Leveringen - 37772-2019

25/01/2019    S18

Roemenië-Boekarest: Passagierswagons voor tramspoor

2019/S 018-037772

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Nationaal identificatienummer: Romania
Postadres: Bulevardul Libertății nr. 16, sector 5
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050706
Land: Roemenië
Contactpersoon: Remus Uretean
E-mail: Remus.URETEAN@mdrap.ro
Telefoon: +40 372111440
Fax: +40 372111445

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mdrap.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Iași
Nationaal identificatienummer: Romania
Postadres: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt
Plaats: Iași
NUTS-code: RO213 Iaşi
Land: Roemenië
E-mail: Remus.URETEAN@mdrap.ro

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.primaria-iasi.ro/

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziționarea de 16 tramvaie cu lungimea de cca. 30 m destinate transportului public urban de călători

Referentienummer: 26369185/39/2018/BS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34622100 Passagierswagons voor tramspoor
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achiziționarea de 16 tramvaie cu lungimea de cca. 30 m destinate transportului public urban de călători.

Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: Cu 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 161 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

Prezenta procedură de achiziție este inițiată sub incidența clauzei suspensive în sensul că încheierea/semnarea contractelor de furnizare se va realiza sub rezerva semnării contractului de finanțare respectiv, alocarea/obținerea fondurilor necesare.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 184 000 000.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depou Gară — Iași, Str. Silvestru nr. 5, Depou Dacia — Iași, Str. Tabacului nr. 32.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achiziționarea de 16 tramvaie cu lungimea de cca. 30 m destinate transportului public urban de călători.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Perioada de garanție extinsă va asigura beneficiarul de o cheltuială cât mai eficientă a fondurilor publice, prin minimizarea costurilor legate de întreținerea/reparar [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Tramvaiele vor avea o capacitate de transport de minim 55 persoane pe scaune fixe, nerabatabile, din care minim 6 accesibile din low floor. Numărul minim de locuri sup [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Tramvaiele vor avea o capacitate de transport totală de 165 călători transportați în picioare. Numărul minim de locuri suplimentare pentru călătorii transportați în pi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Weging: 5
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Program / Proiect Programul Operational Regional - POR

II.2.14)Nadere inlichtingen

Achizitia se realizeaza in conformitate cu protocolul de asociere dintre Municipiul Iasi şi Ministerul Dezvolării Regionale şi Administraţiei Publice şi HCL 291/27.7.2018 a Consiliului Local Iasi.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 si art. 58–63 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Declaratie pe propria raspundere a ofertantului/subcontractantului/tertului sustinator privind evitarea conflictului de interese în temeiul art. 58–63 din Legea nr. 98/2016. Aceasta declaratie se va prezenta odata cu DUAE. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi:

1)certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

2) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4) alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele din cadrul autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58–63, din Legea nr. 98/2016:

1) Stanescu Paul — viceprim-ministru, ministru;

2) Caraman Sirma — secretar de stat;

3) Virgil-Alin Chirila — Secretar de Stat;

4) Adrian Ionut Gadea — Secretar de Stat;

5) Ciprian Lucian Rosca — Secretar de Stat;

6) Tudose Nicolae — Secretar de stat;

7) Adriana-Mihaela Udroiu — Subsecretar de Stat;

8) Angel Gheorghiu — Subsecretar de Stat;

9) Stoica Marcel Alexandru — Subsecretar de Stat;

10) Sologon Ioan Cristian — Subsecretar de Stat;

11) Dan Alexandru Groza — Secretar General;

12) Coporan Iuliana Camelia — Secretar General Adjunct;

13) Mihaela Dinca — Secretar General Adjunct;

14) Rusnac Melania — director general Directia Generala Management Financiar Resurse Umane si Administrativ;

15) Mihaela Voinea — Director General, Directia Achizitii Publice;

16) Ralea Adela — Sef serviciu, Serviciul licitatii si proceduri simplificate, Directia Generala Achizitii;

17) Remus Uretean — Sef serviciu, Serviciul achizitii, Directia Achizitii Publice, Directia Generala Achizitii;

18) Ţenea Diana Doina — Director general, Directia generala dezvoltare regionala si infrastructura;

19) Soare Alexandru George — Director general adjunct, Directia generala dezvoltare regionala si infrastructura;

20) Băileșteanu Liviu — Director, Direcția Politici și Strategii, Directia generala dezvoltare regionala si infrastructura;

21) Milutinovici Emilia Elena — Sef serviciu, Serviciul politici si strategii de dezvoltare durabila, Directia Politici si Strategii, Directia generala dezvoltare regionala si infrastructura;

22) Necsuliu Radu — Sef Serviciu, Serviciul analize teritoriale si baze de date, Directia politici si strategii, Directia generala dezvoltare regionala si infrastructura;

23) Ginavar Anca Ileana — Director, Directia tehnica, Directia generala dezvoltare regionala si infrastructura;

24) Iliescu Carmen- Florina — Sef Serviciu, Serviciul reglementari in constructii, Directia tehnica, Directia generala dezvoltare regionala si infrastructura;

25) Igescu Carmen Emilia — Director, Directia lucrari publice, Directia generala dezvoltare regionala si infrastructura;

26) Stanescu Magda — Sef se [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Ofertantii trebuie sa demonstreze ca au livrat produse similare (exemplu: Furnizare vagoane feroviare destinate transportului de calatori) in ultimii 3 ani calculati retroactiv de la data limita de depunere a ofertelor la nivelul a cel putin un contract. Se va prezenta Lista principalelor livrari de produse efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Ofertanții trebuie să furnizeze informații privind subcontractarea. Autoritatea contractanta va solicita documente-suport actualizate/la zi doar în cazul ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire.

Eventuele minimumeisen:

Completare DUAE: Autoritatea contractanta va solicita documente suport (certificate/documente) actualizate la zi doar in cazul ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriul de atribuire.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței: Dacă este aplicabil,ofertanții vor include în DUAE, informațiile cu privire la subcontractantul/subcontractanții propuși. Odată cu DUAE vor prezenta și acordul/ acordurile de subcontractare.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/03/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 12/09/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/03/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Avand in vedere dispozitiile art. 20 alin. (6) din HG nr.395/2016, in vederea completarii DUAE de catre operatorii economici, se va accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

Nedepunerea odata cu oferta si cu DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE.

In cazul depunerii unei oferte in asociere sau a unei oferte care primeste sustinerea unui/unor tert/terti, ori in care exista subcontractanti, ofertantii vor depune in SEAP pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, cate un DUAE completat pentru fiecare dintre parti, respectiv asociat/tert/subcontractant. Ofertantii vor oferta valoarea estimata, departajarea urmand a se face in conformitate cu HG nr. 395/2016.

MDRAP organizeaza si deruleaza procedura de atribuire in numele U.A.T.-ului beneficiar Iasi in baza Protocolului de asociere si a acordului de parteneriat semnate.

Semnarea contractului se va face intre ofertantul declarat ca fiind castigator şi U.A.T.

Prezenta procedură de achiziție este inițiată sub incidența clauzei suspensive în sensul că încheierea/semnarea contractelor de furnizare se va realiza sub rezerva semnării contractului de finanțare respectiv, alocarea/obținerea fondurilor necesare, dar nu mai multe de 12 luni.

Unitățile administrativ-teritoriale beneficiare pot efectua plati in avans de pana la 30 % din valoarea contractului, in conformitate cu prevederile art. 54 alin. (8) din Legea nr. 273/2006, modificată și completată si ale HG nr. 264/2003, în vigoare la data semnării contractelor.

În situația acordării avansului, unitățile administrativ-teritoriale beneficiare au obligația de a solicita contractorului un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări. Garanția din instrumentul de garantare trebuie să fie irevocabilă și să prevadă că plata garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia de returnare a avansului trebuie să fie acoperitoare atât pentru pentru recuperarea avansului acordat cât și pentru recuperarea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului.

Unitățile administrativ-teritoriale beneficiare acordă avansul numai după constituirea garanției de returnare a avansului de către operatorii economici cu care au încheiat contractele, care au această obligație și numai dacă sunt asigurate condițiile pentru începerea îndeplinirii obligațiilor rezultate din contract. Sub sancțiunea solicitării de daune-interese, operatorii nu au dreptul de a utiliza avansul în alt scop decât cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului încheiat. La efectuarea plăților pentru bunurile livrate, avansurile acordate vor fi deduse din sumele datorate. Nu se admit plăți efective decât după deducerea integrală a avansului.

Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire, clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

În conformitate cu prevederile art. 4 și art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Direcția Generală Juridică Relația cu Parlamentul și Afaceri Europene
Postadres: Bulevardul Libertății nr. 16, latura nord, sector 5
Plaats: Bucureşti
Postcode: 050706
Land: Roemenië
E-mail: Remus.URETEAN@mdrap.ro
Telefoon: +40 372111440
Fax: +40 372111485

Internetadres: www.mdrap.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/01/2019