Diensten - 50082-2018

03/02/2018    S24

Spanje-Alicante: Evenementenbeheer.

2018/S 024-050082

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 250-526273)

Rechtsgrond:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
Nationaal identificatienummer: V-03965324
Postadres: Avenida de Europa, 4
Plaats: Alicante
NUTS-code: ES521 Alicante / Alacant
Postcode: 03008
Land: Spanje
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Evenementenbeheer.

Referentienummer: AO/014/17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79900000 Diverse zakelijke en andere diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De onderliggende doelstelling van deze raamovereenkomst is instaan voor het ontwerp van institutionele evenementen van de hoogste kwaliteit en een naadloze organisatie en logistieke ondersteuning ter waarborging van hun succes.

De contractant moet over de capaciteit beschikken om tegemoet te komen aan de vereisten van het EUIPO met betrekking tot de organisatie en coördinatie van evenementen en voor de ontwikkeling en het beheer van een netwerk van partners/onderaannemers die het volledige activiteitenpakket van elk evenement uitvoeren.

De contractant zal tevens beschikken over een reeks beschikbare hulpmiddelen van het EUIPO, zoals diensten van een reisbureau, reprografische diensten, schoonmaakdiensten, beveiligingsdiensten, zoals beschreven in bijlage II „Technische specificaties”.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/01/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 250-526273

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 05/02/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 15/02/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 07/02/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 19/02/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

In plaats van:

Datum: 7.2.2018

Plaatselijke tijd: 11:00

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Elke inschrijver mag maximaal 2 vertegenwoordigers sturen. Het EUIPO moet vóór 5.2.2018 per e-mail (procurement@euipo.europa.eu) op de hoogte worden gebracht van de namen en identiteitskaartnummers van de bezoekers.

Te lezen:

Datum: 19.2.2018

Plaatselijke tijd: 11:00

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Elke inschrijver mag maximaal 2 vertegenwoordigers sturen. Het EUIPO moet vóór 9.2.2018 per e-mail (procurement@euipo.europa.eu) op de hoogte worden gebracht van de namen en identiteitskaartnummers van de bezoekers.