Leveringen - 13396-2022

11/01/2022    S7

Nederland-Eindhoven: Televisie- en audiovisuele uitrusting

2022/S 007-013396

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Technische Universiteit Eindhoven
Nationaal identificatienummer: 51278871
Postadres: Groene Loper 3
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL414 Zuidoost-Noord-Brabant
Postcode: 5612AE
Land: Nederland
Contactpersoon: Nathalie Poulissen
E-mail: n.m.poulissen@tue.nl
Telefoon: +31 628832566
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.tue.nl
Adres van het kopersprofiel: https://hub.negometrix.com/buyer/1870
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://hub.negometrix.com/today/11948
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://hub.negometrix.com/today/11948
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst AV-middelen

Referentienummer: 2021-1944636
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32320000 Televisie- en audiovisuele uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Opdrachtgever wil 3 raamovereenkomsten aangaan, waarbij door de Opdrachtgever telkens losse opdrachten in minicompetitie worden aanbesteedt voor de volgende diensten:

- Het adviseren en (functioneel/technisch) ontwerpen, leveren en installeren van eenvoudige tot complexe en van relatief kleine tot omvangrijke audiovisuele systemen of oplossingen.

- Het uitvoeren van onderhoud waaronder preventief en correctief onderhoud aan audiovisuele systemen en componenten en onderhoud op software die binnen deze Concept raamovereenkomst worden geleverd. Onderhoud aan de reeds aanwezige audiovisuele systemen valt buiten de scope van deze aanbesteding.

- Overige kleine adviesvragen, ondersteunende dienstverlening en het verzorgen van instructie en training voor beheerders en eindgebruikers van audiovisuele systemen.

- Het in voorkomend geval verhuren van losse componenten of mobiele audiovisuele systemen voor (in- of uit-) pandig gebruik.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL414 Zuidoost-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Eindhoven

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van de aanbesteding is het gunnen van Concept raamovereenkomsten aan 3 verschillende leveranciers, waarbij door de Opdrachtgever telkens losse opdrachten in minicompetitie worden aanbesteedt voor de volgende diensten:

- Het adviseren en (functioneel/technisch) ontwerpen, leveren en installeren van eenvoudige tot complexe en van relatief kleine tot omvangrijke audiovisuele systemen of oplossingen.

- Het uitvoeren van onderhoud waaronder preventief en correctief onderhoud aan audiovisuele systemen en componenten en onderhoud op software die binnen deze Concept raamovereenkomst worden geleverd. Onderhoud aan de reeds aanwezige audiovisuele systemen valt buiten de scope van deze aanbesteding.

- Overige kleine adviesvragen, ondersteunende dienstverlening en het verzorgen van instructie en training voor beheerders en eindgebruikers van audiovisuele systemen.

- Het in voorkomend geval verhuren van losse componenten of mobiele audiovisuele systemen voor (in- of uit-) pandig gebruik.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie aanbestedingsstukken

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/02/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/02/2022
Plaatselijke tijd: 11:05
Plaats:

Eindhoven

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost Brabant
Plaats: Den Bosch
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost Brabant
Plaats: Den Bosch
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie aanbestedingsstukken

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/01/2022