Diensten - 5551-2019

07/01/2019    S4    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Niet-openbare procedure 

Nederland-Etten-Leur: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2019/S 004-005551

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 248-573475)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ROC West-Brabant
Nationaal identificatienummer: 41105340
Postadres: Trivium 74
Plaats: Etten-Leur
NUTS-code: NL
Postcode: 4873 LP
Land: Nederland
Contactpersoon: Merel Swinkels
E-mail: das@inkoopmeesters.nl
Telefoon: +31 413745084

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rocwb.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=111990

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS Inhuur projectmanagers

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Welkom op de DAS voor de inhuur van programmamanagers voor ROC West-Brabant. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze programmamanagers ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 248-573475

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Beschrijving van de aanbesteding
In plaats van:

Welkom op de DAS voor de inhuur programmamanagers voor ROC West-Brabant. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze programmamanagers ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Het betreft hier alle inhuur van programmamanagers voor ROC West-Brabant. Het is niet mogelijk hier een financiële waarde aan te hangen.

Te lezen:

Welkom op de DAS voor de inhuur projectmanagers voor ROC West-Brabant. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze projectmanagers ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Het betreft hier alle inhuur van projectmanagers voor ROC West-Brabant. Het is niet mogelijk hier een financiële waarde aan te hangen.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: