Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dodávky - 53114-2023

Zobraziť úsporné zobrazenie

27/01/2023    S20

Slovensko-Bratislava: Signalizačné rakety, dažďové rakety, hmlové signály a pyrotechnické výrobky

2023/S 020-053114

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2009/81/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 30845572
Poštová adresa: Kutuzovova 8
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
PSČ: 83247
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: ako je uvedené vyššie
Kontaktná osoba: Ing. Lukáš Bílik
E-mail: Lukas.BILIK@mod.gov.sk
Telefón: +421 960317639

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa: http://www.mosr.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk

Elektronický prístup k informáciám: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/457185

Elektronické predkladanie ponúk a žiadostí o účasť: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/457185

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3)Hlavná činnosť
Obrana
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov/obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Pyrotechnické prostriedky
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Vojenský útvar 5728 Martin, Muničný sklad Nováky, Duklianska 1, 97271 Nováky.

Kód NUTS SK Slovensko,SK031 Žilinský kraj

II.1.3)Informácie o rámcovej dohode
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
čast 1:
Prostriedok slzotvorný Teliesko CS: je prostriedok jednorazového použitia obsahujúci dymodráždivú zložku o-chlorbenzalmalononitril, s minimálnym obsahom účinnej látky 92 % (látka CS). Určený je na výcvikové účely - vytvorenie dráždivého dymu k testovaniu ochranných masiek na tesnosť v skúšobnej komore.
časť2:
Výbuška A10M je určená na vyvolanie intenzívneho svetelného a akustického efektu imitujúceho výbuchu napr. ručného granátu a pod.. Iniciácia je zabezpečená zápalnicou, na ktorej konci je škrtací zapaľovač.
Doba horenia pyrotechnického oneskorovača tvoreného zápalnicou po iniciácii zapaľovača je minimálne 5s (masková istota) s toleranciou + 5 s. Škrtač je tvorený dutinkou so škrtacou pilulou, ktorá je nalisovaná na zápalnici. Škrtač oneskorovača je chránený snímateľnou plastovou krytkou.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

24613000 Signalizačné rakety, dažďové rakety, hmlové signály a pyrotechnické výrobky

II.1.7)Informácie o subdodávkach
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 6 (od zadania zákazky)

Informácie o častiach

Časť č.: 1 Názov: Prostriedok slzotvorný Teliesko CS
1)Stručný opis
Prostriedok slzotvorný Teliesko CS
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

24613000 Signalizačné rakety, dažďové rakety, hmlové signály a pyrotechnické výrobky

3)Množstvo alebo rozsah
12 000 ks
Predpokladaná hodnota bez DPH: 636000.00 EUR
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)Doplňujúce informácie o častiach
Časť č.: 2 Názov: Výbuška A10M
1)Stručný opis
Výbuška A10M
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

24613000 Signalizačné rakety, dažďové rakety, hmlové signály a pyrotechnické výrobky

3)Množstvo alebo rozsah
5060 ks
Predpokladaná hodnota bez DPH: 151800.00 EUR
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)Doplňujúce informácie o častiach

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje a je stanovená v nasledovnej výške:
Pre časť 1 - 10 000,00 EUR (slovom: desaťtisíc EUR)
Pre časť 2 - 3 000,00 EUR (slovom: tritisíc EUR),
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Preddavky verejný obstarávať nebude poskytovať.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy, najmä vzhľadom na bezpečnosť dodávok a informácií:
III.1.5)Informácie o bezpečnostnej previerke:
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie

Kritériá týkajúce sa osobnej situácie hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie) vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu v profesijných alebo obchodných registroch

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Podmienky účasti osobného postavenia
1.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe uchádzač preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
uchádzač preukáže potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku uchádzač preukáže potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,
e)je oprávnený dodávať tovar v predmete zákazky uchádzač preukáže dokladom o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže čestným vyhlásením,
1.2.Uchádzač môže doklady slúžiace na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa bodu 1.1 tohto oddielu súťažných podkladov nahradiť zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, resp. potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov.
1.3.Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1 tohto oddielu súťažných podkladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
1.4.Nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený získavať a použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uchádzač so sídlom, miestom podnikania v SR nemusí predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) (výpis z registra trestov za právnickú osobu), písm. b) (potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne), písm. c) (potvrdenie daňového úradu a colného úradu), písm. d) (potvrdenie príslušného súdu o konkurze a reštrukturalizácii) a písm. e) (oprávnenie dodávať tovar) ZVO. Ostatné dokumenty podľa § 32 ZVO si verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť.
1.5.V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO (výpis z registra trestov), ak uchádzač má záujem o to, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil výpis z registra trestov fyzických osôb, je povinný na uvedený účel poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, t. j. kompletne vyplniť formulár pre získanie uvedeného dokumentu, ktorý je možné nájsť na stránke úradu, a to v časti Poskytnutie údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Formulár/formuláre podpísané prostredníctvom EID (identifikačnou kartou) oprávnenej osoby alebo zaručenou konverziou musia byť súčasťou ponuky.

1.6.Ak by verejný obstarávateľ v čase vyhodnocovania splnenia podmienok účasti z technických dôvodov na strane prevádzkovateľa portálu www.oversi.gov.sk nemal možnosť prístupu k týmto údajom, je oprávnený požiadať záujemcu o predloženie príslušného dokladu.

III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť

Kritériá týkajúce sa hospodárskeho a finančného postavenia hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie)

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov finančné a ekonomické postavenie vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných dokladov:
2.1.1 podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrením banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky, v ktorých má uchádzač otvorený účet.
2.1.1.1. Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom: uchádzač vyjadrením banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky musí preukázať jeho schopnosť plniť si finančné záväzky za obdobie posledných troch kalendárnych rokov (resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od jeho vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti); skutočnosť, že v určenom období nebol v nepovolenom debete; v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a nemá blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním. K vyjadreniu banky sa požaduje predložiť aj čestné vyhlásenie uchádzača, že má účty len v banke/bankách, od ktorých predložil vyjadrenie. Uvedený doklad nesmie byť starší ako tri mesiace ku dňu predkladania ponuky.
III.2.3)Technická a/alebo profesijná spôsobilosť

Kritériá týkajúce sa technickej a/alebo profesijnej schopnosti hospodárskych subjektov (ktoré možu spôsobiť ich vylúčenie)

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
3.1. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných dokladov:
3.1.1 podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznam dodávok tovaru za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
3.1.1.1 Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom: uchádzač zoznamom dodávok tovaru musí preukázať, že v referenčnom období dodal tovary rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorých súčet zmluvných cien je rovnaký alebo vyšší ako:
pre časť 1 -vo výške: 630 000,00 EUR bez DPH.
pre časť 2 vo výške: 150 000,00 EUR bez DPH
Kumulatívne za všetky zákazky.
Za referenčné obdobie sa považuje obdobie od 1.10.2017 do 31.10.2022.
3.1.1.2 Za tovary rovnakého alebo obdobného charakteru bude verejný obstarávateľ akceptovať všetky pyrotechnické prostriedky.
3.1.1.3 Predložený Zoznam dodaného tovaru a potvrdenie odberateľa musia obsahovať minimálne tieto údaje:
a)Obchodné meno a sídlo dodávateľa/poskytovateľa;
b)Obchodné meno a sídlo odberateľa;
c)Zmluvný termín a skutočný termín dodania tovaru (v prípade, že skutočný termín sa líši od zmluvného termínu, bude akceptovaný skutočný termín);
d)Popis predmetu, z ktorého bude jasne zrejmé plnenie;
e)Skutočne fakturovanú cenu za dodanie tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky v eur bez DPH;
f)Meno a priezvisko, funkciu, telefónne číslo, e-mail kontaktnej osoby odberateľa, pre účely overenia údajov.
3.1.2. Upozornenie: Verejný obstarávateľ je podľa § 40 ods. 5 písm. a) ZVO povinní pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zohľadniť referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.
3.2.1. podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní opismi a fotografiami.
3.2.1.1 Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač predloží opis a fotografie ponúkaného tovaru predmetu zákazky. V opise ponúkaného tovaru k názvu tovaru uchádzač uvedie obchodné označenie tovaru, technické parametre a vlastnosti tovaru a ďalšie informácie o ponúkanom tovare v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa na všetky jednotlivé položky predmetu zákazky. Každý opis a fotografia musia byť jednoznačne priradené k príslušnej položke predmetu zákazky tak, že budú označené časťou predmetu zákazky, poradovým číslom a názvom položky. Opis ponúkaného tovaru musí byť v súlade s požiadavkami uvedenými v oddiele B.2 Opis predmetu zákazky.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
Predpokladaný počet dodávateľov 1
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 13.3.2023
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
13.3.2023 - 08:00
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
slovenčina. čeština.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ upozorňuje na povinnosť záujemcu predložiť platné povolenie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu pre časť 1 -VM 7 a pre časť 2- VM 14, ktore je vydané Ministerstvom hospodárstva SR v zmysle zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Opatrením Ministerstva hospodárstva SR č.1/2021 z 25.októbra 2021, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo ekvivalent na ktorý sa vzťahuje SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2021/1047 z 5. marca 2021, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokiaľ ide o zoznam výrobkov obranného priemyslu.
Verejný obstarávateľ prime aj rovnaký doklad vydaný iným členským štátom, alebo rovnocenný doklad vydaný národnou autoritou príslušného členského štátu /uznaný doklad vydaný príslušný organom cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie.
Toto verejné obstarávanie neplní aspekty zeleného verejného obstarávania.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31797903
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Podanie odvolania
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31797903
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
24.1.2023