Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 51670-2023

27/01/2023    S20

Nederland-Zaandam: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2023/S 020-051670

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Nationaal identificatienummer: 62244275
Postadres: Ebbehout 31
Plaats: ZAANDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1507EA
Land: Nederland
Contactpersoon: Ilse Kinders Vroklage
E-mail: aanbestedingen@odnzkg.nl
Telefoon: +31 638011255
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.odnzkg.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286505/details
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286505/details
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering en ondersteuning nieuw VTH systeem op basis van SaaS

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Voor zaakgerichte uitvoering van de primaire processen voor vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering op het gebied van een gezonde en veilige leefomgeving, wordt de dienstverlening voor het VTH systeem door Opdrachtgever opnieuw aanbesteed.

OD NZKG beoogt een Raamovereenkomst af te sluiten met één Opdrachtnemer voor het leveren van een VTH-systeem op basis van SaaS

De aanbesteding van het VTH systeem betreft de drie informatiedomeinen:

1. Het zaakdomein – zaakinformatie ter ondersteuning van proces gestuurd behandelen van de zaak (zaakgericht werken).

2. Het locatiedomein – gestructureerde informatie over wat er op een locatie is, mag en wordt waargenomen.

3. Het documentdomein – authentieke, niet-gestructureerde broninformatie, die enerzijds als bewijs kan dienen voor een juiste uitvoering van het proces, anderzijds aanvullende locatie informatie bevat.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zaandam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De geraamde waarde wordt in de aanbestedingsstukken kenbaar gemaakt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Na de oplevering en acceptatie is het systeem operationeel en start de reguliere contractuitvoering. Deze periode vangt aan met een initiële contractperiode van 4 jaar. Vervolgens kan de overeenkomst 4x met 1 jaar eenzijdig worden verlengd door OD NZKG, en aansluitend kan de overeenkomst met wederzijdse instemming 4x met 1 jaar worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De overeenkomst kan verlengd worden met 4 x 1 jaar eenzijdig en 4 x 1 jaar met wederzijdse instemming.

De mogelijke afname van een bevindingen applicatie valt ook binnen de scope.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Economische en financiële draagkracht

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Technische- en beroepsbekwaamheid

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Na de definitieve gunning wordt gestart met het inrichten en configureren van de VTH-omgeving. De implementatiefase loopt globaal vanaf definitieve gunning t/m september 2024.

Na de oplevering en acceptatie is het systeem operationeel en start de reguliere contractuitvoering. Deze periode vangt aan met een initiële contractperiode van 4 jaar. Vervolgens kan de overeenkomst 4x met 1 jaar eenzijdig worden verlengd door OD NZKG, en aansluitend kan de overeenkomst met wederzijdse instemming 4x met 1 jaar worden verlengd.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 249-726441
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/04/2023
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/04/2023
Plaatselijke tijd: 13:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Haarlem
Plaats: Haarlem
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@ODNZKG.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/01/2023