Stavební práce - 42950-2016

Zobrazit zhuštěný náhled

09/02/2016    S27    Evropský parlament - Stavební práce - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Francie-Štrasburk: Výměna 6 transformátorů v budovách Evropského parlamentu ve Štrasburku

2016/S 027-042950

Oznámení o zakázce

Stavební práce

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
PSČ: 67070
Stát: Francie
K rukám: unité des contrats et marchés publics
E-mail: INLO.AO-str@europarl.europa.eu

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://europarl.europa.eu

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1189

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
PSČ: 67070
Stát: Francie
E-mail: inlo.ao-str@ep.europa.eu
Internetová adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1189

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: service du courrier officiel, bâtiment Winston Churchill, 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
PSČ: 67070
Stát: Francie
K rukám: unité contrats et marchés publics — SDM G03033

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Výměna 6 transformátorů v budovách Evropského parlamentu ve Štrasburku.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Stavební práce
Provádění
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Štrasburk, Francie.

Kód NUTS FR421

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Výměna 6 transformátorů v budovách Evropského parlamentu ve Štrasburku.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

45310000

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Viz návrh smlouvy.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
Viz specifikace.
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Evropský parlament vyžaduje, aby měli uchazeči administrativní oprávnění nezbytná pro provádění činnosti, která je uvedena v této zakázce, v souladu s vnitrostátními zákony.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: — kopie úplné výroční účetní závěrky (účetní rozvaha, výkaz zisku a ztráty, tabulka peněžních toků a přílohy) uveřejněné ve výroční zprávě a podrobené auditu, nebo pokud tento postup není povinný, s potvrzením přesnosti a pravosti ze strany zástupce uchazeče, za poslední 3 finanční roky, za které již byla připravena účetní závěrka,
— důkaz o platném pojištění hmotných škod.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: — minimální roční obrat ve výši 2 000 000 EUR v oblasti, na kterou se vztahuje zakázka, která má být zadána, během uplynulých 3 finančních roků, za které byly účty uzavřeny,
— pojistné krytí rizik při výkonu profese.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
— seznam prací provedených za uplynulé 3 roky, s uvedením podrobností o jejich hodnotě, dat a lokalit; seznam hlavních prací musí být doplněn o osvědčení o uspokojivém provedení, kde bude uvedeno, zda byly dokončeny řádně a na dobré odborné úrovni,
— přehled o průměrné roční pracovní síle poskytovatelů služeb a počtu zaměstnanců na manažerských pozicích za poslední 3 roky,
— odborná kvalifikační osvědčení společnosti týkající se předmětu zakázky. Společnosti musí poskytnout zejména následující kvalifikaci: Qualifelec, střední/velké terciární odvětví, třída 5, AUT a/nebo ES (či obdoba).
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
— alespoň 3letá praxe v oblasti poskytování služeb podobných těm uvedeným v předmětné zakázce,
— průměrný roční počet pracovníků musí být 50 nebo více,
— odborná kvalifikace společnosti související s předmětem prací v předmětné zakázce (Qualibat atd.).
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
06A70/2015/M079.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
9.3.2016
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
Jiný: Pracovním jazykem je francouzština.
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 180 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 17.3.2016
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ne

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
VI.3)Další informace
Evropský parlament uspořádá návštěvu místa plnění, která se bude konat dne 22.2.2016 (10:00) v prostorách Evropského parlamentu ve Štrasburku. Účastnit se mohou až 2 zástupci za každou společnost.

Pro účely přípravy vašeho oprávnění ke vstupu zašlete elektronickou poštou (inlo.ao-str@ep.europa.eu) 2 pracovní dny před konáním otevírání nabídek název vaší společnosti, jméno, funkci, číslo dokladu totožnosti a datum narození účastníků. Vaši zástupci u sebe musí mít platný průkaz totožnosti.

Účast na prohlídce místa je povinná: pouze uchazeči, kteří se prohlídky zúčastní, budou moci předložit nabídku. Jako důkaz o účasti bude sloužit podpis v prezenční listině.
Evropský parlament si vyhrazuje právo uplatnit jednací řízení podle čl. 134 odst. 1 písm. e) prováděcích pravidel finančního nařízení s cílem svěřit úspěšnému uchazeči provedení nových prací spočívajících v opakování podobných prací, a to za předpokladu, že tyto práce budou splňovat základní projekt této výzvy k účasti v nabídkovém řízení.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení
VI.4.2)Podání odvolání
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28.1.2016