Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Diensten - 43163-2021

Submission deadline has been amended by:  101572-2021
28/01/2021    S19

Polen-Warschau: Raamovereenkomst voor de verlening van mobieletelefoniediensten

2021/S 019-043163

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Frontex — Europees Grens- en kustwachtagentschap
Nationaal identificatienummer: 140232006
Postadres: Plac Europejski 6
Plaats: Warsaw
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-844
Land: Polen
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefoon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://frontex.europa.eu/
Adres van het kopersprofiel: https://frontex.europa.eu/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7773
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de verlening van mobieletelefoniediensten

Referentienummer: FRONTEX/OP/748/2020/SB
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbestedingsprocedure is het sluiten van een raamovereenkomst voor diensten met één enkele ondernemer voor de verlening van mobieletelefoniediensten voor personeelsleden en aanvullend geselecteerd personeel.

De raamovereenkomsten die voortvloeien uit deze aanbesteding vormen een bron van diensten op de volgende gebieden:

1) levering van simkaarten met abonnementsplannen voor mobielespraak-, tekst- en gegevensdiensten op geografisch gespreide locaties in de EU-lidstaten en in andere landen buiten de EU;

2) verlening van een oplossing voor het toezicht op het gebruik van mobiele diensten, met inbegrip van het beheer van data- en spraakplannen, de configuratie van diensten op specifieke simkaarten, en;

3) de terbeschikkingstelling van de professionele helpdesk voor probleemoplossing bij meldingen van incidenten en ondersteuning van de diensten op permanente basis.

De levering van hardware voor mobiele telefonie (mobiele telefoons, tablets, smartphone, modems enz.) valt buiten het toepassingsgebied van deze aanbestedingsprocedure.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
64212000 Mobieletelefoondiensten
64212900 Providerdiensten voor prepaid telefoonkaart
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
Voornaamste plaats van uitvoering:

Frontex, Polen. Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLEN.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De raamovereenkomsten die voortvloeien uit deze aanbesteding hebben betrekking op de volgende diensten:

— inzet van simkaarten — nummerportabiliteitsplan;

— levering van simkaarten met abonnementsplannen voor mobiele spraak-, tekst- en datadiensten;

— kostenbeheer voor spraak-, data- en tekstdiensten en factureringsvereisten;

— dienstenondersteuning, met inbegrip van: een professionele permanente helpdesk; ondersteuning bij probleemoplossing; uitgebreide oplossingen voor technische kwesties en incidenten;

— klachtenprocedure voor betwiste/onjuiste kosten of onregelmatigheden in verband met de dienstverlening of met betrekking tot informatie over de facturering;

— bijzondere gewenste vereiste: levering van specifieke lokale simkaarten met spraak- en datadiensten, via een pre-paid- of post-paid abonnement.

De diensten zullen worden verleend op basis van bestelformulieren die de raamovereenkomst ten uitvoer leggen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst kan maximaal eenmaal worden verlengd met een periode van nog eens 24 maanden en onder dezelfde voorwaarden (onder voorbehoud van benchmarking en prijsherziening in overeenstemming met bijlage III – ontwerpraamovereenkomst), tenzij een van de partijen de andere in kennis stelt van het voornemen de overeenkomst niet te verlengen en deze kennisgeving door degene aan wie zij is gericht niet later dan 3 maanden vóór het einde van de overeenkomst wordt ontvangen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/02/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/03/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLEN of door middel van audio-video op afstand via Skype for Business.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/01/2021