Služby - 51265-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

13/02/2015    S31

Dánsko-Kodaň: Rámcová zmluva na poskytovanie služieb redigovania pre Európsku environmentálnu agentúru (EEA)

2015/S 031-051265

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európska environmentálna agentúra (EEA)
Poštová adresa: Kongens Nytorv 6
Mesto/obec: Kodaň K
PSČ: 1050
Štát: Dánsko
Kontaktná osoba: Služby obstarávania
Kontaktná osoba: pani Bitten Serena
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Telefón: +45 33367138
Fax: +45 33367199

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.eea.europa.eu

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=707

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Životné prostredie
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb redigovania pre Európsku environmentálnu agentúru (EEA).
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 27: Ostatné služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Najmä v priestoroch poskytovateľa služieb s príležitostnými stretnutiami v priestoroch EEA v Kodani.
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 48

Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody

Predpokladaná hodnota bez DPH: 250 000 EUR
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
EEA plánuje uzatvoriť zmluvu s poskytovateľom služieb v oblasti redigovania textu v anglickom jazyku (vrátane korektúr) v tlačenom a on-line formáte v snahe zabezpečiť, aby program pre komunikáciu v rámci EEA dokázal zvládnuť kolísavú pracovnú záťaž v tejto oblasti pri zachovaní vysokej kvality výstupov.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

79500000 Pomocné kancelárske služby, 79821100 Korektorské služby, 79550000 Prepisovacie služby, spracovanie textov a DTP služby

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Celková odhadovaná hodnota tejto rámcovej zmluvy je 250 000 EUR počas maximálneho obdobia 48 mesiacov pri pokrytí všetkých služieb a nákladov (pôvodné trvanie zmluvy je 12 mesiacov s možnosťou maximálne 3 predĺžení zakaždým na obdobie 12 mesiacov).
Predpokladaná hodnota bez DPH: 250 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Počet možných obnovení: 3
V prípade obnoviteľných zákaziek na dodávky tovaru alebo poskytovanie služieb uveďte predpokladanú lehotu pre nasledujúce zákazky:
v mesiacoch: 12 (od zadania zákazky)
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 48 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Ako je uvedené v návrhu rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb priloženom ako príloha 6 k súťažným podkladom.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Ako je uvedené v návrhu rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb priloženom ako príloha 6 k súťažným podkladom.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Ponuky môžu predkladať zoskupenia ekonomických subjektov. Ak konzorcium získa zmluvu, od neho sa môže požadovať vytvorenie určitej právnej formy pred podpísaním zmluvy, ak je táto zmena potrebná pre náležité vykonanie obstarávania. Môže ísť o formu subjektu bez právnej subjektivity, ktorý však ponúka dostatočnú ochranu záujmov EEA (v závislosti od dotyčnej členskej krajiny to môže byť napríklad začlenenie alebo partnerstvo alebo dočasné združenie). Konzorciá musia určiť 1 zo svojich členov ako koordinátora, ktorý bude udržiavať kontakt s EEA. Každý člen konzorcia musí spĺňať podmienky účasti uvedené nižšie v oddiele III.2.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Kritériá vylúčenia – aby boli uchádzači spôsobilí na účasť v tomto výberovom konaní, nesmú sa nachádzať v žiadnej zo situácií vylúčenia uvedených v článkoch 106 a 107 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25.10.2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a ktorým sa ruší nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298 z 26.10.2012, s. 1). Z tohto dôvodu sa od uchádzačov požaduje predložiť čestné vyhlásenie (pozri prílohu 2 k súťažným podkladom) v súlade s článkom 143 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29.10.2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej Únie (Ú. v. EÚ L 362 z 31.12.2012, s. 1). V rámci toho istého ustanovenia sa od uchádzača, ktorému bude pridelená zmluva, požaduje predložiť dôkaz potvrdzujúci predchádzajúce vyhlásenie (pozri oddiel 11.1.2 súťažných podkladov).
Právna spôsobilosť – uchádzači musia preukázať, že sú oprávnení vykonať zmluvu podľa vnútroštátnych právnych predpisov, svojím zápisom do živnostenského alebo obchodného registra a/alebo zápisom do registra platcov DPH. Uchádzači majú preto predložiť riadne vyplnený a podpísaný formulár pre právny subjekt (pozri prílohu 3 k súťažným podkladom), doložený kópiou zápisu v obchodnom registri, ak je to uplatniteľné, a/alebo kópiou zápisu v registri platcov DPH. Uchádzači musia okrem toho uviesť krajinu, v ktorej majú svoje riaditeľstvo, registrovanú kanceláriu alebo sídlo, a predložiť potrebné podporné dokumenty v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi (pozri prílohu 1 k súťažným podkladom).
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Dôkaz o ekonomickej a finančnej spôsobilosti musí byť predložený prostredníctvom jedného (alebo viacerých) z týchto dokumentov:
— príslušné výpisy z bánk alebo dôkaz o poistení náhrady škôd vyplývajúcich z podnikateľského rizika alebo
— predloženie súvah alebo výpisov zo súvah najmenej za posledné 2 roky, za ktoré boli účty uzatvorené, ak uverejnenie súvah podlieha právu obchodných spoločností krajiny, v ktorej má ekonomický subjekt sídlo, alebo
— výkaz o celkovom obrate a o obrate týkajúcom sa služieb, na ktoré sa vzťahuje zákazka počas obdobia posledných 2 rozpočtových rokov.
Ak z nejakého výnimočného dôvodu, ktorý EEA pokladá za odôvodnený, uchádzač nie je schopný predložiť referencie požadované vyššie, môže dokázať svoju ekonomickú a finančnú spôsobilosť iným spôsobom, ktorý EEA považuje za vhodný.
Ekonomický subjekt, ak je to vhodné a pri určitých zmluvách, sa môže spoliehať na kapacity iných subjektov bez ohľadu na charakter právneho spojenia medzi nimi. V takom prípade musí však dokázať EEA, že prostriedky potrebné pre vykonanie zmluvy budú k dispozícii predložením napríklad záväzného vyhlásenia zo strany týchto subjektov o tom, že dajú svoje prostriedky k dispozícii.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Uchádzači majú predložiť nasledujúce dokumenty:
— Ľudské zdroje:
Životopisy uvádzajúce vzdelanie a odborné kvalifikácie riadiaceho personálu uchádzača, ako aj členov personálu určených na poskytovanie služieb vrátane jazykových znalostí a s uvedením nasledujúcich požadovaných odborných skúseností:
1. vedúci personál: minimálne 1 životopis, ktorý potvrdzuje minimálne 5 rokov príslušných skúseností s funkciou manažéra zmluvných vzťahov vrátane písomnej znalosti angličtiny;
2. služobne starší redaktori: minimálne 2 životopisy, ktoré preukazujú aspoň 5 rokov príslušných skúseností s pozíciou služobne staršieho redaktora vrátane písomných zručností v anglickom jazyku;
3. služobne mladší redaktori: minimálne 2 životopisy, ktoré preukazujú aspoň 2 roky príslušných skúseností s pozíciou služobne mladšieho redaktora vrátane písomných zručností v anglickom jazyku.
— Predošlé zákazky:
Uchádzači musia poskytnúť prehľad o svojich skúsenostiach s redigovaním s uvedením hodnôt, dátumov, stručného opisu poskytovaných služieb a príjemcov služieb (verejných alebo súkromných), a to v rámci týchto 2 kategórií:
1) aktuálne vykonávané zákazky a
2) zákazky, ktoré boli vykonané počas posledných 3 rokov.
— Environmentálna politika:
Uchádzači poskytnú opis svojej environmentálnej politiky s určením stavu jej uplatňovania. V prípade spoločnej ponuky predloženej konzorciom musí každý člen konzorcia predložiť požadovaný opis.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: nie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
EEA/COM/15/004.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
31.3.2015 - 16:00
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 7.4.2015 - 10:00

Miesto:

Európska environmentálna agentúra, Kongens Nytorv 6, 1050 Kodaň K, DANSKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno

Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzačov (1 zástupca za uchádzača). Požaduje sa, aby o tom informovali útvary EEA pre obstarávania vopred a najneskôr do 31.3.2015 (16:00) stredoeurópskeho času v e-maile na procurement@eea.europa.eu alebo faxom na číslo +45 33367199.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie

Uchádzači si môžu stiahnuť súťažné podklady a akékoľvek dodatočné informácie z webovej stránky na elektronické predkladanie ponúk: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=707

Táto webová lokalita bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzača, aby počas výberového konania pravidelne sledoval jej aktualizácie a úpravy.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

Orgán zodpovedný za mediáciu

Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Štrasburg Cedex
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefón: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: odvolanie je možné podať Všeobecnému súdu do 2 mesiacov od oznámenia žalobcu (od dátumu prijatia) alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď dotyčná osoba túto skutočnosť zistila. Sťažnosť podaná európskemu ombudsmanovi nemôže mať za účinok prerušenie vyššie uvedenej lehoty, počas ktorej je možné podávať odvolania.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
3.2.2015