We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Diensten - 290836-2019

Submission deadline has been amended by:  429653-2019
24/06/2019    S119    Agentschappen - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Ontwikkeling van de Europese voedselprijsindicator EASME/GRO-SME-19-C/09

2019/S 119-290836

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen, EASME.A.3.1 — Integrated maritime policy
Postadres: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10
Postcode: B–1049
Land: België
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ec.europa.eu/easme/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5002
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwikkeling van de Europese voedselprijsindicator EASME/GRO-SME-19-C/09

Referentienummer: EASME/2019/OP/0012
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73210000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

EASME schrijft deze oproep tot inschrijving uit voor de ontwikkeling en communicatie van indicatoren met betrekking tot de samenstelling van de voedselprijzen op basis van uitgebreide gegevensverzameling en -analyse.

Het onderzoek beoogt te specificeren hoe de uitgaven aan levensmiddelen door de consument wordt verdeeld over de verschillende stadia van de voedselvoorzieningsketen (landbouwers, verwerkers en detailhandelaren). Het geeft vooral een beeld van de prijssamenstellingspatronen op het niveau van de lidstaten en heeft betrekking op de producten die het vaakst worden aangeschaft. De indicatoren moeten ook, voor zover dit haalbaar is, de relatie tussen de outputwaarde en de inputkosten aantonen. Bovendien bevat de oproep tot inschrijving communicatieactiviteiten met belanghebbenden en het grote publiek, teneinde de kennis te verspreiden onder de actoren in het bedrijfsleven en aan consumenten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
Voornaamste plaats van uitvoering:

de taken moeten worden uitgevoerd in de door de contractant aangewezen kantoren.

Alle vergaderingen zullen worden gehouden bij het Easme of in de kantoren van de Europese Commissie in Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De algemene doelstelling van deze oproep tot inschrijving sluit nauw aan bij de derde COSME-doelstelling - het ondernemingsklimaat voor ondernemingen, met inbegrip van het concurrentievermogen van de ondernemingen en sectoren.

Het onderzoek beoogt te specificeren hoe de uitgaven aan levensmiddelen door de consument wordt verdeeld over de verschillende stadia van de voedselvoorzieningsketen (landbouwers, verwerkers en detailhandelaren). Het geeft vooral een beeld van de prijssamenstellingspatronen op het niveau van de lidstaten en heeft betrekking op de producten die het vaakst worden aangeschaft. De indicatoren moeten ook, voor zover dit haalbaar is, de relatie tussen de outputwaarde en de inputkosten aantonen. Bovendien bevat de oproep tot inschrijving communicatieactiviteiten met belanghebbenden en het grote publiek, teneinde de kennis te verspreiden onder de actoren in het bedrijfsleven en aan consumenten.

De levensmiddelenindustrie verstrekt levensondersteunende voedingsmiddelen van hoge kwaliteit aan alle Europese burgers, maar het is ook een belangrijke economische sector in de Europese Unie. De meeste bedrijven in de voedselvoorzieningsketen zijn kleine en middelgrote ondernemingen.

Het initiatief voor de oproep tot inschrijving komt van het forum op hoog niveau voor een beter werkende voedselvoorzieningsketen (HLF).

Het project heeft tot doel het publiek bewuster te maken van de verdeling van de toegevoegde waarde en andere onderdelen over de gehele voedselvoorzieningsketen. Het moet de marktdeelnemers (meestal het mkb) in staat stellen de gemiddelde kosten en marges van de ondernemers in de verschillende lidstaten met elkaar te vergelijken, zodat zij de beste praktijken kunnen identificeren en deze in een plaatselijk kader kunnen toepassen.

Het project moet ook het concurrentievermogen stimuleren.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 16
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Uitvoeringsbesluit C(2018) 568 definitief van de Commissie van 5.2.2018 betreffende de financiering van de steunmaatregelen van het programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf (Cosme)

II.2.14)Nadere inlichtingen

zie het internetadres vermeld in I.3).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

zie het internetadres vermeld in I.3).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/09/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme), Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16, Brussels, BELGIË, Room: Easme Room COV2 07/A148 (10P).

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zie het internetadres vermeld in I.3)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 43031100
Fax: +352 43032100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in I.3)

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2019