Služby - 27-2016

Zobrazit zhuštěný náhled

02/01/2016    S1

Belgie-Brusel: „Archibus migration and consulting services“

2016/S 001-000027

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Evropská komise
Poštovní adresa: CSM 1 05/43
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie
Kontaktní osoba: Úřad pro infrastrukturu a logistiku – Brusel
K rukám: OIB.DR.2 Finance a veřejné zakázky
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://ec.europa.eu

Adresa profilu kupujícího: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1255

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
„Archibus migration and consulting services“.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 7: Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Oblast hlavního města Bruselu a okolí.

Kód NUTS BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
Rámcová smlouva s jediným účastníkem

Doba platnosti rámcové smlouvy

Doba trvání v měsících: 48
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Tato zakázka zahrnuje nákup služeb týkajících se konfigurování, migrace a vzdělávacích poradenských služeb potřebných při využívání a údržbě softwaru Archibus.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
rozsah: mezi 1 400 000 a 1 700 000 EUR
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 48 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Platba do 30 dnů dle ustanovení návrhu smlouvy přiloženého ke specifikacím.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
Každý jednotlivý člen seskupení musí splňovat kritéria pro nevyloučení. Seskupení jako celek musí splňovat kritéria pro vyloučení (viz bod III.2.2 a III.2.3) a jednotliví členové seskupení budou společně a nerozdílně odpovídat za realizaci zakázky.
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: uchazeč musí přiložit údaje o totožnosti (viz příloha I.1 specifikací) a všechny dokumenty a informace požadované v bodě III.2 „Podmínky účasti“ tohoto oznámení a uvedené v příloze I specifikací.
Uchazeč musí předložit listinný důkaz s uvedením země, ve které má své ústředí nebo domovskou adresu dle požadavků práva své domovské země.

Uchazeč musí přiložit řádně podepsané a datované místopřísežné prohlášení dokládající, že se nenachází v žádné ze situací, které by vedly k jeho vyloučení z účasti na zakázce, která byla zadána Evropskou unií. Místopřísežné prohlášení musí mít celé formu uveřejněnou na následující internetové stránce: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Poznámka: úspěšný uchazeč musí, pod trestem vyloučení, na podporu přísežného prohlášení před podpisem smlouvy dodat následující listinné důkazy:
— aktuální výpis z rejstříku trestů nebo, pokud nelze jinak, podobný dokument vydaný aktuálně příslušným soudním nebo úředním orgánem v zemi, kde uchazeč sídlí, který potvrzuje, že se nenachází v konkurzu nebo v likvidaci, jeho záležitosti nejsou ve správě soudů, neuzavřel ujednání s věřiteli, nepozastavil obchodní aktivity, ohledně těchto záležitostí s ním neprobíhá soudní řízení této povahy, ani se nenachází v analogické situaci vzniklé z obdobného postupu podle vnitrostátních zákonů nebo předpisů příslušných států,
— aktuální výpis ze soudního spisu nebo, v jiném případě, podobný dokument v nedávné minulosti vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem v zemi, v níž uchazeč sídlí, jež udává, že nebyl odsouzen za trestný čin, jenž se týká jeho profesionálního chování, rozsudkem, který má platnost věci pravomocně rozsouzené a nebyl odsouzen rozsudkem, který má platnost pravomocně rozsouzené věci, za podvod, korupci, účast ve zločinecké organizaci nebo za jakoukoli jinou nezákonnou činnost, která poškozuje finanční zájmy Unie,
— čerstvé potvrzení vydané příslušným úřadem země, ve které má uchazeč sídlo, dokazující, že splnil své závazky týkající se úhrady příspěvků sociálního zabezpečení,
— aktuální ověření vydané příslušným orgánem země, ve které má uchazeč své sídlo, jež prokáže, že uchazeč plní své povinnosti ohledně placení daní (přímých daní a DPH) v souladu s právními předpisy v uvedené zemi.
Pokud se žádné takové dokumenty nebo oprávnění v příslušné zemi nevydávají, mohou být nahrazeny přísežným prohlášením nebo, pokud nelze jinak, přísežným prohlášením učiněným uchazečem před soudním nebo správním orgánem, notářem nebo kvalifikovaným odborným orgánem v uvedené zemi.
Poznámka: v případě, že mu bude zakázka zadána, musí každé seskupení předložit přísežné prohlášení společně s podklady a informacemi za každého jednotlivého člena.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: uchazeč musí poskytnout:
— kopie finančních výkazů (účetních rozvah a provozních účtů) za poslední 3 finanční roky, s uvedením ročního zisku před zdaněním. V případě, že je uchazeč nebude moci z nějakého oprávněného důvodu předložit, musí přiložit prohlášení o ročním hrubém zisku za poslední 3 roky. Pokud budou účetní výkazy nebo prohlášení vykazovat za uplynulé 3 roky průměrnou ztrátu, musí uchazeč předložit další dokument jako důkaz své finanční a ekonomické způsobilosti, jako jsou například příslušné záruky od třetí strany (například mateřské společnosti), výkazy auditorů, certifikovaných účetních nebo rovnocenné dokumenty,
— výkaz celkového ročního obratu během posledních 3 finančních let.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: pro výběr budou připadat v úvahu pouze uchazeči, kteří předloží důkaz o průměrném celkovém ročním obratu za poslední 3 finanční roky ve výši 1 000 000 EUR.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
uchazeč musí poskytnout:
I) životopisy pro následující profily:
— vedoucí projektu při zřizování modulů Archibus na řízení prostoru a řízení preventivní údržby a alespoň 1 reference týkající se migrace procesů a dat ze systémů třetí strany do softwaru Archibus,
— analytik v oblasti zavádění modulů Archibus pro řízení prostoru a/nebo řízení preventivní údržby,
— školitel pro moduly zahrnující řízení prostoru a řízení preventivní údržby;
II) seznam 3 referencí na zapojení do činností podobných činnostem v rámci zakázky během uplynulých 3 let (zavádění modulů Archibus zahrnujících řízení prostoru, řízení preventivní údržby a migraci systémů do softwaru Archibus);
III) uchazeč bude muset poskytnout referenci na každou ze služeb uvedených níže, které byly poskytnuty během uplynulých 3 let v souvislosti se zaváděním modulů softwaru Archibus:
1) zřízení metodiky pro řízení projektu v oblasti IT s ohledem na činnosti vývoje;
2) migrace alfanumerických a grafických údajů ze systému třetí strany do softwaru Archibus;
IV) uchazeč musí poskytnout přísežné prohlášení potvrzující, že bude mít vývojové prostředí s následujícími technologiemi: Oracle DBMS 11g, Oracle Weblogic 12c, ARIS (či jiný nástroj BPM) a software Archibus 21.3 ML, které se požadují k provedení zakázky.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
— minimálním požadavkem pro každý požadovaný profil (vedoucí projektu, analytik a školitel) je praxe v délce 2 let,
— 3 reference, které se týkají se zapojení do činností podobných činnostem v rámci zakázky, musí odpovídat alespoň hodnotě 150 000 EUR na každou zakázku.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ano

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
OIB.DR.2/PO/2015/072/679.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
22.2.2016 - 17:30
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 29.2.2016 - 10:00

Místo:

Úřad pro infrastrukturu a logistiku – Brusel (OIB), budova CSM 1, cours Saint-Michel 1 (vchod z ulice rue Père de Deken 23), 1040 Brusel, BELGIE.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: otevírání nabídek se může účastnit 1 řádně zmocněný zástupce na uchazeče (je nutno přeložit pas nebo průkaz totožnosti). Uchazeči, kteří mají v úmyslu se zúčastnit, musí písemně informovat oddělení OIB DR.2 Finance a veřejné zakázky nejpozději 2 pracovní dny před konáním otevírání nabídek (bližší informace jsou uvedeny v bodě I.1 výše).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace

1) Specifikace a další dokumenty (včetně otázek a odpovědí) budou k dispozici na následující internetové adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1255 Zainteresované strany vyzýváme, aby se zaregistrovaly prostřednictvím této internetové stránky. Poté budou prostřednictvím on-line systému pro veřejné zakázky informováni o jakýchkoliv aktualizacích, které jsou k dispozici pro tuto výzvu k účasti v nabídkovém řízení. Strany, které se na těchto stránkách nezaregistrují, žádáme, aby je průběžně sledovaly. Komise neponese žádnou zodpovědnost, pokud uchazeči nevezmou na vědomí případné další informace týkající se této výzvy k účasti v nabídkovém řízení uvedené na této internetové stránce.

Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována; je povinností uchazečů kontrolovat její případné aktualizace a úpravy v průběhu období nabídkového řízení.
Dodatečné informace o smluvních podmínkách, obnovení zakázek, podmínkách účasti, minimálních úrovních požadované způsobilosti, celkovém odhadovaném objemu zakázky atd. lze nalézt ve specifikacích, které jsou k dispozici na výše uvedené internetové stránce. Nebude vydávána žádná tištěná verze. OIB získala v roce 2005 certifikaci „EMAS“, čímž vyjádřila svůj kladný postoj k problematice životního prostředí. EMAS je plán ekologického řízení a kontroly, dobrovolně volitelný nástroj EU, který organizace používají ke zvyšování svého ekologického výkonu.
2) Rámcová smlouva na poskytování služeb poběží po dobu nanejvýš 48 měsíců a přímá smlouva na služby údržby poběží po dobu 72 měsíců.
3) Během nanejvýš 3letého období po uzavření původní smlouvy bude moci veřejný zadavatel použít jednací řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o veřejné zakázce týkající se nových služeb, které budou představovat opakování služeb podobných těm, jež byly přiděleny straně, které tuto zakázku zadal stejný veřejný zadavatel.

4) Pro další informace o účasti na výzvě k účasti v nabídkovém řízení a postupu řízení při zadávání veřejné zakázky na OIB viz „Průvodce pro uchazeče“ a brožura „Obchodování s Evropskou komisí“, které jsou k dispozici prostřednictvím tohoto odkazu: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, jinak, od data, kdy se o něm dověděli. Podání stížnosti evropskému veřejnému ochránci práv ani nepozastavuje tuto lhůtu, ani nezahajuje novou lhůtu pro podání odvolání.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23.12.2015