Diensten - 3-2018

03/01/2018    S1

Portugal-Lissabon: Mobielecommunicatiediensten en -uitrusting.

2018/S 001-000003

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid
Postadres: Praça Europa 4
Plaats: Lisbon
NUTS-code: PT170 Not specified
Postcode: 1249-206
Land: Portugal
Contactpersoon: Torne Isabel
E-mail: OPEN222017@emsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3167
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3167
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3167
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mobielecommunicatiediensten en -uitrusting.

Referentienummer: EMSA/OP/22/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64200000 Telecommunicatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze aanbesteding is het verwerven van mobielespraak- en -gegevenscommunicatiediensten in Portugal en in het buitenland via roaming, en uitrusting (toestellen) voor mobiele communicatie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 130 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
64211200 Interlokale telefoondiensten
64212000 Mobieletelefoondiensten
64212100 Sms-diensten
64211100 Lokale telefoondiensten
64214000 Specifieke telefoonnetwerkdiensten voor ondernemingen
72400000 Internetdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT PORTUGAL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De doelstelling van deze aanbesteding is het verwerven van mobielespraak- en -gegevenscommunicatiediensten in Portugal en in het buitenland via roaming, en uitrusting (toestellen) voor mobiele communicatie. Door de aard van de vereiste diensten slaagde het EMSA er niet in het minimumaantal van 5 ondernemers op de markt te identificeren, i.e. ondernemers die konden worden uitgenodigd en die allen eventueel in staat zouden zijn om een inschrijving voor deze aanbestedingsprocedure in te dienen. Daarom werd besloten de openbare procedure te gebruiken. Het gebruik van dit soort procedure maakt het mogelijk deze aanbesteding open te stellen voor meer ondernemers dan het minimumaantal van 5 zoals het geval is voor procedures van gemiddelde waarde. Het gebruik van de openbare procedure zou de mededinging op de markt verbeteren en de mogelijkheid om inschrijvingen van hogere kwaliteit te ontvangen is groter.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 130 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De dienstenovereenkomst heeft een initiële looptijd van 12 maanden, met maximaal 3 mogelijke verlengingen voor dezelfde termijn van 12 maanden per verlenging.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Eisen: de inschrijver moet beschikken over de wettelijke en regelgevende bekwaamheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen die nodig is voor de uitvoering van de opdracht.

Bewijs: Een geldige licentie van Anacom voor de exploitatie van mobiele diensten in Portugal (of het equivalent voor andere landen – indien van toepassing).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

In overeenstemming met de bepalingen van de ontwerpovereenkomst die beschikbaar is onder de daartoe voorziene sectie voor de aanbestedingsprocedure op het e-Tenderingplatform op http://simap.ted.europa.eu/

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/01/2018
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/06/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/02/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

in de kantoren van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, Portugal.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

deze openingssessie is openbaar en van elke inschrijver mag 1 vertegenwoordiger de opening van de inschrijvingen bijwonen. Als u de openingssessie wenst bij te wonen, gelieve dan een verzoek te sturen (minstens 5 kalenderdagen vóór de datum van de opening) naar het volgende e-mailadres: OPEN222017@emsa.europa.eu met vermelding van de naam van de aanwezige persoon en de inschrijver die hij/zij vertegenwoordigt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Contact tussen het EMSA en inschrijvers in de loop van de procedure is niet toegestaan, behalve in uitzonderlijke omstandigheden en onder de volgende voorwaarden:

a) Vóór de uiterste datum voor indiening van de inschrijvingen:

— Het EMSA kan op verzoek van de inschrijver en enkel met de bedoeling de aanbestedingsstukken te verduidelijken, bijkomende inlichtingen verstrekken.

Verzoeken om bijkomende inlichtingen moeten schriftelijk worden gedaan en worden verzonden via de daartoe voorziene sectie van de respectievelijke aanbestedingsprocedure op het e-Tenderingplatform (http://simap.ted.europa.eu/).

Het EMSA is niet verplicht te antwoorden op verzoeken om bijkomende inlichtingen die minder dan 6 werkdagen vóór de uiterste datum voor indiening van de inschrijvingen zijn ingediend.

— Het EMSA mag op eigen initiatief de geïnteresseerde partijen op de hoogte brengen van een fout, onnauwkeurigheid, weglating of een andere schrijffout in de aanbestedingsstukken.

— Alle bijkomende inlichtingen, met inbegrip van die waarnaar hierboven wordt verwezen, worden bekendgemaakt op het e-Tenderingplatform onder de daartoe voorziene sectie voor de aanbestedingsprocedure (http://simap.ted.europa.eu/). De respectievelijke sectie van de website zal regelmatig worden bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om deze tijdens de inschrijvingsperiode te controleren op updates en wijzigingen.

b) Na de opening van de inschrijvingen:

— Indien er nood is aan verduidelijking of indien duidelijke schrijffouten in de inschrijving moeten worden verbeterd, mag het EMSA contact opnemen met de inschrijver op voorwaarde dat dit niet leidt tot een wijziging van de bepalingen van de inschrijving.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: ECJ.Registry@curia.eu.int
Fax: +352 433766
Internetadres: www.curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/12/2017