/2013) wordt de mogelijkheid geboden dit te doen via Europese cofinanciering. In Vlaanderen is als gevolg daarvan het bedrijfsadviessysteem in het PDPO III-programma opgenomen. Land- en tuinbouwers kunnen via dit adviessysteem bij een bedrijfsadviesdienst terecht om advies in te winnen over een of meerdere adviesmodules.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Wanneer er nog geen bedrijfseconomische boekhouding aanwezig is op het bedrijf of er geen bedrijfseconomische boekhouding aanwezig is die voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in de bijlage van het ministerieel besluit van 1.10.2007 zal de optie “opstellen van de bedrijfseconomische boekhouding” worden besteld.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling

2014-2020 (PDPO III)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bestek.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Module 3: Randvoorwaarden

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
79210000 Boekhoudkundige en auditdiensten
90713000 Adviesdiensten inzake milieuproblematiek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht betreft de raamovereenkomst “Bedrijfsadviessysteem KRATOS – Raad op maat voor land- en tuinbouwers” en wordt uitgewerkt in kader van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In de horizontale verordening (verordening (EU) nr. 1306/2013) is bepaald dat de lidstaten een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers uitwerken. In de plattelandsverordening (art. 15 van verordening (EU) nr. 1305/2013) wordt de mogelijkheid geboden dit te doen via Europese cofinanciering. In Vlaanderen is als gevolg daarvan het bedrijfsadviessysteem in het PDPO III-programma opgenomen. Land- en tuinbouwers kunnen via dit adviessysteem bij een bedrijfsadviesdienst terecht om advies in te winnen over een of meerdere adviesmodules.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling

2014-2020 (PDPO III)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bestek.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Module 4: Vergroening

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90713000 Adviesdiensten inzake milieuproblematiek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht betreft de raamovereenkomst “Bedrijfsadviessysteem KRATOS – Raad op maat voor land- en tuinbouwers” en wordt uitgewerkt in kader van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In de horizontale verordening (verordening (EU) nr. 1306/2013) is bepaald dat de lidstaten een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers uitwerken. In de plattelandsverordening (art. 15 van verordening (EU) nr. 1305/2013) wordt de mogelijkheid geboden dit te doen via Europese cofinanciering. In Vlaanderen is als gevolg daarvan het bedrijfsadviessysteem in het PDPO III-programma opgenomen. Land- en tuinbouwers kunnen via dit adviessysteem bij een bedrijfsadviesdienst terecht om advies in te winnen over een of meerdere adviesmodules.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling

2014-2020 (PDPO III)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bestek.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Module 5A: Biodiversiteit: agromilieuacties m.b.t. biodiversiteit

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90713000 Adviesdiensten inzake milieuproblematiek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht betreft de raamovereenkomst “Bedrijfsadviessysteem KRATOS – Raad op maat voor land- en tuinbouwers” en wordt uitgewerkt in kader van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In de horizontale verordening (verordening (EU) nr. 1306/2013) is bepaald dat de lidstaten een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers uitwerken. In de plattelandsverordening (art. 15 van verordening (EU) nr. 1305/2013) wordt de mogelijkheid geboden dit te doen via Europese cofinanciering. In Vlaanderen is als gevolg daarvan het bedrijfsadviessysteem in het PDPO III-programma opgenomen. Land- en tuinbouwers kunnen via dit adviessysteem bij een bedrijfsadviesdienst terecht om advies in te winnen over een of meerdere adviesmodules.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling

2014-2020 (PDPO III)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bestek.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Module 5B: Biodiversiteit: Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90713000 Adviesdiensten inzake milieuproblematiek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht betreft de raamovereenkomst “Bedrijfsadviessysteem KRATOS – Raad op maat voor land- en tuinbouwers” en wordt uitgewerkt in kader van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In de horizontale verordening (verordening (EU) nr. 1306/2013) is bepaald dat de lidstaten een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers uitwerken. In de plattelandsverordening (art. 15 van verordening (EU) nr. 1305/2013) wordt de mogelijkheid geboden dit te doen via Europese cofinanciering. In Vlaanderen is als gevolg daarvan het bedrijfsadviessysteem in het PDPO III-programma opgenomen. Land- en tuinbouwers kunnen via dit adviessysteem bij een bedrijfsadviesdienst terecht om advies in te winnen over een of meerdere adviesmodules.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling

2014-2020 (PDPO III)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bestek.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Module 5C: Biodiversiteit: link tussen biodiversiteit en veerkracht van het agro-ecosysteem, link tussen monoculturen en gevoeligheid voor ziekten en extreme klimatologische gebeurtenissen, informatie

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90713000 Adviesdiensten inzake milieuproblematiek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht betreft de raamovereenkomst “Bedrijfsadviessysteem KRATOS – Raad op maat voor land- en tuinbouwers” en wordt uitgewerkt in kader van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In de horizontale verordening (verordening (EU) nr. 1306/2013) is bepaald dat de lidstaten een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers uitwerken. In de plattelandsverordening (art. 15 van verordening (EU) nr. 1305/2013) wordt de mogelijkheid geboden dit te doen via Europese cofinanciering. In Vlaanderen is als gevolg daarvan het bedrijfsadviessysteem in het PDPO III-programma opgenomen. Land- en tuinbouwers kunnen via dit adviessysteem bij een bedrijfsadviesdienst terecht om advies in te winnen over een of meerdere adviesmodules.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling

2014-2020 (PDPO III)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bestek.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Module 6A: Klimaat: agromilieuklimaatacties m.b.t. klimaat

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90713000 Adviesdiensten inzake milieuproblematiek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht betreft de raamovereenkomst “Bedrijfsadviessysteem KRATOS – Raad op maat voor land- en tuinbouwers” en wordt uitgewerkt in kader van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In de horizontale verordening (verordening (EU) nr. 1306/2013) is bepaald dat de lidstaten een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers uitwerken. In de plattelandsverordening (art. 15 van verordening (EU) nr. 1305/2013) wordt de mogelijkheid geboden dit te doen via Europese cofinanciering. In Vlaanderen is als gevolg daarvan het bedrijfsadviessysteem in het PDPO III-programma opgenomen. Land- en tuinbouwers kunnen via dit adviessysteem bij een bedrijfsadviesdienst terecht om advies in te winnen over een of meerdere adviesmodules.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling

2014-2020 (PDPO III)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bestek.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Module 6B: Klimaat: energie

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90713000 Adviesdiensten inzake milieuproblematiek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht betreft de raamovereenkomst “Bedrijfsadviessysteem KRATOS – Raad op maat voor land- en tuinbouwers” en wordt uitgewerkt in kader van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In de horizontale verordening (verordening (EU) nr. 1306/2013) is bepaald dat de lidstaten een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers uitwerken. In de plattelandsverordening (art. 15 van verordening (EU) nr. 1305/2013) wordt de mogelijkheid geboden dit te doen via Europese cofinanciering. In Vlaanderen is als gevolg daarvan het bedrijfsadviessysteem in het PDPO III-programma opgenomen. Land- en tuinbouwers kunnen via dit adviessysteem bij een bedrijfsadviesdienst terecht om advies in te winnen over een of meerdere adviesmodules.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling

2014-2020 (PDPO III)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bestek.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Module 7A: Water: geïntegreerde gewasbescherming IPM (Integrated Pest Management)

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90713000 Adviesdiensten inzake milieuproblematiek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht betreft de raamovereenkomst “Bedrijfsadviessysteem KRATOS – Raad op maat voor land- en tuinbouwers” en wordt uitgewerkt in kader van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In de horizontale verordening (verordening (EU) nr. 1306/2013) is bepaald dat de lidstaten een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers uitwerken. In de plattelandsverordening (art. 15 van verordening (EU) nr. 1305/2013) wordt de mogelijkheid geboden dit te doen via Europese cofinanciering. In Vlaanderen is als gevolg daarvan het bedrijfsadviessysteem in het PDPO III-programma opgenomen. Land- en tuinbouwers kunnen via dit adviessysteem bij een bedrijfsadviesdienst terecht om advies in te winnen over een of meerdere adviesmodules.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling

2014-2020 (PDPO III)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bestek.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Module 7B: Water: KRW (Kaderrichtlijn water)

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90713000 Adviesdiensten inzake milieuproblematiek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht betreft de raamovereenkomst “Bedrijfsadviessysteem KRATOS – Raad op maat voor land- en tuinbouwers” en wordt uitgewerkt in kader van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In de horizontale verordening (verordening (EU) nr. 1306/2013) is bepaald dat de lidstaten een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers uitwerken. In de plattelandsverordening (art. 15 van verordening (EU) nr. 1305/2013) wordt de mogelijkheid geboden dit te doen via Europese cofinanciering. In Vlaanderen is als gevolg daarvan het bedrijfsadviessysteem in het PDPO III-programma opgenomen. Land- en tuinbouwers kunnen via dit adviessysteem bij een bedrijfsadviesdienst terecht om advies in te winnen over een of meerdere adviesmodules.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De optie betreft het opstellen van een wateraudit, al dan niet in functie van een omgevingsvergunningsprocedure.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling

2014-2020 (PDPO III)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bestek.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Module 8: Bodem

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90713000 Adviesdiensten inzake milieuproblematiek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht betreft de raamovereenkomst “Bedrijfsadviessysteem KRATOS – Raad op maat voor land- en tuinbouwers” en wordt uitgewerkt in kader van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In de horizontale verordening (verordening (EU) nr. 1306/2013) is bepaald dat de lidstaten een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers uitwerken. In de plattelandsverordening (art. 15 van verordening (EU) nr. 1305/2013) wordt de mogelijkheid geboden dit te doen via Europese cofinanciering. In Vlaanderen is als gevolg daarvan het bedrijfsadviessysteem in het PDPO III-programma opgenomen. Land- en tuinbouwers kunnen via dit adviessysteem bij een bedrijfsadviesdienst terecht om advies in te winnen over een of meerdere adviesmodules.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling

2014-2020 (PDPO III)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bestek.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Module 9: Arbeidsveiligheid

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79417000 Veiligheidsadviezen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht betreft de raamovereenkomst “Bedrijfsadviessysteem KRATOS – Raad op maat voor land- en tuinbouwers” en wordt uitgewerkt in kader van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In de horizontale verordening (verordening (EU) nr. 1306/2013) is bepaald dat de lidstaten een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers uitwerken. In de plattelandsverordening (art. 15 van verordening (EU) nr. 1305/2013) wordt de mogelijkheid geboden dit te doen via Europese cofinanciering. In Vlaanderen is als gevolg daarvan het bedrijfsadviessysteem in het PDPO III-programma opgenomen. Land- en tuinbouwers kunnen via dit adviessysteem bij een bedrijfsadviesdienst terecht om advies in te winnen over een of meerdere adviesmodules.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling

2014-2020 (PDPO III)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bestek.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Module 10: Technisch advies verwerking primaire landbouwproducten (voeding)

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht betreft de raamovereenkomst “Bedrijfsadviessysteem KRATOS – Raad op maat voor land- en tuinbouwers” en wordt uitgewerkt in kader van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In de horizontale verordening (verordening (EU) nr. 1306/2013) is bepaald dat de lidstaten een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers uitwerken. In de plattelandsverordening (art. 15 van verordening (EU) nr. 1305/2013) wordt de mogelijkheid geboden dit te doen via Europese cofinanciering. In Vlaanderen is als gevolg daarvan het bedrijfsadviessysteem in het PDPO III-programma opgenomen. Land- en tuinbouwers kunnen via dit adviessysteem bij een bedrijfsadviesdienst terecht om advies in te winnen over een of meerdere adviesmodules.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling

2014-2020 (PDPO III)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bestek.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 237-542152
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Module 1: Ondernemingsplan

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SBB Bedrijfsdiensten cvba
Postadres: Diestsevest 32, bus 1A
Plaats: Leuven
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
Postcode: 3000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 118 040.00 EUR / Hoogste offerte: 1 255 800.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Module 1: Ondernemingsplan

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SBB Accountants en Belastingconsulenten cvba
Postadres: Diestsevest 32, bus 1A
Plaats: Leuven
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
Postcode: 3000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 118 040.00 EUR / Hoogste offerte: 1 255 800.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Module 1: Ondernemingsplan

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Achten bvba
Postadres: Dorpsstraat 21
Plaats: Bocholt
NUTS-code: BE222 Arr. Maaseik
Postcode: 3950
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 118 040.00 EUR / Hoogste offerte: 1 255 800.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Module 1: Ondernemingsplan

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ADVAN bvba
Postadres: Berghei 2
Plaats: Neerpelt
NUTS-code: BE222 Arr. Maaseik
Postcode: 3910
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 118 040.00 EUR / Hoogste offerte: 1 255 800.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Module 1: Ondernemingsplan

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Veldes Rantop
Postadres: Heirweg 10, bus H
Plaats: Maldegem
NUTS-code: BE233 Arr. Eeklo
Postcode: 9900
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 118 040.00 EUR / Hoogste offerte: 1 255 800.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Module 2: Bedrijfseconomisch advies

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SBB Accountants en Belastingconsulenten cvba
Postadres: Diestsevest 32, bus 1A
Plaats: Leuven
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 634 860.00 EUR
Laagste offerte: 647 100.00 EUR / Hoogste offerte: 945 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Module 2: Bedrijfseconomisch advies

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Achten bvba
Postadres: Dorpsstraat 21
Plaats: Bocholt
NUTS-code: BE222 Arr. Maaseik
Postcode: 3950
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 634 860.00 EUR
Laagste offerte: 647 100.00 EUR / Hoogste offerte: 945 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Module 2: Bedrijfseconomisch advies

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ADVAN bvba
Postadres: Berghei 2
Plaats: Neerpelt
NUTS-code: BE222 Arr. Maaseik
Postcode: 3910
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 634 860.00 EUR
Laagste offerte: 647 100.00 EUR / Hoogste offerte: 945 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Module 2: Bedrijfseconomisch advies

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Veldes Rantop
Postadres: Heirweg 10, bus H
Plaats: Maldegem
NUTS-code: BE233 Arr. Eeklo
Postcode: 9900
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 647 100.00 EUR / Hoogste offerte: 945 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Module 2: Bedrijfseconomisch advies

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BB Consult vzw
Postadres: Diestsevest 40
Plaats: Leuven
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 647 100.00 EUR / Hoogste offerte: 945 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Module 3: Randvoorwaarden

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Veldes Rantop
Postadres: Heirweg 10, bus H
Plaats: Maldegem
NUTS-code: BE233 Arr. Eeklo
Postcode: 9900
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 289 800.00 EUR / Hoogste offerte: 499 800.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Module 3: Randvoorwaarden

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Achten bvba
Postadres: Dorpsstraat 21
Plaats: Bocholt
NUTS-code: BE222 Arr. Maaseik
Postcode: 3950
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 289 800.00 EUR / Hoogste offerte: 499 800.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Module 3: Randvoorwaarden

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ADVAN bvba
Postadres: Berghei 2
Plaats: Neerpelt
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
Postcode: 3910
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 289 800.00 EUR / Hoogste offerte: 499 800.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Module 3: Randvoorwaarden

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Centrum voor Agrarische boekhouding en bedrijfsleiding vzw s
Postadres: S. Dupuislaan 251
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1070
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 289 800.00 EUR / Hoogste offerte: 499 800.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Module 4: Vergroening

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SBB Accountants en Belastingconsulenten
Postadres: Diestsevest 32, bus 1A
Plaats: Leuven
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 217 800.00 EUR / Hoogste offerte: 237 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Module 4: Vergroening

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Centrum voor Agrarische boekhouding en Bedrijfsleiding vzw
Postadres: S. Dupuislaan 251
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1070
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 217 800.00 EUR / Hoogste offerte: 271 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Module 4: Vergroening

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Creëlle Kathleen
Postadres: Kasteelstraat 27A
Plaats: Lichtervelde
NUTS-code: BE256 Arr. Roeselare
Postcode: 8810
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 217 800.00 EUR / Hoogste offerte: 271 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Module 4: Vergroening

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BE bvba
Postadres: Goorakker 4
Plaats: Geel
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2440
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 217 800.00 EUR / Hoogste offerte: 271 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Module 4: Vergroening

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BE & Partners bvba
Postadres: Pas 182
Plaats: Geel
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2440
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 217 800.00 EUR / Hoogste offerte: 271 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Module 5A: Biodiversiteit: agromilieuacties m.b.t. biodiversiteit

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Inagro, provinciaal EVAP vzw
Postadres: Ieperseweg 87
Plaats: Rumbeke-Beitem
NUTS-code: BE256 Arr. Roeselare
Postcode: 8800
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 116 790.00 EUR / Hoogste offerte: 167 450.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Module 5A: Biodiversiteit: agromilieuacties m.b.t. biodiversiteit

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Agrobeheercentrum Ecokwadraat
Postadres: Diestsevest 40
Plaats: Leuven
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 243 060.00 EUR
Laagste offerte: 116 790.00 EUR / Hoogste offerte: 167 450.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Module 5A: Biodiversiteit: agromilieuacties m.b.t. biodiversiteit

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Agro & Milieustudiebureau
Postadres: Bruggesteenweg 106A
Plaats: Ruiselede
NUTS-code: BE257 Arr. Tielt
Postcode: 8755
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 116 790.00 EUR / Hoogste offerte: 167 450.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Module 5A: Biodiversiteit: agromilieuacties m.b.t. biodiversiteit

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Agro Consult bvba
Postadres: Lindeboomstraat 4
Plaats: Gavere
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9890
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 116 790.00 EUR / Hoogste offerte: 167 450.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Module 5B: Biodiversiteit: IHD en PAS

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SBB Bedrijfsdiensten cvba
Postadres: Diestsevest 32, bus 1A
Plaats: Leuven
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 35 100.00 EUR / Hoogste offerte: 392 040.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Module 5B: Biodiversiteit: IHD en PAS

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BE bvba
Postadres: Goorakker 4
Plaats: Geel
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2440
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 351 000.00 EUR / Hoogste offerte: 392 040.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Module 5B: Biodiversiteit: IHD en PAS

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BE & Partners bvba
Postadres: Pas 182
Plaats: Geel
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2440
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 351 000.00 EUR / Hoogste offerte: 392 040.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Module 5B: Biodiversiteit: IHD en PAS

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Creëlle Kathleen
Postadres: Kasteelstraat 27A
Plaats: Lichtervelde
NUTS-code: BE256 Arr. Roeselare
Postcode: 8810
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 351 000.00 EUR / Hoogste offerte: 392 040.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Module 5B: Biodiversiteit: IHD en PAS

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BB Consult vzw
Postadres: Diestsevest 40
Plaats: Leuven
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 351 000.00 EUR / Hoogste offerte: 392 040.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Module 5C: Biodiversiteit: link tussen biodiversiteit en veerkracht, link tussen monoculturen en gevoeligheid voor ziekten en extreme klimatologische gebeurtenissen, informatie over invasieve soorten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Agrobeheercentrum Ecokwadraat
Postadres: Diestsevest 40
Plaats: Leuven
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 115 360.00 EUR / Hoogste offerte: 194 400.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Module 5C: Biodiversiteit: link tussen biodiversiteit en veerkracht, link tussen monoculturen en gevoeligheid voor ziekten en extreme klimatologische gebeurtenissen, informatie over invasieve soorten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Agro & Milieustudiebureau bvba
Postadres: Bruggesteenweg 106A
Plaats: Ruiselede
NUTS-code: BE257 Arr. Tielt
Postcode: 8755
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 115 360.00 EUR / Hoogste offerte: 194 400.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

Module 6A: Klimaat: energie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BE bvba
Postadres: Goorakker 4
Plaats: Geel
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2440
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 456 000.00 EUR / Hoogste offerte: 638 880.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

Module 6A: Klimaat: energie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BE & Partners
Postadres: Pas 182
Plaats: Geel
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2440
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 45 600.00 EUR / Hoogste offerte: 638 880.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

Module 6A: Klimaat: energie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Creëlle Kathleen
Postadres: Kasteelstraat 27A
Plaats: Lichtervelde
NUTS-code: BE256 Arr. Roeselare
Postcode: 8810
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 456 000.00 EUR / Hoogste offerte: 638 880.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

Module 6A: Klimaat: energie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SBB Bedrijfsdiensten cvba
Postadres: Diestsevest 32, bus 1A
Plaats: Leuven
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 456 000.00 EUR / Hoogste offerte: 638 880.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

Module 6A: Klimaat: energie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SBB Accountants en Belastingconsulenten cvba
Postadres: Diestsevest 32, bus 1A
Plaats: Leuven
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 456 000.00 EUR / Hoogste offerte: 638 880.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 10
Benaming:

Module 7A: Water: IPM

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Agro Consult bvba
Postadres: Lindeboomstraat 4
Plaats: Gavere
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9890
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 271 700.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 11
Benaming:

Module 7B: Water: KRW

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Creëlle Kathleen
Postadres: Kasteelstraat 27A
Plaats: Lichtervelde
NUTS-code: BE256 Arr. Roeselare
Postcode: 8810
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 243 060.00 EUR
Laagste offerte: 294 500.00 EUR / Hoogste offerte: 564 300.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 11
Benaming:

Module 7B: Water: KRW

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BE bvba
Postadres: Goorakker 4
Plaats: Geel
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2440
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 294 500.00 EUR / Hoogste offerte: 564 300.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 11
Benaming:

Module 7B: Water: KRW

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BE & Partners bvba
Postadres: Pas 182
Plaats: Geel
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2440
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 294 500.00 EUR / Hoogste offerte: 564 300.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 11
Benaming:

Module 7B: Water: KRW

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Inagro Provinciaal EVAP vzw
Postadres: Ieperseweg 87
Plaats: Rumbeke-Beitem
NUTS-code: BE256 Arr. Roeselare
Postcode: 8800
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 294 500.00 EUR / Hoogste offerte: 564 300.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 11
Benaming:

Module 7B: Water: KRW

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Agro & Milieustudiebureau bvba
Postadres: Bruggesteenweg 106A
Plaats: Ruiselede
NUTS-code: BE257 Arr. Tielt
Postcode: 8755
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 294 500.00 EUR / Hoogste offerte: 564 300.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 12
Benaming:

Module 8: Bodem

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Agro Consult
Postadres: Lindeboomstraat 4
Plaats: Gavere
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9890
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 199 920.00 EUR / Hoogste offerte: 372 300.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 12
Benaming:

Module 8: Bodem

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Agro & Milieustudiebureau bvba
Postadres: Bruggesteenweg 106A
Plaats: Ruiselede
NUTS-code: BE257 Arr. Tielt
Postcode: 8755
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 199 920.00 EUR / Hoogste offerte: 372 300.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 12
Benaming:

Module 8: Bodem

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Inagro Provinciaal EVAP vzw
Postadres: Ieperseweg 87
Plaats: Rumbeke-Beitem
NUTS-code: BE256 Arr. Roeselare
Postcode: 8800
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 199 920.00 EUR / Hoogste offerte: 372 300.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 13
Benaming:

Module 9: Arbeidsveiligheid

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Achten bvba
Postadres: Dorpsstraat 21
Plaats: Bocholt
NUTS-code: BE222 Arr. Maaseik
Postcode: 3950
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 258 750.00 EUR / Hoogste offerte: 412 500.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 13
Benaming:

Module 9: Arbeidsveiligheid

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ADVAN bvba
Postadres: Berghei 2
Plaats: Neerpelt
NUTS-code: BE222 Arr. Maaseik
Postcode: 3910
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 258 750.00 EUR / Hoogste offerte: 412 500.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 13
Benaming:

Module 9: Arbeidsveiligheid

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Veldes Rantop
Postadres: Heirweg 10, bus H
Plaats: Maldegem
NUTS-code: BE233 Arr. Eeklo
Postcode: 9900
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 258 750.00 EUR / Hoogste offerte: 412 500.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 13
Benaming:

Module 9: Arbeidsveiligheid

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SBB Bedrijfsdiensten cvba
Postadres: Diestsevest 32, bus 1A
Plaats: Leuven
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 258 750.00 EUR / Hoogste offerte: 412 500.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 13
Benaming:

Module 9: Arbeidsveiligheid

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Centrum voor Agrarische boekhouding en bedrijfsleiding vzw
Postadres: S. Dupuislaan 251
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1070
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 258 750.00 EUR / Hoogste offerte: 412 500.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 14
Benaming:

Module 10: Technisch advies verwerking primaire landbouwproducten (voeding)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: EV ILVO
Postadres: Burg. Van Gansberghelaan 92, bus 1
Plaats: Merelbeke
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9820
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 180 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Perceel 8 wordt niet geplaatst.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvanstate.be/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Overeenkomstig artikel 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan u tegen deze beslissing beroep instellen bij de Raad van State. Om ontvankelijk te zijn moet u dit beroep indienen binnen 60 dagen na deze betekening. De inleiding van het beroep gebeurt door een gedagtekend verzoekschrift dat door u of door een advocaat ondertekend moet zijn. Het verzoekschrift moet u bij aangetekende brief sturen aan de Eerste Voorzitter van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel. Het beroep kan ook elektronisch worden ingeleid.

Meer informatie vindt u hierover op de website van de Raad van State: http://www.raadvanstate.be/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/06/2019