Práce - 42950-2016

Zobraziť úsporné zobrazenie

09/02/2016    S27

Francúzsko-Štrasburg: Výmena 6 transformátorov v budovách Európskeho parlamentu v Štrasburgu

2016/S 027-042950

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67070
Štát: Francúzsko
Kontaktná osoba: unité des contrats et marchés publics
E-mail: INLO.AO-str@europarl.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://europarl.europa.eu

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1189

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67070
Štát: Francúzsko
E-mail: inlo.ao-str@ep.europa.eu
Internetová adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1189

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: service du courrier officiel, bâtiment Winston Churchill, 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67070
Štát: Francúzsko
Kontaktná osoba: unité contrats et marchés publics – SDM G03033

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Výmena 6 transformátorov v budovách Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Práce
Uskutočnenie prác
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Štrasburg, Francúzsko.

Kód NUTS FR421 Bas-Rhin

II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Výmena 6 transformátorov v budovách Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45310000 Elektroinštalačné práce

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Pozri návrh zmluvy.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Pozri súťažné podklady.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Európsky parlament požaduje od uchádzačov, aby mali administratívne povolenia potrebné na vykonávanie činnosti uvedenej v zákazke v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: — kópia úplných finančných výkazov (súvaha, výkazy ziskov a strát, tabuľka s peňažnými tokmi a prílohy) zverejnených vo výročnej správe a auditovaných, alebo v prípade, že to nie je povinné, osvedčenie o presnosti a správnosti zo strany zástupcu uchádzača aspoň za posledné 3 finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté,
— dôkaz o platnom poistení zodpovednosti pri výkone povolania.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: — minimálny ročný obrat vo výške 2 000 000 EUR v oblasti, na ktorú sa vzťahuje predmetná zákazka, za posledné 3 finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté,
— poistenie zodpovednosti pri výkone povolania.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
— zoznam prác vykonaných v priebehu posledných 3 rokov s podrobnými údajmi o ich hodnotách, dátumoch a miestach; k zoznamu hlavných prác je potrebné priložiť osvedčenia o uspokojivom vykonaní, v ktorých sa uvádza, či boli práce náležite vykonané na dobrej odbornej úrovni,
— výkaz o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte vedúcich pracovníkov poskytovateľa služieb alebo dodávateľa počas uplynulých 3 rokov,
— osvedčenia o odbornej kvalifikácii spoločnosti týkajúce sa predmetu zákazky. Spoločnosti musia predložiť predovšetkým nasledujúce osvedčenia: osvedčenie Qualifelec, stredný/veľký tretí sektor, trieda 5, AUT a/alebo EC (alebo rovnocenné osvedčenie).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
— aspoň 3-ročné skúsenosti s poskytovaním služieb podobných službám v predmetnej zákazke,
— priemerný ročný počet zamestnancov vo výške 50 alebo viac osôb,
— odborná kvalifikácia spoločnosti týkajúca sa predmetu prác v predmetnej zákazke (osvedčenie Qualibat atď.).
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
06A70/2015/M079.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
9.3.2016
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
Iné: Pracovným jazykom je francúzština.
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
v dňoch: 180 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 17.3.2016
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
VI.3)Doplňujúce informácie
Európsky parlament usporiada prehliadku miesta, ktorá sa bude konať 22.2.2016 (10:00) v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Môžu sa zúčastniť až 2 zástupcovia za jednu spoločnosť.

Z dôvodu prípravy vášho vstupného dokladu zašlite e-mailom (inlo.ao-str@ep.europa.eu) 2 pracovné dni pred otváraním ponúk názov spoločnosti a meno, pozíciu, číslo preukazu totožnosti a dátum narodenia účastníkov. Vaši zástupcovia musia mať so sebou platný preukaz totožnosti.

Účasť na prehliadke miesta je povinná: predložiť ponuku budú môcť len tí, ktorí sa na nej zúčastnia. Podpis v prezenčnej listine bude slúžiť ako dôkaz o účasti.
Európsky parlament si vyhradzuje právo využiť rokovacie konanie v zmysle článku 134 ods. 1 písm. e) pravidiel uplatňovania nariadenia o rozpočtových pravidlách s cieľom poveriť úspešného uchádzača novými prácami pozostávajúcimi z opakovania podobných prác za predpokladu, že tieto práce sú v súlade so základným projektom tejto výzvy na súťaž.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
VI.4.2)Podanie odvolania
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
28.1.2016