Leveringen - 18961-2020

15/01/2020    S10    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Gent: Vloerbedekking

2020/S 010-018961

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: WoninGent cvba-so
Nationaal identificatienummer: 0400.032.156_525075
Postadres: Lange Steenstraat 54
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234
Postcode: 9000
Land: België
E-mail: overheidsopdrachten@woningent.be

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.woningent.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363718

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363718
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: WoninGent cvba-so
Postadres: Brusselsesteenweg 479
Plaats: Gentbrugge
NUTS-code: BE234
Postcode: 9050
Land: België
E-mail: overheidsopdrachten@woningent.be

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.woningent.be

Adres van het kopersprofiel: https://woningent.be/over-woningent/overheidsopdrachten

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Sociale huisvesting
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2019- 017 – Raamovereenkomst voor het leveren van soepele vloerbekleding (vinyl) en aanverwante producten

Referentienummer: WoninGent cvba-so-2019- 017 Leveren van soepele vloerbekleding (vinyl)-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44112200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

2019- 017: de onderhavige opdracht betreft een raamovereenkomst voor de aankoop van soepele vloerbekleding en aanverwante producten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44112200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De onderhavige opdracht betreft een raamovereenkomst voor de aankoop van soepele vloerbekleding en aanverwante producten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht drie (3) maal verlengd worden met een periode van één (1) jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Klasse: n.v.t., categorie: n.v.t.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/02/2020
Plaatselijke tijd: 10:05
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/02/2020
Plaatselijke tijd: 10:08

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ondernemingsrechtbank, Afdeling Gent
Postadres: Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401
Plaats: Gent
Postcode: 9000
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Ondernemingsrechtbank, Afdeling Gent
Postadres: Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401
Plaats: Gent
Postcode: 9000
Land: België
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Ondernemingsrechtbank, Afdeling Gent
Postadres: Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401
Plaats: Gent
Postcode: 9000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2020