Werken - 179915-2021

13/04/2021    S71

België-Borgerhout: Bouwwerkzaamheden

2021/S 071-179915

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Waterbouwkundig Laboratorium
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17436
Postadres: Berchemlei 115
Plaats: Borgerhout
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2140
Land: België
Contactpersoon: Charlotte Cleen
E-mail: charlotte.cleen@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.waterbouwkundiglaboratorium.be/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=407034
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=407034
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=WL-WL_2020_06_pub-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Mobiliteit en openbare werken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Golfgoot (Wave Flume) voor experimenteel schaalmodelonderzoek met golven

Referentienummer: WL-WL_2020_06_pub-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden - FG11
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van de opdracht is de bouw van een golfgoot op het Waterbouwkundig Laboratorium, inclusief

a) vul- en ledigingssysteem;

b) veiligheidssysteem;

c) toegangen;

d) bordessen;

e) en controleruimte voor het uitvoeren van proeven met golven.

De werken omvatten het ontwerpen en bouwen van de nieuwe goot. De levering en installatie van de golfgenerator maakt geen deel uit van deze opdracht. In de te bouwen golfgoot dient een bestaande golfgenerator geïntegreerd te worden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden - FG11
45223210 Constructiestaalbouw
42000000 Bedrijfsmachines - FG11
42130000 Kranen, afsluiters, kleppen en dergelijke
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
39299000 Glaswerk
45432100 Aanbrengen en afwerken van vloeren
45262400 Optrekken van staalconstructies
45262370 Aanbrengen van betonbekleding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het voorwerp van de opdracht is de bouw van een golfgoot op het Waterbouwkundig Laboratorium, inclusief

a) vul- en ledigingssysteem;

b) veiligheidssysteem;

c) toegangen;

d) bordessen;

e) en controleruimte voor het uitvoeren van proeven met golven.

De werken omvatten het ontwerpen en bouwen van de nieuwe goot. De levering en installatie van de golfgenerator maakt geen deel uit van deze opdracht. In de te bouwen golfgoot dient een bestaande golfgenerator geïntegreerd te worden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie selectieleidraad.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie selectieleidraad.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie selectieleidraad.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 5: tot 1 810 000 EUR, Categorie: K1.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 109-263520
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/05/2021
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Postadres: Koolstraat 35
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: departement@kb.vlaanderen.be
Internetadres: https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-vande-
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Postadres: Koolstraat 35
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: departement@kb.vlaanderen.be
Internetadres: https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-vande-
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Postadres: Koolstraat 35
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: departement@kb.vlaanderen.be
Internetadres: https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-vande-
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/04/2021