Diensten - 24069-2019

17/01/2019    S12

Nederland-Zoetermeer: Personenvervoer zonder dienstregeling

2019/S 012-024069

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Zoetermeer
Nationaal identificatienummer: 71952436
Postadres: Engelandlaan 502
Plaats: Zoetermeer
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2711 EB
Land: Nederland
Contactpersoon: Anita Bukman
E-mail: inkoop@zoetermeer.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zoetermeer.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1c9ebc07e5c646832c13ea4364f6d482
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1c9ebc07e5c646832c13ea4364f6d482
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: TenderNed
Postadres: Postbus 20401
Plaats: Den Haag
Postcode: 2500 EK
Land: Nederland
E-mail: servicedesk@TenderNed.nl
NUTS-code: NL NEDERLAND

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leerlingen- en jeugdhulpvervoer

Referentienummer: 0637368803
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60140000 Personenvervoer zonder dienstregeling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het onderwerp van de aanbesteding bestaat uit de totale uitvoering voor het leerlingen- en jeugdhulpvervoer. De opdrachtnemer verzorgt de planning, registratie, klachtafhandeling, het verschaffen van informatie aan ouders/verzorgers/overige betrokkenen en opdrachtgever alsmede de uitvoering van het vervoer conform de technische specificaties opgenomen in het beschrijvend document.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zoetermeer en omgeving

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Momenteel betreft het totale vervoer circa 180 leerlingen met een beschikking voor aangepast vervoer. Waar in de aanbestedingsdocumenten wordt gesproken over leerlingenvervoer, wordt bedoeld het vervoer van leerlingen met een beschikking voor aangepast vervoer. Binnen het jeugdhulpvervoer is momenteel sprake van circa 30 jeugdigen die gebruik maken van het vervoer. Het aantal leerlingen/jeugdigen, de herkomsten (woonadressen en ophaaladressen) en bestemmingen (scholen, instellingen, stageplaatsen, buitenschoolse opvanglocaties en opvoedkundige centra) kunnen voor aanvang en ook gedurende de contractperiode wijzigen. Voor een beschrijving van de herkomsten, bestemmingen, schooltijden en frequentie van het vervoer wordt verwezen naar het beschrijvend document. Deze data geldt slechts als een indicatie van het vervoersvolume. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Door de overheveling van het jeugdhulpvervoer van de zorgaanbieders naar de gemeente zal per 1.1.2020 een groep leerlingen worden toegevoegd aan dit vervoer. Dit betreft ca. 38 jeugdigen - peildatum december 2018. Dit aantal kan fluctueren.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: B Communicatie / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: C Duurzaamheid / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De te sluiten Raamovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van drie (3) met de optie tot verlenging van één (1) maal één (1) jaar. De verwachte ingangsdatum is 1.8.2019.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De te sluiten Raamovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van drie (3) met de optie tot verlenging van één (1) maal één (1) jaar. De verwachte ingangsdatum is 1.8.2019.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Uitsluitingsgronden,

— Beroepsbevoegdheid

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Verzekering

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Referentie,

— Kwaliteitskeurmerk,

— Naleving Cao,

— Vergunning

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:10

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank 's-Gravenhage
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: 's-Gravenhage
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: E-mailadres@isonbekend.nl
Telefoon: +31 703813131

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Iedere belanghebbende die het niet met de gunningsbeslissing eens is, dient -op straffe van verval van het recht daartoe- binnen maximaal 20 kalenderdagen na dagtekening van het voornemen tot gunning een civiel kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de rechtbank in ’s-Gravenhage. Indien een belanghebbende nalaat binnen deze periode een voorlopige voorziening aanhangig te maken, doet de belanghebbende afstand van recht om op grond van de Aanbestedingswet naderhand vernietiging te vorderen.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gemeente Zoetermeer
Postadres: Engelandlaan 502
Plaats: Zoetermeer
Land: Nederland
E-mail: inkoop@zoetermeer.nl

Internetadres: http://www.zoetermeer.nl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/01/2019