Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Leveringen - 4328-2022

05/01/2022    S3

Nederland-Almkerk: Telecommunicatiebenodigdheden

2022/S 003-004328

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Altena
Nationaal identificatienummer: 521886770
Postadres: Sportlaan 170
Plaats: Almkerk
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4286 ET
Land: Nederland
Contactpersoon: Geert Jan Reijneveld
E-mail: j.hornschuh@gemeenteAltena.nl
Telefoon: +31 183516100
Fax: +31 183660397
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gemeenteAltena.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - Aanbesteding Altena Connect

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32500000 Telecommunicatiebenodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Altena was deelnemer aan de VNG-aanbesteding GT Connect. Echter hiervan is de implementatie volledig gestopt, nadat de VNG de overeenkomst heeft opgezegd.

Gemeente Altena beraadt zich nu over het vervolg en wil haar telefonieconcept, maar ook aanhangende onderdelen die direct te maken hebben met de telefonische dienstverlening, toekomstbestendig maken.

De gemeente Altena gebruikt de inventarisatiefase voor het onderzoeken van de markt en dan met name ook het peilen van de belangstelling vanuit lokale en/of regionale leveranciers. Dit doen we door, door middel van een vooraankondiging een eerste analyse te doen van de mogelijke toeleveranciers op het gebied van telefonie, die voldoen aan een aantal minimale eisen. Deze eisen staan in bijgaande document.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64200000 Telecommunicatiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL412 Midden-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Altena

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/03/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/12/2021