Leveringen - 51335-2022

31/01/2022    S21

Bulgarije-Ruse: Kleine vrachtwagentjes

2022/S 021-051335

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OBShtINA RUSE
Nationaal identificatienummer: 000530632
Postadres: pl. SVOBODA No..6
Plaats: gr.Ruse
NUTS-code: BG България  / Bulgaria
Postcode: 7000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Kamen Hristov Hristov
E-mail: k.hristov@ruse-bg.eu
Telefoon: +359 82881710
Fax: +359 82834413
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://obshtinaruse.bg/
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/1111
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://app.eop.bg/today/183260
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://app.eop.bg/today/183260
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на фабрично нов пикап

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34131000 Kleine vrachtwagentjes
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на фабрично нов пикап при следните минимални изисквания:

Обем на двигателя – не по малко от 2 200 см3 – дизел Максимална мощност - не по малко от 150 к.с.

Гориво - дизел

Максимален въртящ момент – не по малко от 400 Nm

Трансмисия – 6 степенна механична

Предаване – 4x4

Комбиниран разход – до 10 л. на 100 км.

Екологична норма – Euro 6

Кабина - двойна

Обща дължина – над 5 300 мм.

Обща широчина до 2100 мм.

Междуосие – над 3000 мм.

Пътен просвет – над 220 мм.

Пълната информация се съдържа в техническата спецификация

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 56 233.33 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на фабрично нов пикап при следните минимални изисквания:

Обем на двигателя – не по малко от 2 200 см3 – дизел Максимална мощност - не по малко от 150 к.с.

Гориво - дизел

Максимален въртящ момент – не по малко от 400 Nm

Трансмисия – 6 степенна механична

Предаване – 4x4

Комбиниран разход – до 10 л. на 100 км.

Екологична норма – Euro 6

Кабина - двойна

Обща дължина – над 5 300 мм.

Обща широчина до 2100 мм.

Междуосие – над 3000 мм.

Пътен просвет – над 220 мм.

Система за управление динамичната устойчивост на автомобила

Разпределение на спирачното усилие и спирачен асистент

Активен контрол на сцеплението

Антиблокираща система

Клетка предпазваща купето от деформации

Асистент за потегляне по наклон

Автоматични халогенни фарове с автоматични дневни светлини

Фарове за мъгла

Електрически регулируеми странични огледала

Система за намаляване на поднасяне при теглене на ремарке

Система контролираща потъването и изправянето при рязко спиране и потегляне, както и при неравности на пътя

Допълнителна защита на ходовата част и резервоара

Вана за товарното отделение

Защитна кора на вратата на товарното отделение

Странични степенки

Централно заключване на вратите с дистанционно

Заключване на вратата на товарното отделение

Мигачи интегрирани в страничните огледала

Подсилено окачване

Блокиране на задния диференциал

LED задни стоп светлини

Радио/CD система с Bluetooth

Мултифункционален LCD дисплей в приборното табло

Борд компютър

Климатик

Резервно колело в пълен размер

Кандидатът да е официален представител на марката с която кандидатства;

Кандидатът да притежава или да има сключен договор с лицензиран сервиз в гр. Русе за поддръжка на автомобила, с който кандидатства;

Автомобилът да бъде произведен през или след 2021 г.

Изпълнителят трябва да извърши следните дейности:

1. Доставка на фабрично нов пикап

Изпълнителят извършва доставка на пикапа до гр. Русе

След доставката се подписва приемо-предавателен протокол между изпълнителя и възложителя. Изпълнителят изготвя проект на приемо-предавателен протокол преди извършване на доставките и го съгласува с Възложителя.

2. Гаранционно обслужване

2.1. Гаранция от минимум 3 години или 100 000 км.

2.2. В гаранционния срок изпълнителят отстранява изцяло за своя сметка и в определен срок възникнали повреди/дефекти, вкл. доставка на необходимите части и материали, както и сервизно обслужване на автомобила.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 56 233.33 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/09/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Възложителят не поставя изисквания за годност към участниците.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

За последните три приключили финансови години, участникът трябва да е реализирал оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.Под сфера, попадаща в обхвата на поръчката следва да се разбират дейности, които са свързани с доставка автомобили.

Eventuele minimumeisen:

За последните три приключили финансови години, участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, който е не по-малък от 56 000,00 лв. без ДДС.

- Под сфера, попадаща в обхвата на поръчката следва да се разбират дейности, които са свързани с доставка автомобили.

При подаване на офертата се попълва информацията в приложимото поле на ЕЕДОП.

Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП.

- Документи за доказване на изискването:

Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Информацията обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисквания към Технически и професионални възможности на участниците

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/02/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/02/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

В системата

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Право да участва в процедурата има лице, което отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник: за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, обстоятелства по чл. 69 ЗПКОНПИ. Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.

Възложителят изисква гаранция за обезпечаване на изпълнението на договора в размер на 5% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя

Гаранцията по т. 1 или т. 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение между Възложителя и Изпълнителя.

Възложителят сключва писмен договор с определения изпълнител по реда и при условията на чл. 112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на договора определеният изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112 ал. 1 от ЗОП.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. Витоша № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefoon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/01/2022