Stavební práce - 358300-2019

Submission deadline has been amended by:  528624-2019
30/07/2019    S145

Česko-Olomouc: Výstavba tramvajových tratí

2019/S 145-358300

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby

Stavební práce

Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: statutární město Olomouc
Národní identifikační číslo: 00299308
Poštovní adresa: Horní náměstí 583
Obec: Olomouc
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
PSČ: 779 11
Země: Česko
Kontaktní osoba: MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: vz@mt-legal.com
Tel.: +420 542210351
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.olomouc.eu/
Adresa profilu zadavatele: https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/statutarni-mesto-olomouc
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/statutarni-mesto-olomouc
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/statutarni-mesto-olomouc
I.6)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel

II.1.2)Hlavní kód CPV
45234126 Výstavba tramvajových tratí
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je výstavba další části nové tramvajové trati a s ní spojených komunikací, chodníků, cyklostezek, parkovacích stání, zastávek městské hromadné dopravy (MHD), světelných signalizačních zařízení (SSZ), pokládek inženýrských sítí, rozvodů veřejného osvětlení (VO) a potřebných přeložek stávajících sítí, včetně dovybavení stávající trakční měnírny.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 388 057 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45233100 Stavební úpravy pro komunikace
45231300 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
45230000 Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch
34996000 Silniční řídící, bezpečnostní nebo signalizační zařízení
34928510 Sloupy pouličního osvětlení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Přesné místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci specifikované v čl. III. odst. 1 písm. c) přílohy č. 1 zadávací dokumentace - Smlouvy.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je výstavba další části nové tramvajové trati a s ní spojených komunikací, chodníků, cyklostezek, parkovacích stání, zastávek městské hromadné dopravy (MHD), světelných signalizačních zařízení (SSZ), pokládek inženýrských sítí, rozvodů veřejného osvětlení (VO) a potřebných přeložek stávajících sítí, včetně dovybavení stávající trakční měnírny.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětem veřejné zakázky nejsou vegetační a sadové úpravy.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 388 057 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 20
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Operační program Doprava 2014-2020 (OPD), název projektu „Tramvajová trať II. etapa – Nové Sady –Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova“ a registrační číslo projektu CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415

II.2.14)Další informace

— K bodu II.2.7): Doba plnění je podrobněji popsána v čl. IV. přílohy č.1 zadávací dokumentace - Smlouvy,

— Zadavatel předpokládá spolufinancování prostřednictvím Operačního programu Doprava 2014-2020 (OPD).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

— Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

— Osvědčení o autorizaci dle § 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě potvrzení o zápisu do seznamu registrovaných osob dle § 23 odst. 6 písm. e) citovaného zákona pro obor:

- Dopravní stavby,

- Pozemní stavby,

- Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,

Přičemž jedna osoba může prokázat autorizaci (potvrzení) pro všechny/více požadovaných oborů.

Doklady dle odst. 6.2. písm. b) zadávací dokumentace lze nahradit v nabídce formou čestného prohlášení o splnění kvalifikace, tzn. v nabídce nemusí být doloženy kopie osvědčení o jednotlivých autorizacích (blíže viz odst. 14.1. zadávací dokumentace).

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.6)Požadované zálohy a záruky:

Výše požadované jistoty: 7 000 000 CZK.

Forma poskytnutí jistoty:

a) peněžní jistota - složení peněžní částky na účet zadavatele nebo

b) neodvolatelná a nepodmíněná bankovní záruka – záruční listina v elektronické podobě (dle ust. § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) nebo

c) pojištění záruky v elektronické podobě (dle ust. § 2868 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Jistota bude poskytnuta v korunách českých.

III.1.7)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:

Platební podmínky jsou podrobněji popsány v čl. VI. přílohy č.1 zadávací dokumentace - Smlouvy.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 09/09/2019
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 09/09/2019
Místní čas: 12:05
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání elektronicky podaných nabídek je v souladu s ust. § 109 ZZVZ neveřejné.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací podmínky či zrušit zadávací řízení i bez naplnění důvodů podle § 127 ZZVZ v souladu s ustanovením § 170 ZZVZ.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
25/07/2019