Diensten - 42092-2018

30/01/2018    S20

Nederland-Utrecht: Dienstverlening door ingenieurs

2018/S 020-042092

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud
Nationaal identificatienummer: 82067183
Postadres: Griffioenlaan 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3526 LA
Land: Nederland
Contactpersoon: W.J. Mertens
E-mail: aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijkswaterstaat.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

31121330: Integrale uitbesteding diensten Overnachtingshaven Spijk

Referentienummer: 31121330
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het project “Overnachtingshaven Lobith – locatie Spijk” betreft de realisatie van de nieuwe haven langs de Boven-Rijn bij Spijk. De overnachtingshaven zal komen te liggen tussen rivierkilometer 859,0 en 860,2. De overnachtingshaven wordt ingericht voor ca. 50 klasse Va/M9 schepen met een lengte van 135 meter.

Het RWS-projectteam Overnachtingshaven Spijk (ON C Lobith) heeft als ambitie vanuit de intern opdrachtgever meegekregen om het project met een minimale interne bezetting tot uitvoering te brengen. Om de markt nog beter te benutten qua kennis en productie is ervoor gekozen om alle, met name, operationele taken van het projectteam zoveel mogelijke bij 1 marktpartij te beleggen.

Om de integraliteit binnen het project te waarborgen is de scope van deze opdracht over alle disciplines heen. De opdracht omvat tevens werkzaamheden in vrijwel alle projectfasen van voorbereiding (MIRT3/PIP afgerond) tot en met de overdracht van de opleveringsdossiers aan de beheerder(s).

Te id...

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 195 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL226 Arnhem/Nijmegen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Arnhem/Nijmegen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 233-424453
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

31121330: Integrale uitbesteding diensten Overnachtingshaven Spijk

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/10/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: HaskoningDHV Nederland B.V.
Nationaal identificatienummer: 56515154
Postadres: Laan 1914 35
Plaats: AMERSFOORT
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3818EX
Land: Nederland
E-mail: harry.bouman@rhdhv.com
Telefoon: +31 883482258
Fax: +31 883482801
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 195 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Burgerlijke rechter
Plaats: 's-Gravenhage
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingsteam-gww@rws.nl
Internetadres: http://www.rijkswaterstaat.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie ARW 2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud, Inkoop- en Contractmanagement, Griffioenlaan 2, 3502 LA Utrecht
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingsteam-gww@rws.nl
Internetadres: http://www.rijkswaterstaat.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/01/2018