Dodávky - 48107-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

11/02/2015    S29

Belgicko-Brusel: „Dodávka nábytku“

2015/S 029-048107

Oznámenie o korigende

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 15.11.2014, 2014/S 221-389910)

Európska komisia, do rúk: OIB.DR.2 Financie a verejné obstarávanie, CSM 1 05/43, 1049Brusel, BELGICKO. Kontakt: Úrad pre infraštruktúru a logistiku – Brusel. Tel. +32 22986989. Fax +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Namiesto 

IV.3.4) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

16.2.2015 (17:30).

IV.3.8) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

23.2.2015 (10:00).

(...)

Viď 

IV.3.4) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

2.3.2015 (17:30).

IV.3.8) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

9.3.2015 (10:00).

(...)

Toto korigendum je aktualizáciou korigenda zverejneného v „Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie“ zo 16.1.2015, 2015/S 11-013774.