Leveringen - 448843-2017

10/11/2017    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Concurrentiegerichte dialoog 

Nederland-Nieuwegein: Informatiesystemen en servers

2017/S 216-448843

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Politie Nederland
Ringwade 51
Nieuwegein
3439 LM
Nederland
Contactpersoon: Inkoopmanagement
Telefoon: +31 657340125
E-mail: ben.van.den.oetelaar@politie.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.politie.nl

Adres van het kopersprofiel: http://www.politie.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Generieke Infrastructuur.

Referentienummer: IV 1504
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48800000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering en implementatie van een nieuwe Generieke Infrastructuur op basis van een On-premise Infrastructure-as-a-Service. De opdracht omvat minimaal de volgende twee onderdelen:

1. Levering, plaatsing, installatie en configuratie van de Generieke Infrastructuur in de centrale rekencentra en het uitwijkcentrum van de Politie;

2. Het uitvoeren van correctief, preventief en innovatief onderhoud op dit platform, inclusief het beschikbaar stellen, installeren, configureren en gebruiksklaar opleveren van de aan de Generieke Infrastructuur gebonden hardwarecomponenten, fixes, patches en nieuwe releases.

Hiernaast overweegt de Politie ook de beheer- en migratiewerkzaamheden optioneel bij de opdrachtnemer te beleggen.

Meer informatie vindt u in de Selectieleidraad Generieke Infrastructuur.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering en implementatie van een nieuwe Generieke Infrastructuur op basis van een On-premise Infrastructure-as-a-Service. De opdracht omvat minimaal de volgende twee onderdelen:

1. Levering, plaatsing, installatie en configuratie van de Generieke Infrastructuur in de centrale rekencentra en het uitwijkcentrum van de Politie;

2. Het uitvoeren van correctief, preventief en innovatief onderhoud op dit platform, inclusief het beschikbaar stellen, installeren, configureren en gebruiksklaar opleveren van de aan de Generieke Infrastructuur gebonden hardwarecomponenten, fixes, patches en nieuwe releases.

Beheer- en migratiewerkzaamheden.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Globaal technisch Ontwerp / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Beheer / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementatieplan / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Retransitie / Weging: 10
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Concurrentiegerichte dialoog
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 060-101019
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Generieke Infrastructuur

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Atos Nederland BV
Amstelveen
1185 MC
Nederland
Telefoon: +31 882655555
E-mail: info@atos.net
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.atos.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Minjus
Postbus 20302
Den Haag
2500 EH
Nederland
Telefoon: +31 703813131
E-mail: voorlichtingrechtbank@sgrarr.drp.minjus.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2017