Leveringen - 1646-2019

03/01/2019    S2    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Kardzhali: Banden voor normale en zware voertuigen

2019/S 002-001646

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Yuzhnotsentralno darzhavno predpriyatie, gr. Smolyan, teritorialno podelenie „Darzhavno lovno stopanstvo Zhenda“
2016195800015
ul. Vasil Levski No. 2
Kardzhali
6600
Bulgarije
Contactpersoon: yurk. Todor Minchev
Telefoon: +359 0886438461
E-mail: dlsjenda@ucdp-smolian.com
Fax: +359 36165396
NUTS-code: BG425

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ucdp-smolian.com/

Adres van het kopersprofiel: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=2217

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=2217
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: териториално поделение към държавно предприятие с основна дейност горско и ловно стопанство съгласно чл. 165, ал. 1 и 2 от ЗГ и чл. 9, ал. 1—9 от ЗЛОД

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопни работи за нуждите на ТП „ДЛС Женда“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34350000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопанските машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване за нуждите на ТП „ДЛС Женда“ за срок от 24 месеца по 2 обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси“ (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.),

— обособена позиция № 2 „Доставка на гуми за камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване“ (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.).

Пълното описанието по обособени позиции на необходимите видове гуми и изискванията към участниците се съдържа в техническата спецификация — приложение № 2 от документацията към настоящата обществена поръчка.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 18 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34351000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG425
Voornaamste plaats van uitvoering:

В административната сграда на ТП „ДЛС Женда“ с адрес гр. Кърджали, ул. „Васил Левски“ № 2, общ. Кърджали или в сервизната база (бази) на изпълнителя на територията град Кърджали

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.) включва доставка на гуми за леки автомобили, монтаж, демонтаж и баланс на нови гуми, както и монтаж, демонтаж, баланс и лепене на употребявани гуми, налични при възложителя.

Доставяните гуми трябва да са нови, неупотребявани, да отговарят за съответната марка автомобил и да са произведени през една от посочените години — 2019 г. и/или 2020 г., със съответната щампа (DOT), доказваща годината на производство. Гумите ще бъдат доставяни в срок до 3 (три) работни дни от заявката на възложителя. Доставяните гуми следва да бъдат от висок клас.

Пълното описанието на необходимите видове гуми за настоящата обособена позиция и изискванията към участниците се съдържа в техническата спецификация — приложение № 2 от документацията към настоящата обществена поръчка.

При промяна на потребностите възложителят може да поръчва и допълнителни такива извън описаните в техническа спецификация — приложение № 2 от документацията за участие, до достигане на посочената в обособената позиция стойност.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 16 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на гуми за камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34352000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG425
Voornaamste plaats van uitvoering:

В административната сграда на ТП „ДЛС Женда“ с адрес гр. Кърджали, ул. „Васил Левски“ № 2, общ. Кърджали или в сервизната база (бази) на изпълнителя на територията град Кърджали

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на гуми за камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.) включва доставка на гуми за тежкотоварни автомобили и машина за извършване на изкопно-насипни работи, както и монтаж, демонтаж и баланс на посочените нови гуми, а също така монтаж, демонтаж, баланс и лепене на употребявани гуми, налични при възложителя.

Доставяните гуми трябва да са нови, неупотребявани, да отговарят за съответната марка тежкотоварен автомобил и да са произведени през една от посочените години — 2019 г. и/или 2020 г., със съответната щампа (DOT), доказваща годината на производство. Гумите ще бъдат доставяни в срок до 3 (три) работни дни от заявката на възложителя. Доставяните гуми следва да бъдат от висок клас.

Пълното описанието на необходимите видове гуми за настоящата обособена позиция и изискванията към участниците се съдържа в техническата спецификация — приложение № 2 от документацията към настоящата обществена поръчка.

При промяна на потребностите възложителят може да поръчва и допълнителни такива извън описаните в техническа спецификация — приложение № 2 от документацията за участие, до достигане на посочената в обособената позиция стойност.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Възложителят не поставя изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност и за 2-те обособени позиции.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние и за 2-те обособени позиции.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП възложителят определя критерии, въз основа на които се установява, че кандидатите или участниците разполагат с необходимите ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество:

А. Участникът в процедурата: трябва да е изпълнил минимум 2 (две) доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на 2-те обособени позиции от настоящата поръчка, за последните 3 (три) години, считано от датата посочена като краен срок за получаване на оферти.

Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособените позиции от поръчката, се разбира дейности по извършване на „доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси“ — дейности по извършване на „доставка на гуми за камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване“, включително демонтаж, монтаж и баланс на посочените видове гуми.

„Изпълнена“ е тази доставка, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на възлагането ѝ.

Б. Участникът трябва да има на разположение минимум 1 (една) сервизна база на територията на стопанството. Сервизната база следва да бъде на територията на град Кърджали, снабдена със следното необходимо техническо оборудване за изпълнение на поръчката — стенд за демонтаж, монтаж и баланс на гуми — 1 бр.

В. Участникът трябва да разполага с минимален брой персонал, а именно минимум 3 (три) лица, притежаващи професионална компетентност за извършване предмета на настоящата процедура.

Eventuele minimumeisen:

За доказване на изискването по т. А участникът представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените доставки за двете обособени позиции — попълва се част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП.

За доказване на изискването по т. Б участникът представя списък на сервизната/ните база/и, както и необходимото оборудване за изпълнение на поръчката с посочване на точен адрес на сервизната/ните бази — попълва се част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП.

За доказване на изискването по т. В участникът представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и /или на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата — попълва се част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

На основание чл. 10 от ЗОП участник в процедурата за възлагане на ОП може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Възложителят отстранява от процедурата участник, за който са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на осн. чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен. Продължава в поле VI.3) от настоящото.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/02/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Административната сграда на ТП „ДЛС Женда“ с адрес гр. Кърджали ул. „Васил Левски“ № 2

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Оферти се отварят на публично заседание на назначената от страна на възложителя комисия. На публичната част на заседанието могат да присъстват кандидатите, подали оферта за участие или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват със съобщение в профила на купувача.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Продължава от поле III.2.2) от настоящото:

На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици нямат право да участват в процедурата — пряко и/или косвено, дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. В случай че за участника са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, същите се посочват в част III, раздел Г „Други основания“ на ЕЕДОП. В случай че са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДЮПДПКЛТДС във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДЮПДПКЛТДС след изтичане на срока по параграф 14 от ПЗР лицата, ако не са привели дейността си в съответствие с изискванията на закона, подлежат на отстраняване, а ако процедурата е приключила и е сключен договор, то последиците за него са съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от закона. Участник се отстранява от участие и при не спазване на предварително обявените от възложителя условия и образци, както и на други изисквания на ЗОП/ППЗОП и възложителя, посочени в обявлението за поръчка, документацията за участие и приложенията към нея. Всички образци, приложени към настоящата документация, са задължителни за участниците, като промяната им ще доведе до отстраняване на участника поради несъответствие на подадената оферта с предварително обявените от възложителя условия. Всички документи в опаковката, съдържащи цени, се поставят в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Ако в офертата има финансово предложение, което не е поставено в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, участникът се отстранява от процедурата. Участникът се отстранява от участие в процедурата и при наличието на предпоставките на чл. 107 ЗОП. Участниците, определени за изпълнители на обществената поръчка, следва да представят на възложителя гаранция, която да обезпечат изпълнението на договора за обществената поръчка. Размерът на гаранцията е 5 % (пет процента) от стойността на сключения договор за всяка обособена позиция без включен ДДС, като представената гаранция следва да е със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на съответния договор. Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

а) парична сума, депозирана по следната банкова сметка на възложителя — ТП „ДЛС Женда“: IBAN BG87TTBB94001527381093, BIC: TTBBBG22 „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, офис Кърджали;

б) банкова гаранция;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранциите за изпълнение.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Обжалванията по настоящата процедура се извършват по реда на глава 27 „Производство по обжалване“ от Закона за обществени поръчки. Сроковете за подаване на жалба са конкретизирани в чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/12/2018