Dodávky - 51093-2016

16/02/2016    S32

Belgicko-Brusel: Dodávka nábytku pre jasle, materské školy a zariadenia pre starostlivosť o deti s montážou alebo bez montáže

2016/S 032-051093

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia
Poštová adresa: CSM 1 05/43
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefón: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1300
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka nábytku pre jasle, materské školy a zariadenia pre starostlivosť o deti s montážou alebo bez montáže.

Referenčné číslo: OIB.DR.2/PO/2015/077/687
II.1.2)Hlavný kód CPV
39161000 Nábytok pre materské školy
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Dodávka a v prípade potreby inštalácia nábytku pre jasle, materské školy a zariadenia pre starostlivosť o deti s montážou alebo bez montáže v budovách Komisie, Rady EÚ a Európskej školy Brusel III (Ixelles) v regióne hlavného mesta Brusel a jeho okolí, ako aj v jasliach, materských školách a zariadeniach pre starostlivosť o deti, ktoré má Komisia v Luxemburgu (LU) a Ispre (IT).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 330 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39160000 Školský nábytok
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Brusel.

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka a v prípade potreby inštalácia nábytku pre jasle, materské školy a zariadenia pre starostlivosť o deti s montážou alebo bez montáže.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 330 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí predložiť údaje o totožnosti (pozri prílohu I.1 k súťažným podkladom) a všetky dokumenty a informácie požadované v bode III.1 tohto oznámenia pod názvom „Podmienky účasti“, ktoré sú uvedené v prílohe I k súťažným podkladom.

Uchádzač musí priložiť dokumentárny dôkaz s názvom krajiny, v ktorej má ústredie alebo sídlo, ako to vyžadujú právne predpisy v krajine, kde má sídlo.

Uchádzač musí predložiť riadne podpísané a datované čestné vyhlásenie o tom, že sa nenachádza v žiadnej zo situácií, ktoré by viedli k jeho vylúčeniu z účasti na obstarávaní vypísanom Európskou úniou. Čestné vyhlásenie musí mať formu presne podľa vzoru uverejneného na tejto stránke: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Poznámka: úspešný uchádzač musí pod hrozbou vylúčenia predložiť tieto dokumentárne dôkazy na podporu čestného vyhlásenia pred podpísaním zmluvy:

— aktuálny výpis z registra trestov alebo, ak to nie je možné, aktuálny rovnocenný dokument vydaný súdnym alebo správnym orgánom v krajine pôvodu, z ktorého vyplýva, že nie je v konkurze alebo v likvidácii, nie sú jeho záležitosti spravované súdom, voči nemu neprebieha vyrovnávacie konanie, nemá pozastavený výkon obchodných činností, proti nemu sa nevedie žiadne podobné konanie a nenachádza sa v žiadnej obdobnej situácii vyplývajúcej z podobných konaní podľa vnútroštátnych právnych predpisov,

— posledný výpis z registra trestov, alebo ak takýto výpis neexistuje, posledný rovnocenný dokument vydaný súdnym alebo správnym orgánom v krajine pôvodu alebo v mieste, odkiaľ záujemca alebo uchádzač pochádza, ktorý potvrdzuje, že nebol právoplatne odsúdený za protiprávne konanie v súvislosti s výkonom povolania, nepodlieha rozsudku, ktorý má povahu „res judicata“ za podvod, korupciu, príslušnosť k zločinnej organizácii alebo za každú inú nezákonnú činnosť škodlivú pre finančné záujmy Únie,

— posledné osvedčenie vydané príslušným orgánom v štáte, v ktorom má uchádzač sídlo, preukazujúce, že uchádzač splnil svoje povinnosti týkajúce sa platenia príspevkov na sociálne zabezpečenie,

— posledný dokument vydaný príslušným orgánom v štáte, kde uchádzač sídli, preukazujúci, že uchádzač splnil svoje povinnosti týkajúce sa platenia daní (priamych daní a DPH) v súlade s právnymi predpismi platnými v dotyčnej krajine.

Ak sa v danej krajine nevydávajú žiadne takéto dokumenty alebo osvedčenia, môžu sa nahradiť prísažným alebo, ak to nie je možné, čestným vyhlásením vykonaným uchádzačom pred súdnym alebo správnym orgánom, notárom alebo oprávneným odborným orgánom v danej krajine.

Poznámka: zoskupenia musia v prípade získania zákazky predložiť čestné vyhlásenie spolu s podpornými dokumentmi a informáciami pre každého jednotlivého člena.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač musí predložiť:

— kópiu finančných výkazov (súvaha a prevádzkové účty) za posledné 2 finančné roky, preukazujúcich ročný zisk pred zdanením. Ak ich z právoplatných dôvodov uchádzač nie je schopný poskytnúť, musí priložiť výkaz, pokiaľ ide o ročné zisky pred zdanením za posledné 2 roky. Ak finančné výkazy alebo správy za posledné 2 roky ukazujú v priemere stratu, uchádzač musí predložiť iný doklad ako dôkaz o svojej finančnej a ekonomickej spôsobilosti, napríklad príslušnú záruku tretej strany (napr. materskej spoločnosti), audítorské správy, správy od autorizovaných účtovníkov alebo rovnocenné dokumenty.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač musí predložiť:

— zoznam predajov nábytku počas uplynulých 2 rokov, Tento zoznam musí zahŕňať podľa jednotlivých príjemcov: meno príjemcu, zoznam dodávok v rámci zákazky, miesto alebo miesta dodávok, celkovú hodnotu objednávok a obdobie realizácie,

— dôkaz na základe opisu organizačnej štruktúry jeho spoločnosti, že je schopný dodávať a inštalovať nábytok na pracoviskách v Bruseli, Luxemburgu a Ispre,

— certifikácia manažmentu kvality (napr. ISO 9001 alebo rovnocenná) alebo, ak uchádzača nemá tieto certifikáty k dispozícii alebo nemá možnosť ich získania v rámci stanovej časovej lehoty, iný dôkaz o ekvivalentných opatreniach na zaistenie kvality, zavedených zo svojej strany.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

v prípade vybratého uchádzača musia predaje uvedené ako referencie počas určených 2 rokov predstavovať celkovú hodnotu aspoň 200 000 EUR.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 04/04/2016
Miestny čas: 17:30
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 08/04/2016
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles (OIB), bâtiment «CSM 1», cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23),1040 Bruxelles, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania ponúk sa môže zúčastniť 1 náležite oprávnený zástupca za uchádzača (je potrebné predložiť pas alebo preukaz totožnosti). Uchádzači, ktorí sa chcú zúčastniť, musia z bezpečnostných dôvodov písomne informovať oddelenie OIB DR.2 „Financie a verejné obstarávania“ najneskôr do 2 pracovných dní pred dátumom otvárania obálok s ponukami.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

36 mesiacov po pridelení.

VI.3)Doplňujúce informácie:

1) Súťažné podklady a ďalšie dokumenty (vrátane otázok a odpovedí) budú dostupné na nasledujúcej webovej stránke: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1300 Zainteresované strany vyzývame, aby sa zaregistrovali prostredníctvom webovej stránky. Prostredníctvom online systému verejného obstarávania budú potom informovaní o všetkých aktualizáciách týkajúcich sa tejto výzvy na súťaž. Záujemcom nezaregistrovaným na tejto stránke odporúčame, aby ju pravidelne sledovali. Komisia nenesie zodpovednosť, ak si uchádzači nevšimnú akúkoľvek dodatočnú informáciu zverejnenú na tejto webovej stránke v súvislosti s výzvou na súťaž.

Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali všetky aktualizácie a úpravy počas obdobia na predkladanie ponúk.

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok zákazky, predĺžení zákazky, podmienok účasti, minimálnych požadovaných úrovní spôsobilosti, celkového odhadovaného objemu zákazky atď. je možné nájsť v špecifikáciách dostupných na vyššie uvedenej webovej stránke. Nebude vydaná žiadna tlačená verzia. Certifikáciou „EMAS“ získanou v roku 2005 OIB uplatňuje ekologický prístup. EMAS je systém pre ekologickú správu a audit, dobrovoľný nástroj EÚ, ktorý používajú organizácie na zlepšenie ich environmentálneho pôsobenia.

2) Do zákazky môžu byť v pozícii obstarávateľov zahrnuté výkonné agentúry (v rámci limitu 10 % celkovej hodnoty zákazky a pre všetky výkonné agentúry spolu), ak v čase zverejnenia tejto výzvy na súťaž tieto agentúry ešte neboli oficiálne vytvorené alebo sa nevytvárali, a tak nemohli byť v súťažných podkladoch oficiálne určené.

3) Pre ďalšie informácie o účasti v postupe výzvy na súťaž a o poradí postupov verejného obstarávania OIB, pozrite „Guide for tenderers“ (Usmernenia pre uchádzačov) a brožúru s názvom „Obchodovanie s Európskou komisiou“, ktoré sú dostupné prostredníctvom odkazu: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Obstarávateľ nakupuje v mene iných obstarávateľov: Rada Európskej únie, Európska škola Brusel III.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, od dátumu, keď túto skutočnosť zistila. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na podávanie odvolaní.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
04/02/2016