Služby - 27276-2020

21/01/2020    S14

Francúzsko-Valenciennes: ESP-EISD 6: Externé poskytovanie služieb s pevnou cenou a v stanovenom čase a prostriedkoch týkajúcich sa vývoja, poradenstva a podpory v oblasti informačných systémov ERA

2020/S 014-027276

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 238-582589)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Železničná agentúra Európskej únie
Poštová adresa: 120 rue Marc Lefrancq
Mesto/obec: Valenciennes
Kód NUTS: FRE11 Nord
PSČ: 59300
Štát: Francúzsko
Kontaktná osoba: Mr. Thomas Borriello
E-mail: Procurement@era.europa.eu
Telefón: +33 327096501
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.era.europa.eu/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

ESP-EISD 6: Externé poskytovanie služieb s pevnou cenou a v stanovenom čase a prostriedkoch týkajúcich sa vývoja, poradenstva a podpory v oblasti informačných systémov ERA

Referenčné číslo: ERA 2019 06 OP
II.1.2)Hlavný kód CPV
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je podpísať viacnásobné rámcové zmluvy na poskytovanie služieb mimo miesta („extra-muros“) týkajúcich sa návrhu, vývoja, zavedenia a podpory v oblasti informačných systémov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16/01/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 238-582589

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 03/02/2020
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 14/02/2020
Miestny čas: 11:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 05/02/2020
Miestny čas: 14:30
má byť:
Dátum: 17/02/2020
Miestny čas: 14:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: