Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Stavební práce - 358300-2019

Submission deadline has been amended by:  528624-2019
30/07/2019    S145

Česko-Olomouc: Výstavba tramvajových tratí

2019/S 145-358300

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby

Stavební práce

Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: statutární město Olomouc
Národní identifikační číslo: 00299308
Poštovní adresa: Horní náměstí 583
Obec: Olomouc
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
PSČ: 779 11
Země: Česko
Kontaktní osoba: MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: vz@mt-legal.com
Tel.: +420 542210351
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.olomouc.eu/
Adresa profilu zadavatele: https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/statutarni-mesto-olomouc
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/statutarni-mesto-olomouc
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/statutarni-mesto-olomouc
I.6)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel

II.1.2)Hlavní kód CPV
45234126 Výstavba tramvajových tratí
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je výstavba další části nové tramvajové trati a s ní spojených komunikací, chodníků, cyklostezek, parkovacích stání, zastávek městské hromadné dopravy (MHD), světelných signalizačních zařízení (SSZ), pokládek inženýrských sítí, rozvodů veřejného osvětlení (VO) a potřebných přeložek stávajících sítí, včetně dovybavení stávající trakční měnírny.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 388 057 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45233100 Stavební úpravy pro komunikace
45231300 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
45230000 Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch
34996000 Silniční řídící, bezpečnostní nebo signalizační zařízení
34928510 Sloupy pouličního osvětlení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Přesné místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci specifikované v čl. III. odst. 1 písm. c) přílohy č. 1 zadávací dokumentace - Smlouvy.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je výstavba další části nové tramvajové trati a s ní spojených komunikací, chodníků, cyklostezek, parkovacích stání, zastávek městské hromadné dopravy (MHD), světelných signalizačních zařízení (SSZ), pokládek inženýrských sítí, rozvodů veřejného osvětlení (VO) a potřebných přeložek stávajících sítí, včetně dovybavení stávající trakční měnírny.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětem veřejné zakázky nejsou vegetační a sadové úpravy.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 388 057 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 20
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Operační program Doprava 2014-2020 (OPD), název projektu „Tramvajová trať II. etapa – Nové Sady –Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova“ a registrační číslo projektu CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415

II.2.14)Další informace

— K bodu II.2.7): Doba plnění je podrobněji popsána v čl. IV. přílohy č.1 zadávací dokumentace - Smlouvy,

— Zadavatel předpokládá spolufinancování prostřednictvím Operačního programu Doprava 2014-2020 (OPD).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

— Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

— Osvědčení o autorizaci dle § 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě potvrzení o zápisu do seznamu registrovaných osob dle § 23 odst. 6 písm. e) citovaného zákona pro obor:

- Dopravní stavby,

- Pozemní stavby,

- Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,

Přičemž jedna osoba může prokázat autorizaci (potvrzení) pro všechny/více požadovaných oborů.

Doklady dle odst. 6.2. písm. b) zadávací dokumentace lze nahradit v nabídce formou čestného prohlášení o splnění kvalifikace, tzn. v nabídce nemusí být doloženy kopie osvědčení o jednotlivých autorizacích (blíže viz odst. 14.1. zadávací dokumentace).

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.6)Požadované zálohy a záruky:

Výše požadované jistoty: 7 000 000 CZK.

Forma poskytnutí jistoty:

a) peněžní jistota - složení peněžní částky na účet zadavatele nebo

b) neodvolatelná a nepodmíněná bankovní záruka – záruční listina v elektronické podobě (dle ust. § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) nebo

c) pojištění záruky v elektronické podobě (dle ust. § 2868 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Jistota bude poskytnuta v korunách českých.

III.1.7)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:

Platební podmínky jsou podrobněji popsány v čl. VI. přílohy č.1 zadávací dokumentace - Smlouvy.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 09/09/2019
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 09/09/2019
Místní čas: 12:05
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání elektronicky podaných nabídek je v souladu s ust. § 109 ZZVZ neveřejné.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací podmínky či zrušit zadávací řízení i bez naplnění důvodů podle § 127 ZZVZ v souladu s ustanovením § 170 ZZVZ.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
25/07/2019