Leveringen - 31754-2018

Beknopt weergeven

23/01/2018    S15

Roemenië-Boekarest: Dieselbrandstof (EN 590)

2018/S 015-031754

Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Leveringen

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: HIDROELECTRICA S.A.
Postadres: Str. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1
Plaats: Bucureşti
Postcode: 020995
Land: Roemenië
Contactpersoon: Relenschi Mircea
E-mail: mircea.relenschi@hidroelectrica.ro
Telefoon: +40 213032503
Fax: +40 213032545

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.hidroelectrica.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

09134220 Dieselbrandstof (EN 590), 09132100 Loodvrije benzine, 30163100 Tankkaarten

Beschrijving
Dieselbrandstof (EN 590).
Loodvrije benzine.
Tankkaarten.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS)
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 23.2.2018 - 00:00
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
26.2.2018 - 16:00
IV.3.5)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Roemeens.
Andere: Documentele emise în alta limba decat limba romana trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata.