Werken - 50225-2020

03/02/2020    S23

België-Gent: Bodemsanering

2020/S 023-050225

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Abies One nv
Nationaal identificatienummer: BE0807510449_27401
Postadres: Esplanade Oscar Van de Voorde 1
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpersoon: MG Real Estate
E-mail: info@mgrealestate.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.mgrealestate.eu
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365320
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365320
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Witteveen+Bos Belgium nv
Postadres: Posthoflei 5/1
Plaats: Berchem
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2600
Land: België
Contactpersoon: Herman Brangers
E-mail: herman.brangers@witteveenbos.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.witteveenbos.com/belgium/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365320
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Witteveen%2BBos+Belgium+N.V.-118828-F02
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=27713
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Abies One nv
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Projectontwikkelaar

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sanering CAT-Site – Oostelijke zone

Referentienummer: Witteveen+Bos Belgium N.V.-118828-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45112340 Bodemsanering
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Op de site gelegen aan de Luchthavenlaan te Vilvoorde (voormalige CAT/Renault site), dient, ten gevolge van de aanwezigheid van een historische verontreiniging, overgegaan te worden tot bodemsanering. Abies One is de opdrachtgever.

Op de site werd een verontreiniging vastgesteld met BTEX, zware metalen, VOCl en minerale olie. De verontreiniging is te wijten aan de uitbating van een voormalige stortplaats. Een deel van de site is in januari 2017 overgedragen naar ABIES ONE en zal kortelings herontwikkeld worden. Voorliggend bestek heeft betrekking op de uitvoering van de bodemsanering ter hoogte van Lot 1 en Lot 2a. De onderzoeklocatie beslaat 2 percelen binnen sectie H, afdeling 4 van de gemeente Vilvoorde met name percelen 98b2 en 98c2 en 1 perceel binnen sectie A, afdeling 1 van de gemeente Machelen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45112340 Bodemsanering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Voornaamste plaats van uitvoering:

Woluwelaan 1, Vilvoorde

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Op de site gelegen aan de Luchthavenlaan te Vilvoorde (voormalige CAT/Renault site), dient, ten gevolge van de aanwezigheid van een historische verontreiniging, overgegaan te worden tot bodemsanering. Abies One is de opdrachtgever.

Op de site werd een verontreiniging vastgesteld met BTEX, zware metalen, VOCl en minerale olie. De verontreiniging is te wijten aan de uitbating van een voormalige stortplaats. Een deel van de site is in januari 2017 overgedragen naar ABIES ONE en zal kortelings herontwikkeld worden. Voorliggend bestek heeft betrekking op de uitvoering van de bodemsanering ter hoogte van Lot 1 en Lot 2a. De onderzoeklocatie beslaat 2 percelen binnen sectie H, afdeling 4 van de gemeente Vilvoorde met name percelen 98b2 en 98c2 en 1 perceel binnen sectie A, afdeling 1 van de gemeente Machelen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/03/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/03/2020
Plaatselijke tijd: 15:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel
Postadres: Waterloolaan 70
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/01/2020