Diensten - 30964-2020

22/01/2020    S15

Frankrijk-Rennes: Repareren van banden, inclusief monteren en uitbalanceren

2020/S 015-030964

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Service départemental incendie et secours
Postadres: 2 rue du Moulin de Joue — BP 80127
Plaats: Rennes Cedex 7
NUTS-code: FRH03 Ille-et-Vilaine
Postcode: 35701
Land: Frankrijk
E-mail: Marches@sdis35.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sapeurs-pompiers35.fr/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://marches.megalisbretagne.org
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://marches.megalisbretagne.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=123852&orgAcronyme=c8t
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://marches.megalisbretagne.org
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Établissement public local
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Incendie et secours

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture avec pose de pneumatiques et prestations annexes pour le SDIS 35

Referentienummer: 20SM001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50116500 Repareren van banden, inclusief monteren en uitbalanceren
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Accord-cadre à bons de commande mono-attributaire sans minimum et avec un maximum de 400 000 EUR HT pour toute la durée du marché. L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa date de notification. Il pourra être reconduit de manière tacite par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans. La date prévisionnelle de notification du marché est fixée au 7.4.2020.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50116500 Repareren van banden, inclusief monteren en uitbalanceren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03 Ille-et-Vilaine
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture avec pose de pneumatiques et prestations annexes pour le SDIS 35.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconductions tacites.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui:

— pièces de la candidature,

— la lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants en cas de groupement (imprimé DC1),

— la déclaration du candidat (Imprimé DC2),

— à remplir intégralement en cas de groupement, le candidat produit les mêmes documents pour les autres opérateurs économiques que ceux qui lui sont demandés.

Cependant, le candidat pourra y substituer le Document unique de marchés européens (DUME).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/02/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/02/2020
Plaatselijke tijd: 17:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2024.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Modalités essentielles de financement et de paiement ressources propres. Paiement par virement administratif. Délai global de paiement: 30 jours à compter de la date de réception des factures. L'unité monétaire est l'EUR. Modalités de consultation et d'obtention du cahier des charges: consultable et téléchargeable gratuitement sur le site https://marches.megalisbretagne.org — pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez faire une demande écrite à l'adresse https://marches.megalisbretagne.org

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Rennes
Postadres: 3 contour de la Motte
Plaats: Rennes
Postcode: 35000
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-rennes@juradm.fr
Telefoon: +33 223212828
Fax: +33 299635684
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Un recours en référé précontractuel peut être introduit jusqu'à la signature du marché.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/01/2020