Leveringen - 4179-2019

04/01/2019    S3

Oostenrijk-St. Wolfgang im Salzkammergut: Passagierswagons voor spoorwegen

2019/S 003-004179

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Salzkammergutbahn GmbH
Postadres: Markt 35
Plaats: St. Wolfgang im Salzkammergut
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 5360
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Andrea Pichler
E-mail: Andrea.Pichler2@salzburg-ag.at
Telefoon: +43 66288842625
Fax: +43 66288841702625
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.salzburg-ag.at
Adres van het kopersprofiel: http://salzburg-ag.vemap.com
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://salzburg-ag.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=285
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://salzburg-ag.vemap.com
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://salzburg-ag.vemap.com
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vorstellwagen Bz131 und Bz132 für die Schafbergbahn

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34622200 Passagierswagons voor spoorwegen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ausgeschrieben werden 2 Vorstellwägen (Berg-/Talwagen) für den Betrieb auf der Strecke der Schafbergbahn.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT323 Salzburg und Umgebung
Voornaamste plaats van uitvoering:

St. Wolfgang

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ausgeschrieben werden zwei Vorstellwägen (Berg-/Talwagen) für den Betrieb auf der Strecke der Schafbergbahn.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Landesverwaltungsgericht Salzburg
Postadres: Wasserfeldstraße 30
Plaats: Salzburg
Postcode: 5020
Land: Oostenrijk
E-mail: post@lvwg-salzburg.gv.at
Telefoon: +43 66280423834
Fax: +43 66280423893
Internetadres: http://www.lvwg-salzburg.gv.at
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/01/2019