Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Diensten - 28151-2021

20/01/2021    S13

Nederland-Emmen: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2021/S 013-028151

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe College
Nationaal identificatienummer: 41020669
Postadres: Stadionplein 5
Plaats: Emmen
NUTS-code: NL13 Drenthe
Postcode: 7825 SG
Land: Nederland
Contactpersoon: Han Prinsen
E-mail: h.prinsen@drenthecollege.nl
Telefoon: +31 881884444
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ctmsolution.nl
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/426736
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=290858&B=CTMSOLUTION
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dynamisch aankoopsysteem inhuur personeel en adviesdiensten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Voor het actuele overzicht van alle categorieën van de DAS "Inhuur personeel en adviesdiensten" van Drenthe College, ga naar: www.ctmsolution.nl/das/drenthecollege

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66171000 Diensten voor financieel advies
70333000 Huisvestingsdiensten
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
73200000 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
73220000 Advies inzake ontwikkeling
75130000 Ondersteunende diensten voor de overheid
75131100 Algemene personeelsdiensten voor de overheid
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79340000 Reclame- en marketingdiensten
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
79414000 Advies inzake personeelsbeheer
79420000 Diensten op het gebied van management
79421000 Projectbeheerdiensten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden
79630000 Personeelsdiensten, met uitzondering van plaatsing en „outplacement”
79993100 Faciliteitenbeheer
80510000 Gespecialiseerde opleidingsdiensten
80530000 Beroepsopleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL13 Drenthe
Voornaamste plaats van uitvoering:

Drenthe

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voor het actuele overzicht van alle categorieën van de DAS "Inhuur personeel en adviesdiensten" van Drenthe College, ga naar: www.ctmsolution.nl/das/drenthecollege

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zes keer twaalf maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/01/2023
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland
Postadres: Brinkstraat 4
Plaats: Assen
Postcode: 9401 HZ
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/01/2021