Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Werken - 53109-2023

27/01/2023    S20

België-Hasselt: Bouwwerkzaamheden

2023/S 020-053109

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vzw Stijn
Nationaal identificatienummer: 0439.452.461
Postadres: Kempische Steenweg 555
Plaats: Hasselt
NUTS-code: BE225 Arr. Maaseik
Postcode: 3500
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Ann Bergmans
E-mail: ann.bergmans@cc.Stijn.be
Telefoon: +32 11198911
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.stijn.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/255/YE/2023
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: ASSAR LLOX Architecten
Nationaal identificatienummer: 0429.270.431
Postadres: Lodewijk Mortelmansstraat 9
Plaats: Wilrijk (Antwerpen)
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 2610
Land: België
Contactpersoon: De heer Robbe Theunis
E-mail: rth@assar.com
Telefoon: +32 38280908
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.assar.com/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: vzw
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Dag- en woonopvang voor personen met beperking

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bouw van leefgroepen voor mensen met een beperking: buitenschrijnwerk

Referentienummer: AB/2023/164
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.2.4

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45420000 Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE225 Arr. Maaseik
Voornaamste plaats van uitvoering:

Domherenstraat 3, Heusden- Zolder

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het project is gelegen in de Domherenstraat te Heusden-Zolder, naast het Domherenpark en

op de campus van VZW Stijn. De naastgelegen eigendommen behoren tot diezelfde vzw,

met een gevarieerd aanbod aan dag- en woonopvang voor gehandicapte kinderen en

volwassenen.

Het totaalproject omvat de vervangingsnieuwbouw van 3 groepswoningen voor 20

bewoners (60 totaal). Omdat de 6 huidige woningen niet meer voldoen aan de

hedendaagse eisen qua zorg, comfort en toegankelijkheid, worden deze vervangen door

projecten van gelijkaardige schaal, weliswaar met een verhoogde capaciteit en fysiek met

elkaar verbonden ten voordele van de werking.

Het totaalproject wordt verwezenlijkt in 3 fasen doormiddel van een herhalingsopdracht.

Een herhalingsopdracht houdt in dat de aanbesteder een nieuwe opdracht voor werken,

die bestaat uit de herhaling van soortgelijke werken of diensten, rechtstreeks mag gunnen

aan de opdrachtnemer van de oorspronkelijke opdracht.

De bovengrondse afbraakwerken zullen in eigen beheer worden uitgevoerd alvorens de

start der de opdracht. Ondergrondse elementen en vloerplaten werden behouden in

afwachting van de voorgestelde werkmethode (bemaling, bouwput, fasering, timing, …) en

om nutsleidingen te beschermen.

De aannemer wordt verondersteld de toestand ter plaatse te onderzoeken en de

organisatie/werking van de opdrachtgever te kennen vooraleer zijn bieding te doen.

De terreinen zijn publiek toegankelijk.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 220
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. zie bestek

Eventuele minimumeisen:

1. zie bestek

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. zie bestek

Eventuele minimumeisen:

1. zie bestek

Vereiste erkenning: D20 (Metalen schrijnwerk), Klasse 2

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/02/2023
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 23/07/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/02/2023
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt
Postadres: Parklaan 25
Plaats: Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Stijn vzw
Postadres: Breugelweg 200
Plaats: Overpelt
Postcode: 3900
Land: België
E-mail: aankoop@cc.stijn.be
Telefoon: +32 11805896
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/01/2023