Diensten - 22169-2018

18/01/2018    S12    Europese Commissie - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Raamovereenkomst voor de uitvoering van audits van de beveiliging van informatiesystemen en IT-toepassingen van de betaalorganen in de lidstaten van de EU en in begunstigde landen van IPARD II

2018/S 012-022169

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Europese Commissie, Directorate-General Agriculture and Rural Development
Rue de la Loi 130 (L-130 03/172)
Brussels
1049
België
Contactpersoon: Margaret Bateson-Missen
Telefoon: +32 229-66117
E-mail: AGRI-AUDIT-COCE@ec.europa.eu
NUTS-code: BE10

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ec.europa.eu/agriculture/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3178
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: landbouw en plattelandsontwikkeling

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de uitvoering van audits van de beveiliging van informatiesystemen en IT-toepassingen van de betaalorganen in de lidstaten van de EU en in begunstigde landen van IPARD II

Referentienummer: AGRI/2017/H1/02
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79212000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van de opdracht is het ter beschikking stellen van een externe audit van hoge professionele kwaliteit voor het DG AGRI voor de uitvoering van de volgende diensten:

1) audits van de beveiliging van informatiesystemen van de betaalorganen, en mogelijke gedelegeerde en coördinatie-instanties, in de lidstaten van de EU en in begunstigde landen van IPARD II, in naam van DG AGRI; en/of

2) audits van toepassingen (integriteit van de gegevens) van de betaalorganen, en mogelijke gedelegeerde en/of coördinatie-instanties, uitsluitend in de lidstaten van de EU, in naam van DG AGRI.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 090 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79212000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de lidstaten van de EU en in begunstigde landen van IPARD II.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De doelstelling van de raamovereenkomst is de audit van de beveiliging van informatiesystemen en IT-toepassingen van de betaalorganen in de lidstaten van de EU en in begunstigde landen van IPARD II.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 090 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: audit van landbouwuitgaven
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie het internetadres vermeld in I.3.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in I.3.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/03/2018
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/03/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

DG AGRI - Rue de la Loi 130, 1049 Brussels, België.

Office: L-130 05/20.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Gerecht
Rue du Fort Niedergrunewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefoon: +352 43031
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 43032100

Internetadres: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in I.3.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018