Werken - 12463-2020

10/01/2020    S7

Oostenrijk-Wenen: Roltrappen

2020/S 007-012463

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wiener Linien GmbH & Co KG
Nationaal identificatienummer: 9110016084503
Postadres: Erdbergstraße 202
Plaats: Wien
NUTS-code: AT130 Wien
Postcode: 1030
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Ing. Markus Ehn
E-mail: markus.ehn@wienerlinien.at
Telefoon: +43 1790968601
Fax: +43 1790968009
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.wienerlinien.at
Adres van het kopersprofiel: https://wstw.vergabeportal.at
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://wstw.vergabeportal.at/Detail/73335
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://wstw.vergabeportal.at/Detail/73335
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvertrag über die Herstellung, Lieferung und Montage von 38 Fahrtreppen für die Verlängerung der U2 und U5 inkl. 25 Jahre Vollwartung

Referentienummer: WL-B68-F-1004-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42416400 Roltrappen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Rahmenvertrag über die Herstellung, Lieferung und Montage von 38 Fahrtreppen für die Verlängerung der U2 und U5 inkl. 25 Jahre Vollwartung.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT130 Wien
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wien

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rahmenvertrag über die Herstellung, Lieferung und Montage von 38 Fahrtreppen für die Verlängerung der U2 und U5 inkl. 25 Jahre Vollwartung

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 400
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Die Auftraggeberin weist darauf hin, dass sie sich im gegenständlichen Auftrag auch ein Folgeverfahren nach § 206 Abs 1 Z 7 BVergG 2018 vorbehält. Für nähere Details siehe Preisteil D-2 (Punkt 1) der Ausschreibungsunterlagen.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Siehe Ausschreibungsunterlagen

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Siehe Ausschreibungsunterlagen

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Siehe Ausschreibungsunterlagen

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Siehe Ausschreibungsunterlagen

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Siehe Ausschreibungsunterlagen

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Siehe Ausschreibungsunterlagen

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/01/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zum Schutz der Vertraulichkeit werden die Planunterlagen nur denjenigen Bewerbern zur Verfügung gestellt, die sich für die 2. Stufe dieses Verfahrens qualifiziert haben und damit zur Angebotslegung eingeladen sind.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Verwaltungsgericht Wien
Postadres: Muthgasse 62
Plaats: Wien
Postcode: 1190
Land: Oostenrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2020