S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

Niektoré oznámenia v elektronických formulároch sa zobrazujú chybne. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Ďalšie informácie a pokyny nájdete na našej osobitnej stránke.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Služby - 22583-2022

17/01/2022    S11

Luxembursko-Luxemburg: Podpora propagácie projektov SUMP na Cypre

2022/S 011-022583

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 233-612530)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska investičná banka
Poštová adresa: 98-100 boulevard Konrad Adenauer
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU0 Luxembourg
PSČ: L-2950
Štát: Luxembursko
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eib.org/en/about/procurement/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Podpora propagácie projektov SUMP na Cypre

Referenčné číslo: AA-010634-001
II.1.2)Hlavný kód CPV
71300000 Inžinierske služby - IA01
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Požadované služby sa okrem prípravy návrhu koncepcie pre infraštruktúru verejnej dopravy týkajú prípravy predbežných návrhov, dopravných štúdií a súťažných podkladov pre pešiu a cyklistickú infraštruktúru v mestách Limassol a Larnaca. Rozsah pôsobnosti zahŕňa aj príslušné riadiace činnosti vrátane zberu údajov, riadenia rizík, konzultácií a podávania správ.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
12/01/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 233-612530

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 18/01/2022
Miestny čas: 23:59
má byť:
Dátum: 25/01/2022
Miestny čas: 23:59
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 19/01/2022
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 26/01/2022
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: