Leveringen - 24493-2017

21/01/2017    S15    Leveringen - Erkenningsregeling met voorafgaande oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Bulgarije-Sofia: Verzegelingen

2017/S 015-024493

Erkenningsregeling – speciale sectoren

Deze aankondiging is een oproep tot mededinging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „KonturGlobal Maritsa Iztok 3“ AD
Nationaal identificatienummer: 130020522
Postadres: bul. „Sitnyakovo“ No. 48, et. 9
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 Sofia (stolitsa)
Postcode: 1505
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Valentina Maneva
E-mail: MaritsaProcurement@contourglobal.com
Telefoon: +359 42663602
Fax: +359 42663610

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.contourglobal.com

Adres van het kopersprofiel: https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД
Nationaal identificatienummer: 130020522
Postadres: обл. Стара Загора о-л ОП и Снабдяване
Plaats: Медникарово
NUTS-code: BG344 Stara Zagora
Postcode: 6294
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Илиана Желязкова
E-mail: MaritsaProcurement@contourglobal.com
Telefoon: +359 42663616
Fax: +359 42663610

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.contourglobal.com

Adres van het kopersprofiel: https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД
Nationaal identificatienummer: 130020522
Postadres: обл. Стара Загора о-л ОП и Снабдяване
Plaats: Медникарово
Postcode: 6294
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Илиана Желязкова
Telefoon: +359 42663616
E-mail: MaritsaProcurement@contourglobal.com
Fax: +359 42663610
NUTS-code: BG344 Stara Zagora

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.contourglobal.com

Adres van het kopersprofiel: https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/

I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на уплътнителни материали: набивки, уплътнителни листи и други уплътнителни и изолационни материали за нуждите на електроцентрала „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

Referentienummer: 7-141-17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35121500 Verzegelingen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344 Stara Zagora
Voornaamste plaats van uitvoering:

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, с. Медникарово, обл. Стара Загора.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Квалификационната система за доставчици на уплътнителни материали съдържа следните позиции:

1. Набивка за тръбопроводна арматура високо и средно налягане; 2. Набивки за помпи; 3. Уплътнителни листи за пара; 4. Уплътнителни листи за вода; 5. Графитни пръстени на салников пакет.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.8)Duur van de erkenningsregeling
Onbepaalde duur
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.9)Voorwaarden voor de erkenning
Voorwaarden waaraan de ondernemingen voor hun erkenning moeten voldoen:

Кандидатът да е изпълнил за последните 3 години от датата на подаване на заявлението, доставки с предмет, идентичен или сходен* с предмета на квалификационната система, считано от датата на подаване на заявление за участие.

Methoden waarmee elk van deze voorwaarden zal worden geverifieerd:

Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години. Минималните изисквания са кандидатите да са изпълнили за последните 3 години минимум три доставки. Данните се попълват в ЕЕДОП.

Voorwaarden waaraan de ondernemingen voor hun erkenning moeten voldoen:

Стоките да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации или стандарти. Производителят на стоките да прилага системи за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентно.

Methoden waarmee elk van deze voorwaarden zal worden geverifieerd:

Заинтересованите лица доказват съответствието си с изискванията с представяне на сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти.

Voorwaarden waaraan de ondernemingen voor hun erkenning moeten voldoen:

Допълнителни изисквания за квалифициране са посочени в документацията за участие в квалификационната система.

Methoden waarmee elk van deze voorwaarden zal worden geverifieerd:

Методите за проверка на съответствията с условията за квалифициране са посочени в документацията.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Кандидатите трябва да отговарят на условията за подбор посочени в обявлението и документацията за участие. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в квалификационната система в „Профил на купувача“ на възложителя: https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/ Условията за изпълнение на всяка конкретна поръчка, ще бъдат описани в техническа спецификация, приложена към поканата за представяне на оферта за участие в процедура за възлагане на поръчка.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

При изпращане на поканата за представяне на оферти или за участие в преговори, ще бъде предоставена допълнителна информация относно начина и метод за провеждане на договаряне на ценовите оферти с електронен търг за определяне на изпълнител.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Заинтересованите лица, по всяко време след публикуване на обявлението в сайта на АОП, подготвят и изпращат заявление за участие в квалификационната система. Заявлението се изпраща в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Заявление за участие в квалификационна система № 7-141-17 с предмет: Доставка на уплътнителни материали на адрес: ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, о-л „ОП и Снабдяване“, с. Медникарово 6294, обл. Стара Загора. Получените заявления се регистрират с входящ номер в регистъра на кандидатите за участие в о-л „ОП и Снабдяване“ и се разглеждат от назначена комисия. Възложителят взема решение относно включване или отказа за включване на кандидата в квалификационната система в 6-месечен срок от подаване на заявлението.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/01/2017