Werken - 52673-2018

06/02/2018    S25    - - Werken - Rectificaties - Openbare procedure 

België-Deinze: Bouwen van gebouwen

2018/S 025-052673

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 022-045551)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
OCMW Deinze
Brielstraat 2
Deinze
9800
België
Contactpersoon: Hilde Van Landuyt
Telefoon: +32 93810785
E-mail: hilde.vanlanduyt@ocmwdeinze.be
NUTS-code: BE234

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ocmwdeinze.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294523

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bouwen van nieuwbouw - appartementsgebouw - 24 huurflats

Referentienummer: OCMW-24 sociale huurflats-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

24 huurflats

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/02/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 022-045551

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Lijst radiatoren en ramen- en deurenlijst + begeleidend document