Leveringen - 23476-2019

17/01/2019    S12    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Leuven: IJzerwaren

2019/S 012-023476

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Leuven
0207.521.503_20958
Professor Van Overstraetenplein 1
Leuven
3000
België
Telefoon: +32 16272341
E-mail: bestekken@leuven.be
NUTS-code: BE242

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.leuven.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330429

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aankoop op afroep over een periode van 4 jaar van metaalwaren en tuingereedschap

Referentienummer: Leuven-AD-2018/004-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44316000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aankoop op afroep over een periode van 4 jaar van metaalwaren en tuingereedschap

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 512 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Metaalwaren

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42674000
44531510
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE242
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aankoop op afroep over een periode van 4 jaar - metaalwaren en tuingereedschap - perceel 1 metaalwaren

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Beoordeling van de producten en het gamma / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tuingereedschap

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
16160000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE242
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aankoop op afroep over een periode van 4 jaar - metaalwaren en tuingereedschap - perceel 2 tuingereedschap

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 166-378054
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Metaalwaren

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Metaleuven nv
Leuven
3000
België
NUTS-code: BE242
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 484 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 484 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Tuingereedschap

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Metaleuven nv
Leuven
3000
België
NUTS-code: BE242
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/01/2019