Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 34031-2018

25/01/2018    S17

Spanje-Alicante: Verlening van transportdiensten

2018/S 017-034031

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
Nationaal identificatienummer: V-03965324
Postadres: Avenida de Europa, 4
Plaats: Alicante
NUTS-code: ES521 Alicante / Alacant
Postcode: 03008
Land: Spanje
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3187
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verlening van transportdiensten

Referentienummer: AO/023/17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50111000 Beheer, reparatie en onderhoud van wagenpark
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Bureau wil 2 raamovereenkomsten volgens het cascadesysteem sluiten voor de verlening van allerlei diensten met betrekking tot transport in Alicante, Spanje of buiten Spanje. Daarom moet de contractant beschikken over de nodige capaciteit om te voldoen aan deze eisen van het Bureau met betrekking tot deze diensten, in alles wat betrekking heeft op de verlening van diensten van chauffeurs met een voertuig en beheer van huur, aankoop en leasing van voertuigen overeenkomstig de huidige behoeften.

De doelstelling van de opdracht is het verkrijgen van efficiënte en kwaliteitsvolle transportdiensten, via de contractant of een combinatie van de middelen van de contractant en het Bureau.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 750 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
60170000 Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES521 Alicante / Alacant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spanje.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het Bureau wil 2 raamovereenkomsten volgens het cascadesysteem sluiten voor de verlening van allerlei diensten met betrekking tot transport in Alicante, Spanje of buiten Spanje. Daarom moet de contractant beschikken over de nodige capaciteit om te voldoen aan deze eisen van het Bureau met betrekking tot deze diensten, in alles wat betrekking heeft op de verlening van diensten van chauffeurs met een voertuig en beheer van huur, aankoop en leasing van voertuigen overeenkomstig de huidige behoeften.

De doelstelling van de opdracht is het verkrijgen van efficiënte en kwaliteitsvolle transportdiensten, via de contractant of een combinatie van de middelen van de contractant en het Bureau.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 750 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/03/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/03/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spanje.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Elke inschrijver mag maximaal 2 vertegenwoordigers sturen. De namen en identiteitskaartnummers van de vertegenwoordigers moeten per e-mail worden gestuurd naar procurement@euipo.europa.eu vóór 2.3.2018.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbestedingsstukken kunnen worden gedownload op het onder I.3 vermelde internetadres. De website wordt regelmatig bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om na te gaan of er updates of wijzigingen zijn aangebracht of antwoorden op vragen zijn gepubliceerd tijdens de aanbestedingsperiode.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburgo
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/01/2018