Diensten - 42015-2019

29/01/2019    S20

Frankrijk-Straatsburg: Onderhoudsdiensten voor de kantoren van het Europees Parlement en de Europese Commissie in Nicosia, Kopenhagen en Wenen, alsook voor het Verbindingsbureau van het Europees Parlement in Athene.

2019/S 020-042015

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 67070
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Direction des infrastructures - Contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.europarl.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4275
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Service du courrier officiel, 1 avenue du Président Robert Schuman, F-67070 Strasbourg Cedex
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67070
Land: Frankrijk
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
NUTS-code: FR FRANCE
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.europarl.europa.eu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoudsdiensten voor de kantoren van het Europees Parlement en de Europese Commissie in Nicosia, Kopenhagen en Wenen, alsook voor het Verbindingsbureau van het Europees Parlement in Athene.

Referentienummer: 06A40-2018-M046
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderhoudsdiensten voor de kantoren van het Europees Parlement en de Europese Commissie in Nicosia, Kopenhagen en Wenen, alsook voor het Verbindingsbureau van het Europees Parlement in Athene.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 410 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1 - onderhoudsdiensten voor het Verbindingsbureau van het Europees Parlement in Athene.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
Voornaamste plaats van uitvoering:

8 Leof. Amalias,

GR-105 57 Athinai, KREIKKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoudsdiensten voor het Verbindingsbureau van het Europees Parlement in Athene.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 360 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Er is een facultatief verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering gepland op:

19.2.2019 - 10:00, plaatselijke tijd.

8 Leof. Amalias,

GR-105 57 Athinai, KREIKKA.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2 - onderhoudsdiensten voor de kantoren van het Europees Parlement en de Europese Commissie in Nicosia.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CY ΚΥΠΡΟΣ
Voornaamste plaats van uitvoering:

30 Vyronos Avenue

CY-1096 Nicosia, KYPROS.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoudsdiensten voor de kantoren van het Europees Parlement en de Europese Commissie in Nicosia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 420 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Er is een facultatief verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering gepland op:

21.2.2019 - 10:00, plaatselijke tijd.

30 Vyronos Avenue

CY-1096 Nicosia, KYPROS.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 3 - onderhoudsdiensten voor de kantoren van het Europees Parlement en de Europese Commissie in Kopenhagen.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK DANMARK
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gothersgade 115,

DK - 1123 Køpenhague, TANSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoudsdiensten voor de kantoren van het Europees Parlement en de Europese Commissie in Kopenhagen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 480 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Er is een facultatief verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering gepland op:

12.2.2019 - 10:00, plaatselijke tijd.

Gothersgade 115,

DK - 1123 Køpenhague, TANSKA.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 4 - onderhoudsdiensten voor de kantoren van het Europees Parlement en de Europese Commissie in Wenen.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wipplingerstrasse 35

A-1010 Wien, OOSTENRIJK.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoudsdiensten voor de kantoren van het Europees Parlement en de Europese Commissie in Wenen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Er is een facultatief verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering gepland op:

19.2.2019 - 10:00, plaatselijke tijd.

Wipplingerstrasse 35

A-1010 Wien, OOSTENRIJK.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Geschiktheid om de in de aanbestedingsstukken beoogde beroepsactiviteit uit te oefenen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/03/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Straatsburg, Frankrijk.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Er is maximaal 1 deelnemer per inschrijver toegelaten. Zie de inschrijvingsvoorwaarden voor de opening in het bestek.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Plaats: Strasbourg
Postcode: F-67000
Land: Frankrijk
Internetadres: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Griffie van het Gerecht van de Europese Unie
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/01/2019